Gepubliceerd: 26 november 2009
Indiener(s): Guusje ter Horst (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32222-IIB-2.html
ID: 32222-IIB-2

32 222 IIB
Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE blz.

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL 2

B. BEGROTINGSTOELICHTING 3

1. Leeswijzer 3

2. Het beleid 3

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 3

2.2 De beleidsartikelen 3

1. Raad van State 3

2. Algemene Rekenkamer 4

3. De Nationale ombudsman 5

4. Kanselarij der Nederlandse Orden 6

5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen 6

6. Kabinet der Gouverneur van Aruba 6

2.3 De niet-beleidsartikelen 7

10. Nominaal en onvoorzien 7

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze tweede suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2009. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen. De stand van de tweede suppletore begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2009 en de stand van de 1e suppletore begroting 2009 en de mutaties 2e suppletore begroting 2009.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Hoge Colleges van Staat geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt beoogd om inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Hoge Colleges van Staat zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat (IIB) voor het jaar 2009 te wijzigen (x € 1 000):

Totaaloverzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e duppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen99 345107 6592 081109 740
Uitgaven99 345107 6592 081109 740
Ontvangsten2 7773 3693443 713

2.2 De beleidsartikelen

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

1: Raad van StateStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e duppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1)(2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen51 38052 3164 14556 461
Uitgaven51 38052 3164 14556 461
1.3  Raad van State 51 380 52 3164 145 56 461
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010   1 495  
b overboeking bestuurslasten Wro  3 600  
c overloop informatieplan  – 500  
d hoger beroep vreemdelingen asiel   – 450  
1 Ontvangsten1 4522 0441502 194
a meer ontvangst griffierechten Wro   150  

Toelichting

b) Bestuurslasten Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Door de invoering van de Wro stijgen de uitgaven (o.a. meer bezwaarprocedures) voor de Raad van State in 2009 met € 3,6 mln. Deze meerkosten worden gecompenseerd door VROM.

c) Informatieplan

Overlopende kosten voor het informatieplan naar 2010.

d) Hoger beroep vreemdelingen (HBV)

De verwachting van het aantal asielzaken dat afgedaan zal worden in 2009 is met 600 verminderd. Op basis van de berekeningsmethodiek voor de bekostiging van HBV betekent dit een uitgavenmeevaller van € 0,45 mln.

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

2: Algemene RekenkamerStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e duppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen28 65929 58960530 194
Uitgaven28 65929 58960530 194
2.1 recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma’s28 659 29 589 605 30 194
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010   1 105  
b detacheringen  70  
c overloop energiebesparing en dienstreizen  – 300  
d intertemporele compensatie infrastructuur   – 270  
2 Ontvangsten1 2171 217701 287
a detacheringen  70  

Toelichting

c) overloop energiebesparing en dienstreizen

Overlopend onderzoek energie besparing en dienstreizen.

d) Infrastructuur

Het project infrastructuur wordt doorgeschoven naar 2010. Het groot onderhoud van de oudbouw is uitgesteld tot 2010. Dit bedrag is specifiek bestemd voor de vervanging van de databekabeling.

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

3: De Nationale ombudsmanStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e duppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen11 87713 47725613 733
Uitgaven11 87713 47725613 733
3.1  reguliere klachten 8 66212 177 – 190 11 987
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010   389  
b overloop diverse projecten   – 119  
c intertemporele compensatie digitaliseringstraject   – 460  
3.2 klachten van lagere overheden 1 300 1 300 446 1 746
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010   23 
b bijdrage decentrale overheden   423 
     
3.3 onderzoek 1 121 0 0 0
     
3.4 communicatie 747 0 0 0
     
3.5 internationale contacten 47 0 00
3 Ontvangsten393975114
a matragelden   75  

Toelichting

Artikel 3.1 c) Digitaliseringstraject

Het meerjarige project digitalisering, waarvoor specifiek budget is toegekend bij Voorjaarsnota 2009 heeft vertraging opgelopen. De gehele reeks wordt een jaar doorgeschoven. Bij Voorjaarnota 2010 worden de meerjarige consequenties verwerkt.

Artikel 3.2 b) Bijdrage decentrale overheden

Dit betreft de bijdrage van decentrale overheden aan de Nationale Ombudsman.

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

4: Kanselarij der Nederlandse OrdenStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e duppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen3 3763 7362914 027
Uitgaven3 3763 7362914 027
4.1 apparaat 1 770 2 065 2632 328
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  70  
b provincie digitalisering   49 
c ICT machinepark   36  
d project Daisy III  142  
e verloop voorlichting Antillen en reiskosten  – 34  
4.2 decoraties 1 601 1 666 281 694
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  28  
     
4.3 riddertoelagen 5 50 5
4 Ontvangsten29294978
a provincie digitalisering   49  

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

5: Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse AntillenStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e duppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1)(2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen2 7162 7422923 034
Uitgaven2 7162 7422923 034
5.1 apparaat 2 716 2 742 2923 034
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  92  
b koersverschillen   200 
5 Ontvangsten4040040

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

6: Kabinet van de Gouverneur van ArubaStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e duppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen1 3371 7291151 844
Uitgaven1 3371 7291151 844
6.1 apparaat 1 337 1 729 1151 844
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  48  
b indexering salariskosten   25 
c koersverschillen   90  
d bezwaarteams  77  
e paspoortuitgifte  – 125  
6 Ontvangsten0000

2.3 De niet-beleidsartikelen

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

10: Nominaal en onvoorzienStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e duppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen04 070– 3 623447
Uitgaven04 070– 3 623447
10.1 loonbijstelling 0 3 047– 3 047 0
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  – 3 047  
b      
c    
     
10.2 prijsbijstelling 0 535– 535 0
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010  – 535  
     
10.3 onvoorzien 0 488– 41 447
a reeds opgenomen in ontwerpbegroting 2010  – 41  
     
10.4 waarde-overdracht en waarde-overname 0 0 0 0
     
10.5 taakstellingen0 0 0 0