Gepubliceerd: 23 augustus 2011
Indiener(s): Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32641-7.html
ID: 32641-7
Origineel: 32641-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 23 augustus 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel C, onderdeel 3, komt te luiden:

3. Er worden twee leden toegevoegd die luiden:

4. De verkoper heeft geen deelneming in handelingen van derden waarbij de eindafnemer door de koop van een boek of muziekuitgave een geldelijk of een op geld waardeerbaar voordeel wordt verstrekt.

5. Dit artikel is tevens van toepassing op in het buitenland gevestigde verkopers die boeken of muziekuitgaven importeren of doen importeren uit Nederland en vervolgens rechtstreeks aan eindafnemers in Nederland verkopen. Dit lid is niet van toepassing op verkopers gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, tenzij de verkoper het oogmerk heeft deze wet te ontduiken.

Toelichting

Aanleiding voor deze wijziging is de recente vernietiging in hoger beroep1 van een vonnis van de rechtbank van Amsterdam. De uitspraak van de rechtbank hield in dat een zogenoemde cashbackconstructie bij de online aanschaf van boeken niet in overeenstemming is met het doel en de strekking van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp), omdat de constructie leidt tot door de wetgever onwenselijk geachte prijsconcurrentie2. In het arrest van het gerechtshof Amsterdam is nu evenwel vastgesteld dat de Wvbp onvoldoende grondslag biedt voor deze conclusie en een boekverkoper derhalve niet in strijd met de Wvbp handelt door te adverteren op een bepaalde cashbacksite.

Een cashbacksite biedt bedrijven advertentieruimte voor hun producten die consumenten kunnen kopen via een link naar de website van het bedrijf. De advertentieruimte wordt in opdracht van deze bedrijven door «netwerkplatforms» ingekocht, waarbij de betaalde prijs afhankelijk is van het aantal verkochte producten. Een deel van de commissie die de site voor iedere aankoop krijgt wordt terugbetaald aan de koper aan wie op deze manier indirect korting wordt verleend. Het is indirect omdat het niet de verkoper zelf is die de korting verleent, hoewel de korting wel wordt gefinancierd uit door de verkoper betaalde commissie.

Zowel directe als indirecte korting waar verkopers aan mee werken is ongewenst in het licht van het gesloten stelsel van de vaste boekenprijs en daarom wordt naar aanleiding van het arrest deze aanvulling van de Wvbp voorgesteld.

De toegevoegde bepaling voorziet er in dat verkopers (inclusief buitenlandse verkopers voor zover de wet op hen van toepassing is) op geen enkele wijze deelnemen aan handelingen van derden waarbij de koper een deel van zijn betaling van een boek of een muziekuitgave of een op geld waardeerbaar voordeel van die derde ontvangt. Deelneming van de verkoper houdt in dat de verkoper zich op enigerlei wijze verbindt aan de handelingen van de derde, waarmee de koper een geldelijk voordeel bij de koop van een boek of muziekuitgave wordt verschaft, zoals bij cashbackconstructies of vergelijkbare handelspraktijken. De feitelijke deelneming is bepalend, niet de vraag of een verkoper wist of kon weten dat de derde aan de koper een geldelijk voordeel verschaft bij de aankoop van een boek of muziekuitgave. Dit brengt met zich mee dat een verstandige verkoper zich goed informeert.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra