Kamerstuk 32641-8

Amendement van het lid De Liefde over het verkorten van de periode waarvoor de vaste boekenprijs geldt

Dossier: Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet

Gepubliceerd: 8 december 2011
Indiener(s): Bart de Liefde (VVD)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32641-8.html
ID: 32641-8

24,0 %
76,0 %

SP

PVV

VVD

GL

PvdD

CDA

CU

PvdA

D66

SGP


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID DE LIEFDE

Ontvangen 8 december 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, wordt na onderdeel B, een onderdeel ingevoegd, luidende:

BA

In artikel 5, eerste lid, wordt de zinsnede «na verloop van een half jaar» vervangen door: na verloop van drie maanden.

Toelichting

Indiener beoogt de periode waarna de uitgever en de importeur de vaste boekenprijs kunnen aanpassen te verkorten van een half jaar naar een periode van drie maanden. Gebleken is dat de meeste exemplaren van een nieuwe titel direct na de verschijning worden verkocht. De periode van de vaste boekenprijs kan daarom verkort worden tot maximaal drie maanden. Uitgevers en importeurs zijn daardoor eerder in staat in te spelen op de veranderende vraag naar boektitels.

De Liefde