Kamerstuk 32812-20

Besluit tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Dossier: Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Gepubliceerd: 2 oktober 2013
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32812-20.html
ID: 32812-20

Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 2 oktober 2013.

De wens dat het in de maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door of namens de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 30 oktober 2013.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 oktober 2013

Hierbij zend ik u, mede namens mijn ambtgenoot van Economische Zaken, het Besluit van 24 september 2013 tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs1. Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting.

Deze toezending geschiedt in het kader van de procedures, bedoeld in de artikelen 17, tweede lid, en 162f, zevende lid, van de Wet op de expertisecentra. Deze artikelen noemen een termijn van vier weken en hebben betrekking op de artikelen IV en V, onderdelen C, D en E, van het besluit.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit met terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2013. Op die datum is de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, 545), waarmee dit besluit samenhangt, in werking getreden.

Eenzelfde brief heb ik heden gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker