Gepubliceerd: 26 november 2009
Indiener(s): Guusje ter Horst (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32222-IIB-1.html
ID: 32222-IIB-1

32 222 IIB
Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 1
VOORSTEL VAN DE WET

27 november 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2009 en vastgesteld bij de wet van .........., Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet van .........., Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat inzake de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman, Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2008

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) (in € 1000)

  (1)(2)(3)
Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvang-sten
 TOTAAL 99 3452 777 8 314592 2 081344
           
1 Raad van State 51 380 51 380 1 452 936 936 5924 145 4 145 150
2 Algemene Rekenkamer 28 65928 659 1 217 930 930 0 605 605 70
3 De Nationale ombudsman 11 877 11 877 391 600 1 600 0 256 256 75
4 Kanselarij der Nederlandse Orden 3 376 3 376 29 360 3600 291 291 49
5 Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen 2 716 2 716 40 26 26 0292 292 0
6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba1 337 1 337 0 392 392 0 115 115 0
10 Nominaal en onvoorzien 0 0 0 4 0704 070 0 – 3 623 – 3 623 0