Kamerstuk 32123-VIII-114

Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad "Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs" n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 21 januari 2010
Indiener(s): van Wieringen
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-114.html
ID: 32123-VIII-114

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 114
BRIEF VAN DE ONDERWIJSRAAD

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 januari 2010

Met genoegen biedt de raad u hierbij zijn advies Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs1 aan.

Hiermee beantwoordt de raad de adviesvraag (Zie Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2007–2008, nr. 105, blz. 7674) die de Tweede Kamer hem bij brief van 8 juli 2008 met het oog op het werkprogramma 2009 heeft voorgelegd. De adviesvraag is nader uitgewerkt in een overleg tussen de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de raad op 12 maart 2009. Dit heeft geresulteerd in de volgende hoofdvraag: Hoe kunnen onderwijsondersteuning en onderwijsontwikkeling zo worden georganiseerd dat samen met scholen een optimale bijdrage aan onderwijskwaliteit wordt geleverd?

In de Tweede Kamer is de afgelopen jaren regelmatig gesproken over onderwijsontwikkeling en onderwijs-ondersteuning in het licht van de ingezette koers naar meer vraagsturing. Belangrijke zorgpunten waren een goed functionerende markt, behoud van kennis en de rol van de betrokken actoren.

Een aantal aanbevelingen in dit advies bevat aanknopingspunten die het de Tweede Kamer eenvoudiger maken het overleg met de minister op een gestructureerde manier te voeren. Hierbij gaat het onder meer om: de mede-verantwoordelijkheid van ondersteuners voor goed onderwijs; de verdere inschakeling van leraren en onderwijs-managers in kennisgemeenschappen; de inbreng van scholen in de ontwikkeling op middellange termijn van het onderwijs, zowel inhoudelijk als qua budget; het opzetten van een plan voor de inhoudelijke zwaartepunten voor de ontwikkeling van het onderwijs op middellange termijn; het pad naar een passend landelijk en schoolbudget voor onderwijsontwikkeling in overeenstemming met de nationale ambities voor onderzoek en ontwikkeling; en een publieke regeling van de uitvoering van (semi)wettelijke taken.

Wat betreft genoemde onderwerpen is het zeker stellen van kennis- en onderwijsontwikkeling voor de middellange termijn voor de raad een zeer belangrijk punt. Ook in de Kamer is daarover zorg uitgesproken. De vele onduidelijkheden en onzekerheden op dit terrein hebben de raad ertoe gebracht hiervoor speciaal aandacht te vragen. Een systematische, doelmatige en inhoudelijk gestuurde aanpak met een verbeterde inbreng van scholen is daarbij het centrale aandachtspunt. De raad geeft de Tweede Kamer in overweging dit gehele vraagstuk prioriteit te geven.

Met beleefde groet,

voorzitter,

Prof.dr. A.M.L. van Wieringen

secretaris,

Drs. A. van der Rest


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.