Gepubliceerd: 17 mei 2011
Indiener(s): Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32574-7.html
ID: 32574-7
Origineel: 32574-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 17 mei 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

a

De onderdelen E, F en G vervallen.

b

Onderdeel H wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 55, eerste lid, wordt de zinsnede «een in artikel 59 bedoelde ambtenaar» vervangen door: een opsporingsambtenaar.

2. In artikel 55, tweede lid, wordt de zinsnede «De in artikel 59 bedoelde ambtenaren» vervangen door: Opsporingsambtenaren.

B

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

a

Onderdeel B komt te luiden:

In artikel 1a, onder 1°, wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: de Visserijwet 1963, de artikelen 3a, voor zover de overtreding van die voorschriften in de EU-verordening ter uitvoering waarvan zij strekken als ernstige inbreuk wordt aangemerkt, 5, 7, voor zover wordt gevist anders dan met de hengel of de peur, en 21, voor zover wordt gevist anders dan met de hengel of de peur, dan wel overtreding van voorschriften verbonden aan op grond van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 7 en 21 van de Visserijwet 1963 verleende schriftelijke toestemmingen en huurovereenkomsten;

b

Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel II, onderdeel C, door een komma wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: dan wel overtreding van voorschriften, verbonden aan op grond van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 7 en 21 van de Visserijwet 1963 verleende schriftelijke toestemmingen en huurovereenkomsten;

C

Artikel V wordt als volgt gewijzigd:

a

Onderdeel BB wordt geletterd HH, onderdelen Z en AA worden geletterd EE en FF, de onderdelen P tot en met Y worden geletterd T tot en met CC, K tot en met O worden geletterd N tot en met R en de onderdelen E tot en met J worden geletterd G tot en met L.

b

Onderdeel A komt te luiden:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. De begripsbepaling «Onze Minister» komt te luiden:

– Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;.

3. De begripsbepaling «Onze Ministers» komt te luiden:

– Onze Ministers: Onze Minister en Onze Minister van Veiligheid en Justitie gezamenlijk;.

4. De begripsbepaling «– in de handel brengen: in het bezit hebben met het oog op de verkoop, met inbegrip van het aanbieden, of enige andere vorm van al dan niet gratis overdracht aan derden, alsmede de verkoop en de andere vormen van overdracht zelf;» vervalt.

5. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Onder handel wordt mede verstaan: het bezit met het oog op verkoop, met inbegrip van het aanbieden, enige vorm van al dan niet gratis overdracht aan derden, alsmede de verkoop en andere vormen van overdracht zelf.

c

Na onderdeel D worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

E

Artikel 2.2, tiende lid, onderdeel r, komt te luiden:

r. een verbod op het houden van bepaalde diersoorten, diercategorieën, of een bepaald dier, indien niet is voldaan aan ten aanzien van dat dier of die dieren gestelde regels als bedoeld in de onderdelen b tot en met q.

F

In artikel 2.4, tweede lid, onderdeel f, vervalt «en». Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door «, en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

h. een verbod op het houden van een bepaald dier, bepaalde diersoorten of diercategorieën, indien niet is voldaan aan ten aanzien van dat dier of die dieren gestelde regels als bedoeld in de onderdelen a tot en met g.

d

Na onderdeel L (nieuw) wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

M

Artikel 3.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt.

2. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.

e

Na onderdeel R (nieuw) wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

S

Artikel 5.10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van het tweede lid, onderdeel e, wordt, voor de puntkomma, ingevoegd: of tot het vrijlaten van gevangen dieren, voor zover die dieren afkomstig zijn uit het wild.

2. Het tweede lid, onderdeel f, komt te luiden:

f. een verbod op het doden, het voorhanden hebben, het in voorraad hebben, het jagen, het vissen of het vangen, alsmede op het gebruik van bepaalde methoden of materialen waarmee dat jagen, vissen of vangen kan geschieden, en.

3. Na het vijfde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

6. Maatregelen, die krachtens het eerste lid, onderdeel c, worden getroffen met betrekking tot dieren die wegens de opname, de vermoedelijke opname of het gevaar van opname van schadelijke stoffen een ernstig gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren, worden getroffen in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

f

Onderdeel Y (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst.

2. Voor het tweede lid (nieuw) wordt een lid ingevoegd, luidende:

1. In artikel 8.6, eerste lid, onderdeel a, aanhef, wordt «met het bepaalde krachtens» vervangen door: met het bepaalde bij of krachtens.

g

Na onderdeel CC (nieuw) wordt een onderdeel ingevoegd luidende:

DD

Artikel 10.7 komt te luiden:

Artikel 10.7 Visserijwet 1963

In hetgeen is voorzien bij of krachtens de Visserijwet 1963, wordt niet voorzien krachtens deze wet.

h

Na onderdeel FF wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

GG

In artikel 11.7, onderdeel C, derde lid, wordt na «In het achtste lid wordt» een zinsnede ingevoegd, luidende: «Diergeneesmiddelenwet» vervangen door «hoofdstuk 3, paragraaf 3, van de Wet dieren» en wordt.

i

Onderdeel HH (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt.

2. Het tweede lid wordt vernummerd tot vierde lid.

3. Voor het vierde lid (nieuw) worden drie leden ingevoegd, luidende:

1. In onderdeel A, tweede lid, vervalt de zinsnede «5.10, eerste lid,» en wordt na «voor zover deze overtredingen plaatsvinden in de uitoefening van een bedrijf waar dieren van krachtens artikel 2.3, tweede lid, aangewezen soorten of categorieën worden gehouden» ingevoegd: , artikel 5.10, eerste lid, voor zover deze overtredingen plaatsvinden in de uitoefening van een bedrijf,.

2. In onderdeel B, tweede lid, wordt «artikel 2.16, eerste lid,» vervangen door «artikel 2.16, eerste, derde en vierde lid,» en «2.2, negende en tiende lid voor wat betreft de onderwerpen, bedoeld in het tiende lid, onderdelen b, c en d,» door: artikel 2.2, negende en tiende lid voor wat betreft de onderwerpen, bedoeld in het tiende lid, onderdelen b, c en d,.

3. In onderdeel D, tweede lid, wordt na «3.1, eerste en tweede lid voor wat betreft de onderwerpen, bedoeld in het tweede lid, onderdelen c, e, g en h,» ingevoegd: 5.10, eerste lid,.

j

Na onderdeel HH (nieuw) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

II

De artikelen 11.9 en 11.10 vervallen.

Toelichting

Deze nota van wijziging strekt tot wijziging van het wetsvoorstel strekkende tot wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze en enige andere wetten (Kamerstukken II 2010/11, 32 574, nr. 2). Feitelijk wordt wijziging beoogd van de Visserijwet 1963 en van het wetsvoorstel inhoudende een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren; Kamerstukken I 2009/10, 31 389, nr. A), nadat het tot wet is verheven.

De wet strekkende tot tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bevoegdheid tot het treffen van bestuurlijke maatregelen (Stb. 2011, 160) voorziet in de mogelijkheid bestuurlijke maatregelen te treffen, vooruitlopend op de totstandkoming en de inwerkingtreding van het wetsvoorstel voor een Wet dieren. Bedoeld is te voorzien in een naadloze aansluiting tussen het vervallen van de tijdelijke bevoegdheid van artikel 54c van de Visserijwet en het inwerkingtreden van artikel 5.10, eerste lid, van de het wetsvoorstel voor een Wet dieren (Kamerstukken II 20010/11, 32 658, nr. 3, p. 5). Artikel 5.10, eerste lid, van het wetsvoorstel voor een Wet dieren voorziet echter niet in het gehele pakket aan maatregelen dat artikel 54c van de Visserijwet 1963 mogelijk maakt.

In de volgende maatregelen kan op grond van de Visserijwet 1963 worden voorzien, maar niet op grond van artikel 5.10 van het wetsvoorstel voor een Wet dieren, nadat het in werking is gesteld:

  • een verplichting tot het vrijlaten van gevangen dieren, voor zover die dieren afkomstig zijn uit het wild, en

  • een verbod op het vissen op bepaalde dieren, alsmede op het gebruik van bepaalde methoden of materialen waarmee dat jagen, vissen of vangen kan geschieden.

In het licht van de beoogde naadloze aansluiting is het wenselijk dat de Wet dieren op gelijke wijze voorziet in de genoemde maatregelen. Onderdeel C van deze nota van wijziging wijzigt daartoe artikel V van het onderhavige wetsvoorstel. Met dat artikel V wordt het wetsvoorstel voor een Wet dieren (Kamerstukken I 2009/10, 31 389, nr. A), eenmaal wet, gewijzigd. De redactie van artikel 54c van de Visserijwet 1963, waarin de bevoegdheid tot het nemen van bestuurlijke maatregelen is opgenomen, komt overeen met artikel 5.10, eerste lid, van het wetsvoorstel voor een Wet dieren.

Voorts wordt met deze nota van wijziging een aantal wijzigingen doorgevoerd om onvolkomenheden in het wetsvoorstel te herstellen. Het betreft een wijziging waarmee overtreding van de voorschriften verbonden aan de schriftelijke toestemming als bedoeld in artikelen 7 (kustvisserij) en 21 (binnenwateren) strafbaar wordt gesteld. Verder wordt een abusievelijk vergeten verwijzing naar buitengewone opsporingsambtenaren toegevoegd. In de nota naar aanleiding van het verslag bij het onderhavige wetsvoorstel zijn deze wijzigingen toegelicht. Ten slotte is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verhouding tussen de Visserijwet 1963 en het wetsvoorstel voor een Wet dieren te verduidelijken.

Artikelsgewijs

Onderdeel A, onder a

Met artikel I, onderdelen E, F en G, van het onderhavige wetsvoorstel wordt beoogd de indeling en het opschrift van hoofdstuk VI van de Visserijwet 1963 te verduidelijken.

De Wet strekkende tot tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bevoegdheid tot het treffen van bestuurlijke maatregelen voorziet tevens in een aanpassing van het opschrift van hoofdstuk VI van de Visserijwet 1963. Op het moment waarop het Wetsvoorstel voor een Wet dieren tot wet wordt verheven voorziet artikel III, eerste lid, onderdeel b, erin dat het bedoelde opschrift weer zal luiden zoals die voor wijziging luidde. In dat licht is besloten af te zien van de met dit wetsvoorstel beoogde aanpassing.

Onderdeel A, onder b

In artikel I, onderdeel H, van het onderhavige wetsvoorstel ontbreekt abusievelijk een verwijzing naar de buitengewone opsporingsambtenaren die, zoals de opsporingsambtenaren in dienst van gemeenten en hengelsportverenigingen, op grond van artikel 142 van het Wetboek van strafvordering door de Ministerie van Justitie zijn benoemd, zodat deze groep niet bevoegd is tot de handelingen, genoemd in artikel 55 van de Visserijwet. In artikel A van de nota van wijziging wordt deze fout hersteld.

Onderdeel B

Het huidige artikel 56 van de Visserijwet 1963 stelt overtreding van de voorschriften verbonden aan de schriftelijke toestemming, bedoeld in artikelen 7 (kustvisserij) en 21 (binnenwateren) strafbaar. Het ontbreken van deze strafbaarstelling in de opsomming van artikel II, onderdelen B en C, van het wetsvoorstel, waarbij de strafbaarstelling van deze artikelen onder de WED wordt gebracht, is een omissie, die in onderdeel B van deze nota van wijziging wordt hersteld.

Onderdeel C

Met artikel V van onderhavig wetsvoorstel wordt beoogd het wetsvoorstel voor een Wet dieren, nadat het tot wet is verheven, te wijzigen. Met onderdeel C van deze nota van wijziging wordt dat artikel gewijzigd.

Onderdeel C, onder b (wijziging onderdeel A, onder 4 en 5)

Het begrip in de handel brengen komt onder meer voor in maatregelen van de Europese Unie inzake producten zoals diergeneesmiddelen, diervoeders en dierlijke producten. Bij de implementatie en de uitvoering van deze EU-maatregelen heeft het begrip «in de handel brengen» een voor de verschillende producten gedifferentieerde en soms meer omvattende betekenis dan het begrip in de handel brengen zoals dit in artikel 1.1 van de Wet dieren tot uitdrukking is gebracht. Met de wijziging van onderdeel A, onder 4, van onderhavig wetsvoorstel vervalt het begrip in de handel brengen. Bij de implementatie van de voor de desbetreffende producten geldende EU-richtlijnen en uitvoering van de voor deze producten geldende EU-verordeningen kan per product bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voor een passende definitie worden gekozen.

Niettemin is het voor die onderdelen van het wetsvoorstel Wet dieren, eenmaal wet, waarin het begrip handel voorkomt in het belang van de volksgezondheid en diergezondheid nodig dat allerlei feitelijke vormen van overdracht onder het begrip handel worden geschaard. Daartoe worden de elementen «bezit met het oog op verkoop», «het aanbieden», de «gratis overdracht» en «andere vormen van overdracht zelf» met een nieuw artikel 1.1, tweede lid, onder het begrip «handel» gebracht.

Onderdeel C, onder c (invoeging onderdeel E)

In artikel 2.2, tiende lid, onderdeel r, van het wetsvoorstel Wet dieren wordt, eenmaal wet, voor het onderwerp dierenwelzijn met een andere systematiek van verbodsbepalingen gewerkt dan bij andere bepalingen in het wetsvoorstel. Met de onderhavige wijziging wordt de systematiek voor het stellen van een verbod in artikel 2.2 voor bepalingen die betrekking hebben op diergezondheid geüniformeerd met de bepalingen voor dierenwelzijn. Een voorbeeld daarvan is het kunnen stellen van regels inhoudende een verbod op het afvoeren van dieren (artikel 2.2, tiende lid, onderdeel i, in samenhang met onderdeel r), die in het vlees een overschrijding van een residulimiet vertonen.

Onderdeel C, onder c (invoeging onderdeel F)

Met het wetsvoorstel strekkende tot tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bevoegdheid tot het treffen van bestuurlijke maatregelen (Kamerstukken II 20010/11, 32 658, nr. 2) wordt beoogd de bevoegdheid tot het nemen maatregelen op grond van de Visserijwet uit te breiden. Met onderdeel e van deze nota wordt bewerkstelligd dat de mogelijkheden die de Visserijwet 1963 na inwerkingtreding van die wijziging biedt, overeenkomen met de mogelijkheden die het wetsvoorstel voor een Wet dieren, eenmaal wet, biedt.

Onderdeel C, onder d (invoeging onderdeel M)

Met onderdeel M vervalt het derde lid van artikel 3.2 van het wetsvoorstel voor een Wet dieren, nadat het tot wet is verheven. Die bepaling voorzag in de verplichting om bij algemene maatregel van bestuur een verbodsbepaling op te nemen met betrekking tot het voorhanden of in voorraad hebben en vervoeren van vlees dat afkomstig is van een dier dat in strijd met het bepaalde krachtens artikel 2.10 van dat wetsvoorstel is gedood of ten aanzien waarvan gehandeld is in strijd met de vleeskeuringsvoorschriften. Zowel met betrekking tot het doden van dieren als de vleeskeuring zijn op het moment van inwerkingtreding van het wetsvoorstel EU-verordeningen van toepassing. In dat licht is de verplichting tot het opnemen van een verbodsbepaling als voorzien in het voorgestelde artikel 3.2, derde lid, in strijd met deze EU-verordening. Voor zover de op dat terrein geldende EU-maatregelen de ruimte laten voor een nationaal verbod op het voorhanden of in voorraad te hebben en te vervoeren van bepaalde producten, biedt het voorgestelde artikel 3.1, tweede lid, onderdeel b, van het wetsvoorstel voor een Wet dieren, eenmaal wet, de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur een dergelijk verbod in te stellen.

Onderdeel C, onder e (invoeging onderdeel S) en Onderdeel C, onder i (wijziging onderdeel HH)

Met onderdeel C, onder e, wordt artikel 5.10, tweede lid, uitgebreid met mogelijkheden voor het nemen van maatregelen ten aanzien van vissen. Na die aanpassing is het, anders dan voorheen, wenselijk overtredingen van artikel 5.10 begaan in de uitoefening van een bedrijf zwaarder te bestraffen dan overtredingen die in een andere hoedanigheid worden begaan. Met onderdeel i wordt daarin het wetsvoorstel voor een Wet dieren, nadat het tot wet is verheven, voorzien.

In dat wetsvoorstel wordt een onderscheid gehanteerd tussen het begaan van overtredingen die plaatsvinden in de uitoefening van een bedrijf waar dieren van krachtens artikel 2.3, tweede lid, van dat wetsvoorstel aangewezen soorten of categorieën, worden gehouden. Die formulering ziet op bedrijven waarin dieren voor productie worden gehouden en doet geen recht aan het uitgebreide scala aan onderwerpen waarop artikel 5.10 van het wetsvoorstel voor een Wet dieren ziet. Een voorbeeld is het bedrijfsmatig vangen van vissen in strijd met een vangstverbod, dat niet onder de genoemde formulering valt. Om zwaardere bestraffing voor dergelijke overtredingen mogelijk te maken is gekozen voor de formulering «in de uitoefening van een bedrijf».

Uit de systematiek van het wetsvoorstel voor een Wet dieren volgt dat overtreding van het bepaalde krachtens artikel 5.10 na wijziging door onderdeel DD (nieuw) van artikel V van onderhavig wetsvoorstel wordt bestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, taakstraf of geldboete van de vijfde categorie, voor zover deze overtredingen plaatsvinden in de uitoefening van beroep of bedrijf, en in andere gevallen met hechtenis van ten hoogste zes maanden, taakstraf of geldboete van de vierde categorie. Onderdeel C, onder i (wijziging onderdeel HH) voorziet hierin.

Onderdeel C, onder f (wijziging onderdeel Y)

Met dit onderdeel wordt artikel 8.6, eerste lid, onderdeel a, verduidelijkt. Met dat artikel worden niet alleen overtredingen van het bepaalde krachtens, maar tevens overtredingen van het bepaalde bij de genoemde artikelen onder het overtredingenbegrip geschaard. Verwarring ten aanzien van bijvoorbeeld artikel 2.19, eerste lid, van het wetsvoorstel voor een Wet dieren, dat een wettelijk verbod bevat, wordt daarmee voorkomen.

Overtredingen van de genoemde artikelen, of van regels gesteld krachtens die artikelen, kunnen worden beboet met een bestuurlijke boete.

Onderdeel C, onder g (invoeging onderdeel DD)

In het wetsvoorstel voor een wetsvoorstel voor een Wet dieren het uitgangspunt gehanteerd dat de Visserijwet 1963 ziet op vissen tot het moment van vangen. Op dat moment worden de dieren gehouden en zou het wetsvoorstel voor een Wet dieren, eenmaal wet, van toepassing moeten zijn. Dat uitgangspunt doet niet volledig recht aan het feit dat ten behoeven van de bescherming van die vissen ook maatregelen worden genomen ten aan zien van gehouden vissen. Daarbij kan worden gedacht aan een verplichting tot het registreren van aantallen gevangen vissen. Het ligt niet in de bedoeling dergelijke maatregelen, onder het wetsvoorstel voor een Wet dieren te stellen. Artikel 10.7 van dat wetsvoorstel doet daaraan onvoldoende recht en wordt derhalve aangepast.

Onderdeel C, onder h (invoeging onderdeel GG)

In artikel 11.7, onderdeel C, van de Wet dieren is in de wijziging van artikel 22.1, achtste lid, van de Wet milieubeheer abusievelijk het begrip «Diergeneesmiddelenwet» niet gewijzigd. Met deze wijziging wordt daarin alsnog voorzien.

Onderdeel C, onder j (toevoeging onderdeel II)

Met het wetsvoorstel voor een Wet dieren worden met artikel 11.9 en 11.10 technische wijzigingen voorgesteld van de Wet op de loonbelasting 1964 onderscheidenlijk de Wet inkomstenbelasting 2001. Meer beleidsinhoudelijke wijzigingen van de betreffende artikelen van die wetten worden nodig geacht. Daarin wordt met separate wetsvoorstellen voorzien. Derhalve vervalt de noodzaak van de artikelen 11.9 en 11.10 van het wetsvoorstel voor een Wet dieren. Met onderdeel C, onder j, van deze nota van wijziging wordt geregeld dat de betreffende artikelen komen te vervallen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker