Kamerstuk 32123-XVIII-69

Toezegging over eventuele additionele middelen voor de Bevordering Eigen Woningbezit (BEW)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 9 april 2010
Indiener(s): Eimert van Middelkoop (minister defensie, minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (GPV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-69.html
ID: 32123-XVIII-69

Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 april 2010

In het Algemeen Overleg over de 3e tranche stimuleringsregeling en BEW van 31 maart jl. heb ik u toegezegd nadere informatie te leveren over eventuele additionele middelen voor de koopsubsidie. Kamerlid Van der Burg suggereerde dat er bij het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) hiervoor mogelijk middelen beschikbaar zouden zijn.

Ik ga ervan uit dat hiermee de middelen voor de garantie op het Energiebesparingskrediet (EBK) worden bedoeld. Dit is een garantstelling van het Rijk voor laagrentende leningen aan particuliere woningeigenaren voor energiebesparende investeringen in de bestaande voorraad. Middels de WWI-begroting is hiervoor in het jaar 2011 maximaal € 33 miljoen beschikbaar.

Het WEW voert de garantie uit. Hiermee kan in totaal voor ruim € 300 miljoen aan laagrentende leningen aan particulieren worden verstrekt. Op dit moment zijn er drie aanbieders van energiebesparingskredieten. Mogelijk komt er dit jaar nog een vierde aanbieder bij.

De garantstelling van rijkswege op het EBK is per 1 juli 2009 van start gegaan en loopt tot en met 30 juni 2011. Geldgevers hebben tot eind 2010 de tijd om bedragen te reserveren voor garanties op de leningen. Afgaande op het huidige bedrag aan reserveringen en de ontwikkeling van het aantal leningen, zal naar alle waarschijnlijkheid niet het gehele beschikbare budget benodigd zijn.

Aan het reserveren van garantiebedragen zijn voorwaarden verbonden. Een nieuwe reservering is slechts mogelijk indien de bestaande reservering voor ten minste de helft is opgevuld met energiebesparingskredieten. Hierdoor is met enige slagen om de arm een inschatting te maken van de omvang van het budget dat waarschijnlijk niet gebruikt zal worden voor de garantie op het EBK. Rekening houdend met een onzekerheidsmarge gaat het om een bedrag van circa € 20 miljoen in het jaar 2011.

De middelen zijn afkomstig uit het Schoon en Zuinig-budget en bestemd voor energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving. Ik wil deze middelen behouden voor energiebesparing en niet aanwenden voor een ander doeleinde. Zoals door mijn voorganger in het Algemeen Overleg van 18 februari jl. is gemeld, wordt momenteel verkend hoe er kan worden gekomen tot optimalisering van energiebesparingsmaatregelen die niet goed lopen. Op de uitkomst van deze verkenning, waarbij effectiviteit voorop staat, kan ik nog niet vooruitlopen.

Bovendien betreft het hier uitgaven voor het jaar 2011. Een overheveling van middelen uit 2011 naar 2010 past niet binnen het huidige uitgavenkader.

Overigens zou gezien het huidige aantal aanvragen een toevoeging aan het budget van de BEW van zo’n € 20 miljoen de regeling ongeveer één maand langer open houden. Het aantal aanvragen voor de koopsubsidie blijft toenemen (de laatste tijd tot zo’n 1.000 per week). De stijging is dermate fors dat aanvragen sinds begin april nog slechts een kleine kans maken om gehonoreerd te worden. Met de voorraad van nog af te handelen aanvragen zal het beschikbare budget zeer waarschijnlijk worden uitgeput. Deze informatie is gemeld op de website van de uitvoerder, Agentschap NL.

Bij het bereiken van het gepubliceerde subsidieplafond kunnen er geen nieuwe aanvragen voor koopsubsidie worden toegekend. Zoals in een eerdere brief aan uw Kamer is gemeld (32 123 XVIII, nr. 65), is het stopzetten van toekenningen geen onomkeerbaar besluit. Het is aan een volgend kabinet om te beslissen over een eventuele voortzetting van de koopsubsidie. Indien er dan middelen beschikbaar komen voor de koopsubsidie, kan de regeling weer open worden gesteld.

Tot slot meld ik voor de volledigheid dat het uitputten van het budget voor nieuwe toekenningen uiteraard geen invloed heeft op reeds toegekende subsidies. Voor het uitbetalen van reeds toegekende subsidies is budget gereserveerd.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop