Gepubliceerd: 15 september 2009
Indiener(s): Eberhard van der Laan (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-1.html
ID: 32123-XVIII-1

32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 1
VOORSTEL VAN WET

15 september 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

 De bij deze wet behorende begrotingsstaat van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 2

 De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst «Rijksgebouwendienst» en «Huurcommissie» van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 3

 De vaststelling van de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

 1. In afwijking van artikel 5, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 geldt voor de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010, dat de toelichting bij de begrotingsstaat het in artikel 5, eerste lid, bedoelde inzicht per beleidsartikel biedt, tenzij voor bepaalde beleidsartikelen het inzicht op een andere plaats in de begroting wordt geboden.

 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het bepaalde in artikel 14, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001.

Artikel 5

 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

 Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

Begrotingsstaat van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010

(x € 1 000)

 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL3 618 8993 717 348485 786
     
 Beleidsartikelen 3 701 185485 572
01Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw328 326443 6933 638
02Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken62 80079 09515 091
03Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt2 541 6702 484 135363 237
04Integratie niet-westerse migranten582 790582 790103 249
05Kennis en ordening wonen, wijken en integratie3 3728 6300
06Rijkshuisvesting102 842102 842357
     
 Niet-beleidsartikelen 16 163214
95Algemeen3 24217 741214
96Onverdeeld– 6 143– 1 5780

Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Rijksgebouwendienst behorende bij de Wet van ........., Stb. ...

Begroting 2010

(x € 1 000)

OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting 
Naam baten-lastendienstTotaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
01 Rijksgebouwendienst1 483 9311 483 471460
02 Huurcommissie20 17620 1760

(x € 1 000)

OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting 
Naam baten-lastendienstTotaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten 
01 Rijksgebouwendienst725 371470 000
02 Huurcommissie3 7570

Begrote uitgaven begroting Wonen, Wijken en Integratie naar artikel voor 2010 (x € 1 000)

kst-32123-XVIII-1-1.gif

Begrote ontvangsten begroting Wonen, Wijken en Integratie naar artikel voor 2010 (x € 1 000)

kst-32123-XVIII-1-2.gif