Gepubliceerd: 23 juni 2011
Indiener(s): Arie Slob (CU)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32403-11.html
ID: 32403-11
Wijzigingen: 32403-16

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID SLOB

Ontvangen 23 juni 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

In artikel 66, tweede lid, wordt na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • aa. een programma van eisen als bedoeld in artikel 44, tweede lid;.

II

In artikel XV wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Artikel II, onderdeel Ca, werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Toelichting

Aangezien het programma van eisen een instrument is om sturing te geven aan de kwaliteit van het openbaar vervoer waarop de concessie betrekking heeft, ligt het niet direct voor de hand om het opstellen van een programma van eisen uitsluitend te koppelen aan de aanbesteding van een concessie. Ook bij onderhandse gunningen draagt een programma van eisen bij aan een transparant proces voor de totstandkoming van de concessie.

Volgens artikel 66 van de Wet personenvervoer 2000 moet de minister, indien hij een concessie voor het hoofdrailnet wil verlenen, een beleidsvoornemen opstellen. Middels dit amendement wordt geregeld dat een programma van eisen in dit beleidsvoornemen dient te worden opgenomen of vermeld. Het beleidsvoornemen wordt aan de Tweede Kamer voorgelegd. De opname of vermelding van het programma van eisen in dit beleidsvoornemen vergroot de betrokkenheid van de Tweede Kamer, aangezien deze de mogelijkheid krijgt om te spreken over de inhoud van de concessie alvorens er een (concept) concessieovereenkomst ligt. Bovendien is een programma van eisen een extra garantie dat er marktconforme afspraken worden gemaakt bij inbesteding.

Op 23 februari 2010 is genoemd beleidsvoornemen verschenen (Kamerstuk 31 987 nr. 5). Dit beleidsvoornemen is echter controversieel verklaard en vervolgens op 23 maart 2010 ingetrokken (Kamerstuk 31 987 nr. 7). Aangezien de huidige concessie voor het Hoofdrailnet afloopt op 31 december 2014 zal naar verwachting op korte termijn een nieuw beleidsvoornemen verschijnen. Om ook bij de komende concessieverlening al een programma van eisen als vertrekpunt te hebben wordt voorgesteld de bepaling in dit amendement met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 januari 2011.

Slob