Kamerstuk 32603-12

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens) (STB. 2011, 626)

Dossier: Wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens)

Gepubliceerd: 18 december 2015
Indiener(s): Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32603-12.html
ID: 32603-12

F/ Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Ontvangen ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 18 december 2015.

De voordracht voor het vast te stellen koninklijk besluit is aan de Kamer overgelegd tot en met 2 februari 2016.

De voordracht voor het vast te stellen koninklijk besluit kan niet eerder worden gedaan dan op 3 februari 2016.

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2015

Hierbij bied ik u aan het ontwerp1 van het koninklijk besluit houdende inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Landbouwwet en Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens). Dit ingevolge artikel III van genoemde wet, dat voorziet in een voorhangprocedure voor dit besluit.

Deze Wet strekt ertoe om ondernemers in de regel te verplichten om bepaalde gegevens uitsluitend langs elektronische weg aan mij te verstrekken (Stb. 2011, nr. 626). Deze gegevens zijn nodig voor statistische doeleinden (landbouwtelling), voor de betaling van steun op grond van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (inkomenssteun, plattelandssubsidies) en voor de verantwoording van de bedrijfsvoering inzake mest (vooral controle naleving gebruiksnormen).

Het kunnen verplichten om de hiervoor bedoelde gegevens elektronisch te verstrekken geeft een belangrijke impuls aan de kwaliteit van de gegevensuitwisseling tussen overheid en ondernemers. Gegevens die langs elektronische weg worden verstrekt zijn aanmerkelijk sneller en vaker volledig ingevuld; zij bevatten ook veel minder tegenstrijdigheden en onbedoelde fouten dan gegevens die op papieren formulieren worden verstrekt. Hierdoor hoeft bijvoorbeeld de steun aan ondernemers minder vaak gereduceerd te worden vanwege gebreken in de aanvraagformulieren. Het volledig digitaal inwinnen van deze gegevens levert voor RVO.nl jaarlijks een besparing op van € 1,4 miljoen.

Eerder, op 12 april 2012 heeft de Tweede Kamer besloten om niet in te stemmen met de inwerkingtreding van de verplichting op 1 januari 2013 omdat eerst de brief over de resultaten van de geïmplementeerde adviezen uit het rapport «DR tot uw dienst» van de adviseurs Blauw en Korff en de uitwerking daarvan werd afgewacht (Kamerstuk 32 603, nr. 11). Hierover heeft mijn voorganger op 20 december 2012 de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd (Kamerstuk 29 246, nr. 31) en aangeven dat de meeste adviezen zijn geïmplementeerd inclusief een reductie van het aantal vragen in de Gecombineerde opgave en het beter benutten van bestaande data bronnen.

Vanwege het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid is in 2015 een compleet vernieuwd perceelregister in gebruik genomen. Ondanks enkele kinderziektes was de beschikbaarheid van het systeem 98%, overigens mede dankzij een ingesteld maximum aantal gebruikers op hetzelfde moment. Zodra de wettelijke plicht van kracht is, start RVO.nl met een gerichte communicatiecampagne om ondernemers voor te bereiden. Daarnaast is RVO.nl blijvend bezig met het verder optimaliseren van de technische infrastructuur van de web applicatie om het gebruiksgemak en stabiliteit te borgen. Inzake trage internetverbindingen in het landelijk gebied zal RVO.nl daar waar nodig faciliteiten en ondersteuning aanbieden. Nederland kent inmiddels een dekkingsgraad van 98% voor snel 4G internet. In de praktijk werkt 95% van de relaties al digitaal en geldt in het fiscale domein voor alle ondernemers inmiddels een digitale aangifteplicht.

In navolging van jurisprudentie in het fiscale domein over de verplichting om gegevens langs elektronische weg te verstrekken, komen voor ontheffing in ieder geval ondernemers in aanmerking die behoren tot een geloofsgemeenschap die het gebruik van de elektronische weg in zijn geheel afwijst of die niet beschikken over een computer met internetverbinding en niet eerder gegevens langs elektronische weg aan RVO.nl of rijksoverheid hebben geleverd. Naar schatting zo’n 500 relaties zullen overblijven om aanspraak te maken op hulp en ondersteuning vanuit RVO.nl.

Ik hecht er waarde aan dat de Wet tot wijziging van de Landbouwwet en Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens) spoedig in werking kan treden. Ik kan vervolgens de benodigde uitvoeringsmaatregelen nemen, zodat het «100% digitaal inwinnen» met ingang van 1 april 2016 realiteit kan zijn.

Gelet op het reces van beide Kamers der Staten-Generaal is het mijn voornemen om de voordracht voor het inwerkingtredingsbesluit na 2 februari 2016 verder in procedure te brengen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam