Kamerstuk 32641-4

Advies Raad van State en nader rapport

Dossier: Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet

Gepubliceerd: 12 februari 2011
Indiener(s): Tjeenk Willink , Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32641-4.html
ID: 32641-4

Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 20 januari 2011 en het nader rapport d.d. 8 februari 2011, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 2 december 2010, no. 10.003335, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet, met memorie van toelichting.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 2 december 2010, nr. 10.003335, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Dit advies, gedateerd 20 januari 2011, nr. W05.10.0552/I, bied ik U hierbij aan.

Het wetsvoorstel brengt een aantal wijzigingen aan in de Wet op de vaste boekenprijs. De aanleiding voor deze wijzigingen is de eerste evaluatie van deze wet. Het gaat om de volgende drie wijzigingen: (1) de zogenoemde werknemerskorting wordt (her-)ingevoerd, (2) de vaste prijs voor uit het buitenland geïmporteerde bladmuziekuitgaven die in het buitenland zijn uitgegeven wordt afgeschaft en (3) de wet wordt ook van toepassing op buitenlandse verkopers die boeken of muziekuitgaven uit Nederland importeren en deze vervolgens rechtstreeks aan eindafnemers in Nederland verkopen.

De Afdeling advisering van de Raad van State onderschrijft de strekking van het wetsvoorstel, maar maakt een opmerking over contact met de Europese Commissie over het wetsvoorstel.

In de toelichting wordt vermeld dat overleg heeft plaatsgehad met de Europese Commissie over het voorgestelde artikel 6, vierde lid, waarin is bepaald dat in bepaalde gevallen in het buitenland gevestigde verkopers bij verkoop van boeken of muziekuitgaven de vaste prijzen dienen toe te passen.2 Daaruit blijkt niet op welke wijze dit overleg heeft plaatsgehad. In dit verband wijst de Afdeling erop dat ter zake van het initiatiefwetsvoorstel een formele briefwisseling met de Europese Commissie heeft plaatsgehad.3 Dit roept – gelet op de Europeesrechtelijke aspecten van het voorgestelde artikel 6, vierde lid – de vraag op of het niet voor de hand had gelegen thans een vergelijkbare procedure te volgen.

De Afdeling adviseert in de toelichting nader op het vorenstaande in te gaan.

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State aanleiding tot het maken van een opmerking over contact met de Europese Commissie over het wetsvoorstel. De Afdeling adviseert in de toelichting in te gaan op de wijze waarop met de Europese Commissie contact heeft plaatsgevonden, mede in het licht van eerdere advisering van de Commissie bij de totstandkoming van de Wet op de vaste boekenprijs.

In de memorie van toelichting is nader ingegaan op de betrokkenheid van de Europese Commissie bij het bovenvermelde wetsvoorstel. In tegenstelling tot bij de totstandkoming van de Wet op de vaste boekenprijs achtte de Europese Commissie een formeel advies niet nodig. De bepaling ter voorkoming van omzeiling van de wet in het wetsvoorstel is namelijk gelijkluidend aan een reeds bestaande bepaling in de wet inzake voorkoming van omzeiling van de wet en is geheel in lijn met de vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie op dit onderwerp.

De Afdeling advisering van de Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

De waarnemend vice-president van de Raad van State,

R. J. Hoekstra

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra