Kamerstuk 32658-8

Amendement van het lid Van Gerven over het toevoegen van ecologische doeleinden als reden voor het verlenen van ontheffing of geven van vrijstelling

Dossier: Tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bevoegdheid tot het treffen van bestuurlijke maatregelen

Gepubliceerd: 15 maart 2011
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32658-8.html
ID: 32658-8

12,7 %
87,3 %

CDA

CU

VVD

PVV

SP

PvdA

GL

D66

PvdD

SGP


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN

Ontvangen 15 maart 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt de punt aan het einde van de tweede volzin van het vijfde lid van artikel 54c vervangen door: of, indien het algemeen belang dit vordert, voor ecologische doeleinden.

Toelichting

Met dit amendement maakt de indiener het mogelijk dat ook op ecologische gronden een vrijstelling gegeven of een ontheffing verleend kan worden. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waar jonge aal wordt gevangen, die vervolgens in niet vervuilde gebieden kan worden uitgezet. Dit kan bijdragen aan het in stand houden van de soort.

Van Gerven