Kamerstuk 32473-17

Toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg van 30 januari 2012 over BES- aangelegenheden op het terrein van Infrastructuur en Milieu

Dossier: Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES)

Gepubliceerd: 28 februari 2012
Indiener(s): Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
Onderwerpen: bestuur de nederlandse antillen en aruba
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32473-17.html
ID: 32473-17

Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 februari 2012

Hierbij doe ik u toekomen, ter voldoening van mijn toezeggingen gedaan in het Algemeen Overleg van 30 januari 2012 (Kamerstuk 32 473, nr. 16) over BES- aangelegenheden op het terrein van Infrastructuur en Milieu:

  • 1. een overzicht van de stand van zaken betreffende de vergunningverlening voor de uitbreiding van NuStar Terminals Statia op Sint-Eustatius, waarbij ik zal ingaan op mijn specifieke verantwoordelijkheid voor de vergunningen. Tevens treft u in bijlage 1 een actualisatie van de antwoorden op eerdere schriftelijke vragen inzake NuStar.

  • 2. de verschillen in wetgeving op 10 oktober 2010 en het moment van inwerkingtreding van de Wet VROM BES;

  • 3. het in overleg treden met de gezaghebber en het eilandbestuur van Sint Eustatius over het niet na elkaar aanleggen van infrastructuur.

1. Stand van zaken vergunningverlening uitbreiding Nustar

Verantwoordelijkheidsverdeling

Het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius is bevoegd gezag voor het verlenen van het grootste deel van de benodigde vergunningen en overige toestemmingsstelsels, zoals het verlenen van de milieuvergunning voor Nustar en de wijziging van het bestemmingsplan. Omdat de procedure rondom het opstellen van de nodige vergunningen een bepaalde expertise vereist, heeft het bestuurscollege op 7 oktober 2011 om volledige bijstand gevraagd voor alle technische procedurele en coördinerende zaken in verband met de uitbreiding van Nustar. IenM levert hierbij bijstand. Deze bijstand wordt geleverd door Rijkswaterstaat die het lokale bevoegd gezag adviseert over de afhandeling van de vergunningaanvragen en wijziging bestemmingsplan. Hiertoe behoort ook de implementatie van een adequate niveau van toezicht op de naleving van de regels.

De minister van IenM is op dit moment al verantwoordelijk voor de vergunningen van het zeedeel van de installatie in het kader van de Wet maritiem beheer BES. Na inwerkingtreding van de Wet VROM BES is de minister ook verantwoordelijk voor de vergunningen van het landsdeel van de installatie.

Milieuvergunning Hinderverordening

Door NuStar Terminals Statia is in september 2011 een aanvraag ingediend voor een vergunning voor een nieuwe olieterminal in Cul de Sac, aan de zuidzijde van Signalhill, nabij Oranjestad. Door de DCMR Milieudienst Rijnmond is inmiddels een zevende conceptvergunning opgesteld, na jarenlange onderhandelingen met NuStar over de best bestaande technieken ter bescherming van het milieu. De ontwerpbeschikking zal naar verwachting in maart 2012 ter inzage worden gelegd. Afhankelijk van het aantal zienswijzen en de inhoud daarvan zal naar verwachting de definitieve beschikking in het voorjaar van 2012 worden afgegeven.

Wet Maritiem Beheer BES

De Wet maritiem beheer BES is per 10 oktober 2010 in werking getreden. Voor activiteiten of bouwwerken in zee is een vergunning Wet maritiem beheer BES nodig van de minister van IenM met Rijkswaterstaat als verantwoordelijke uitvoerder. In september 2011 is door NuStar een aanvraag voor de bouw van een tweede zeepier aangevraagd bij Rijkswaterstaat. Naar verwachting zal de definitieve beschikking in het voorjaar van 2012 worden afgegeven.

Wijziging bestemmingsplan/aanlegvergunningen

Door het eilandsbestuur van Sint Eustatius is in 2011 het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Sint Eustatius vastgelegd. In dit bestemmingsplan is voor het Bestuurscollege en wijzigingsbevoegdheid opgenomen -voor een specifieke locatie in Cul de Sac ten behoeve van de beoogde uitbreiding van Nustar. Het Bestuurscollege heeft besloten deze wijzigingsprocedure in gang te zetten en heeft het ontwerpbesluit vanaf 1 februari tot 17 februari 2012 ter inzage gelegd. Op 13 februari 2012 is een «townhallmeeting» georganiseerd, waar het eilandbestuur en vertegenwoordigers van IenM de bevolking uitleg heeft gegeven over de uitbreidingsplannen van NuStar en het standpunt van het bestuur daarover. Na beoordeling van de ingekomen bedenkingen zal het bestuurscollege van Sint Eustatius in maart 2012 een definitieve beslissing nemen op de wijziging van het bestemmingsplan.

Bouwvergunning

In november 2011 heeft NuStar een verzoek om een bouwvergunning in het kader van de Bouwen en Woningverordening Sint Eustatius 1984 ingediend bij het bestuurscollege. De conceptbouwvergunning is in opdracht van het bestuurscollege door Stadsontwikkeling Rotterdam (Bouw- en Woningtoezicht) opgesteld en de definitieve vergunning kan naar verwachting begin maart 2012 verleend worden.

Overige vergunningen

Naast de hiervoor genoemde vergunningen zijn nog aanlegvergunningen nodig op grond van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Sint Eustatius 2011 voor archeologie, natuur en erosie (ontgronden). Deze vergunningen maken voor een gedeelte onderdeel uit van de aanvraag om bouwvergunning en zullen in dat kader worden gevoegd in de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn in het kader van diverse eilandverordeningen ontheffingen vereist voor bouwwerken en activiteiten. Deze worden gelijktijdig met overige vergunningen verstrekt.

2. Wet VROM BES

Op 3 februari 2012 is de Wet VROM BES in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet is grotendeels gebaseerd op bestaande regelgeving uit Caribisch Nederland, waaronder de huidige Hinderverordening Sint Eustatius. Daardoor zullen er inhoudelijk geen verschillen in normering bestaan tussen de huidige Hinderverordening Sint Eustatius en de toekomstige Wet VROM BES. Indien onderwerpen niet eerder waren geregeld, zijn, waar nodig, aanvullende regels opgenomen. Daarbij valt onder meer te denken aan de aspecten bodembescherming en ongewone voorvallen.

De Wet VROM BES bevat verder diverse grondslagen voor nadere regelgeving bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Juist om een flexibele en geleidelijke invoering van regelgeving mogelijk te maken, is voor deze aanpak gekozen. Een van de uitvoeringsbesluiten op grond van de Wet VROM BES zal het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES zijn. Dit besluit is momenteel in voorbereiding.

Met de inwerkingtreding van de Wet VROM BES en het Inrichtingen- en Activiteitenbesluit BES zal de verantwoordelijkheid voor het verlenen van de milieuvergunning voor de uitbreiding van de olieterminals verschuiven van het eilandsbestuur naar de minister van IenM. Daartoe worden de olieterminals, in overleg met de eilandsbesturen, aangewezen als inrichtingen waarvoor de minister het bevoegd gezag is.

In de Wet VROM BES is tevens overgangsrecht opgenomen. Dit overgangsrecht houdt onder meer in dat het bevoegd gezag ervoor zorg draagt dat een eerder verleende vergunning ten aanzien van een onderwerp dat is geregeld in de Wet VROM BES uiterlijk binnen een jaar na inwerkingtreding van de wet in overeenstemming met de wet zal zijn gebracht. Dit geldt ook voor de milieuvergunningen die op dit moment door het eilandsbestuur worden verstrekt.

3. Aanleg infrastructuur

Tijdens het AO heb ik toegezegd dat ik nogmaals in overleg zal gaan met de gezaghebber en het eilandbestuur over het niet na elkaar aanleggen van infrastructuur (vooral leidingen). Tijdens de BES-week die van 12 t/m 16 maart aanstaande plaatsvindt, zal op 14 maart overleg plaatsvinden met mijn ministerie. Dit onderwerp zal dan ook besproken worden met de gezaghebber en het eilandsbestuur van Sint Eustatius.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma