Gepubliceerd: 28 maart 2011
Indiener(s): van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32154-7.html
ID: 32154-7
Origineel: 32154-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 maart 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd.

A

Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het voorgestelde artikel 10, eerste lid, wordt: «binnen het grondgebied van de staten behorende tot de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland» vervangen door: binnen het grondgebied van het Europese deel van Nederland, de staten behorende tot de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

2. In het voorgestelde artikel 10, tweede lid, wordt «buiten Nederland» vervangen door: buiten het grondgebied van het Europese deel van Nederland.

3. In het voorgestelde artikel 10, derde lid, onderdeel b, wordt «buiten het grondgebied van de staten behorende tot de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland» vervangen door: buiten het grondgebied van het Europese deel van Nederland, de staten behorende tot de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

4. In het voorgestelde artikel 10, derde lid, onderdeel c, wordt «buiten Nederland» vervangen door: buiten het grondgebied van Europese deel van Nederland.

5. Aan het voorgestelde artikel 10, derde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel d toegevoegd, luidende:

d. door wie in welke gevallen en onder welke voorwaarden werkzaamheden die zijn opgedragen aan het indicatieorgaan bedoeld bij en krachtens de artikelen 9a en 9b, in plaats van dat orgaan kunnen worden verricht.

B

In artikel I, onderdeel E, wordt «met iedere instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, onder 1°» vervangen door: met iedere instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder 1°.

C

In artikel III wordt «die voldeed aan artikel 1, eerste lid, onderdeel d, onder 2°, van die wet» vervangen door: die voldeed aan artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder 2°, van die wet.

D

In artikel 1, van de Zorgverzekeringswet wordt het eerste lid, onderdeel m, 2° vervangen door:

2°. een organisatorisch verband dat gevestigd is op het grondgebied van een andere staat en overeenkomstig de wetgeving van die staat rechtmatig gezondheidszorg verstrekt als bedoeld bij en krachtens artikel 11.

Toelichting

Algemeen

Deze nota van wijziging past het wetsvoorstel «AWBZ-zorg buitenland» op een aantal ondergeschikte punten aan. Verwezen wordt naar de toelichting per onderdeel.

Onderdeelsgewijs

Onderdeel A, leden 1 t/m 4

Sedert 10 oktober 2010 horen de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba tot het grondgebied van Nederland. Deze openbare lichamen hebben sinds 1 januari 2011 ten behoeve van de ingezetenen daarvan, een eigen publiekrechtelijke ziektekostenverzekering (Besluit zorgverzekering BES, waarin zowel de zorg in verband met «cure»als zorg in verband met «care» tot de aanspraken behoort ). De AWBZ en de ZVW zijn niet van toepassing op het grondgebied van deze eilanden. Iemand die vanuit Nederland op één van de eilanden van het Caribisch deel van Nederland gaat wonen, verliest dan ook zijn AWBZ en Zvw verzekering en wordt verzekerd overeenkomstig het Besluit zorgverzekering BES.

Omdat de drie eilanden wel tot het grondgebied van «Nederland» horen, zouden zorgverzekeraars zonder nadere wettelijke begripsbepaling kunnen contracteren met instellingen die gevestigd zijn of die zich vestigen binnen het Caribisch deel van Nederland en daarmee voor rekening van de AWBZ zorg aan AWBZ-verzekerde ingezetenen van het Europese deel van Nederland kunnen verlenen. Dat strookt niet met het uitgangspunt van de regering dat zorg in beginsel in (het Europese deel van) Nederland aan de daar wonende AWBZ-verzekerde moet worden aangeboden. De voorgestelde wijziging verduidelijkt dat met «Nederland» in het kader van dit wetsvoorstel het in Europa gelegen deel van Nederland wordt bedoeld.

Onderdeel A, lid 5

Krachtens de AWBZ kunnen AWBZ-verzekerden slechts aanspraak maken op vormen van zorg, indien door het CIZ is vastgesteld dat een verzekerde op die zorg is aangewezen. Ingevolge artikel 9a is het College van Burgemeester en wethouders ten behoeve van zijn inwoners gehouden te voorzien in een onafhankelijk indicatieorgaan. In gevallen waarin verzekerden in het buitenland wonen (personen die in verband met hun werk in het buitenland wonen en hun gezinsleden) is er geen CIZ dat de indicatiestelling kan doen. Ook in gevallen waarin tijdens verblijf in het buitenland acuut AWBZ-zorg nodig is, kan de indicatiestelling door het CIZ niet worden afgewacht. Voor die gevallen is indicatiestelling door een onafhankelijk arts aangewezen. Daartoe dient een rechtsbasis aanwezig te zijn.

Met de voorgestelde – technische – wijziging wordt een rechtsbasis gecreëerd om mogelijk te maken dat een onafhankelijk arts de indicatiestelling bij zorgbehoefte van een AWBZ-verzekerde kan doen, zowel in geval van gecontracteerde als van niet gecontracteerde zorg buiten het Europese deel van Nederland, maar binnen het grondgebied van de andere Lidstaten behorende bij de EU, de EER en Zwitserland, als in geval van zorg buiten het Europese deel van Nederland, de EU, de EER en Zwitserland.

Onderdelen B en C

Met de Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering) is artikel 1, eerste lid, onderdeel d. van de AWBZ verletterd in onderdeel e (zie artikel I, A, eerste lid, van die wet). Deze wet voorzag met artikel VII wel in een gelijktijdige dienovereenkomstige wijziging van artikel I, onderdeel A, van het onderhavige wetsvoorstel, maar niet in een wijziging van de artikelen I, onderdeel E, en III van het wetsvoorstel. Met de voorgestelde technische wijziging wordt deze omissie hersteld.

Onderdeel D

De definities van het begrip «instelling» in de Zvw en de huidige AWBZ zijn gelijk. Nu het instellingsbegrip in het kader van dit wetsvoorstel als gevolg van het arrest Stamatalaki voor de AWBZ gewijzigd wordt is het ook noodzakelijk om datzelfde begrip binnen de Zvw dienovereenkomstig te wijzigen. Deze technische wijziging strekt daartoe.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner