Kamerstuk 32889-18

Gewijzigd amendement van het lid Van Ark ter vervanging van nr. 14 over het aantal werknemers

Dossier: Voorstel van wet van de leden Voortman en Pieter Heerma tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Gepubliceerd: 8 oktober 2014
Indiener(s): Tamara van Ark (VVD)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32889-18.html
ID: 32889-18
Origineel: 32889-14
Wijzigingen: 32889-22

Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN ARK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 8 oktober 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 2, veertiende lid, «10» vervangen door: 25.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de wet alleen van toepassing is op werkgevers die meer dan 25 werknemers in dienst hebben. Het is de bedoeling om kleine werkgevers niet onnodig te belasten met wet- en regelgeving. Onnodige wet- en regelgeving kan hen immers belemmeren bij het ondernemen. Vandaar dat de huidige grens van 10 werknemers door dit amendement wordt verhoogd naar 25 werknemers. Daarnaast sluit de grens van 25 werknemers beter aan bij de definitie van kleine werkgevers zoals deze in de sociale zekerheidswetgeving veelal wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij arbo-regelgeving en de Wet werk en zekerheid).

Van Ark