Gepubliceerd: 5 februari 2014
Indiener(s): Ockje Tellegen (VVD)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32889-14.html
ID: 32889-14
Wijzigingen: 32889-18

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID TELLEGEN

Ontvangen 5 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B komt het tiende lid te luiden:

10. In het dertiende lid (nieuw) wordt «10» vervangen door: 25.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de wet alleen van toepassing is op werkgevers die meer dan 25 werknemers in dienst hebben. Het is de bedoeling om kleine werkgevers niet onnodig te belasten met wet- en regelgeving. Onnodige wet- en regelgeving kan hen immers belemmeren bij het ondernemen. Vandaar dat de huidige grens van 10 werknemers door dit amendement wordt verhoogd naar 25 werknemers. Daarnaast sluit de grens van 25 werknemers beter aan bij de definitie van kleine werkgevers zoals deze in de sociale zekerheidswetgeving veelal wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij arbo-regelgeving en de Wet werk en zekerheid).

Tellegen