Gepubliceerd: 15 september 2009
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-1.html
ID: 32123-VIII-1

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 1
VOORSTEL VAN WET

15 september 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

 De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 2

 De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) inzake de baten-lastendiensten Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 3

 De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

 Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010 (x € 1 000)

 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL 36 542 2462 047 894
     
 Beleidsartikelen 36 353 2362 046 330
01Primair onderwijs9 459 2049 460 4205 936
03Voortgezet onderwijs6 838 2456 869 68062 144
04Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie3 435 5223 598 0507 404
05Technocentra9 9989 9989 632
06Hoger beroepsonderwijs2 426 7752 397 5384 492
07Wetenschappelijk onderwijs3 890 9013 809 08316 402
08Internationaal beleid22 73426 31799
09Arbeidsmarkt en personeelsbeleid291 353291 3530
11Studiefinanciering3 934 1923 934 192540 200
12Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten126 298126 2989 400
13Lesgelden5 9515 951192 600
14Cultuur611 712951 73824 276
15Media904 583905 329246 252
16Onderzoek en wetenschapsbeleid1 197 2211 239 302179 797
24Kinderopvang2 707 9392 707 939747 736
25Emancipatie16 06320 0480
     
 Niet-beleidsartikelen 189 0101 524
17Nominaal en onvoorzien– 4 307– 4 307957
18Ministerie Algemeen124 142124 142567
19Inspecties61 92561 9250
20Adviesraden7 2507 2500

Vaststelling van de begrotingsstaten inzake de baten-lastendiensten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010 (x € 1 000)

Naam baten-lastendienstTotaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)201 164201 1640
Nationaal Archief (NA)19 70619 7060
Totaal220 870220 8700
Naam baten-lastendienstTotaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)1 1800
Nationaal Archief (NA)– 3 5312 250
Totaal– 2 3512 250

Ontvangsten (x € 1 miljoen)

kst-32123-VIII-1-1.gif

Uitgaven (x € 1 miljoen)

kst-32123-VIII-1-2.gif