Gepubliceerd: 13 december 2010
Indiener(s): Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32574-4.html
ID: 32574-4

Nr. 4 NADER RAPPORT 1

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State)

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 3 december 2010, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 17 augustus 2010, nr. 10.002294 machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State, gedateerd 20 oktober 2010, nr. W11.10.0410/IV, bied ik U hierbij aan.

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. Een redactionele opmerking is verwerkt. Voorts is de omschrijving van het begrip «Onze Minister» in overeenstemming gebracht met de nieuwe departementsindeling.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde voorstel van wet en de memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker