Kamerstuk 32123-VI-90

Stand van zaken kinderpornofilter

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 30 maart 2010
Indiener(s): Hirsch Ballin
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VI-90.html
ID: 32123-VI-90

Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 maart 2010

Bij brief van 23 maart 2010 heeft de vaste commissie van Justitie van uw Kamer mij verzocht om ten behoeve van het algemeen overleg over kinderporno op 31 maart 2010 uw Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de kinderpornofilter. Met deze brief geef ik invulling aan dit verzoek.

In de tweede voortgangsbrief aanpak kinderpornografie d.d. 21 december 2009 1 heb ik u uitgebreid geïnformeerd over de afspraken die zijn gemaakt tussen de Internet Service Providers (ISP’s) en het particuliere Meldpunt Kinderporno op het internet (Meldpunt) en de overheid over het vrijwillig filteren en blokkeren van kinderpornografie op het internet. Ik verwijs u daar kortheidshalve naar. In de tussenliggende periode zijn deze afspraken verder uitgewerkt. Het particuliere Meldpunt Kinderporno op het internet heeft de inrichting van het proces van blacklisten ter hand genomen. Het meldpunt heeft een database met internet pagina’s op welke kinderpornografie verspreid wordt. De verspreiders uit deze database worden op de blacklist gezet waar niet op een andere wijze dan blokkeren tegen kan worden opgetreden. Het gaat hierbij om verspreiding uit die landen waar onvoldoende wetgeving of naleving van de wetgeving tegen kinderpornografie aan de orde is. Het meldpunt heeft uitgangspunten opgesteld om deze lijst up to date te houden. Daarnaast is de beveiliging van het netwerk van het meldpunt en de distributie van de lijst naar de providers verder uitgewerkt. De individuele ISP’s hebben voorbereidingen getroffen om de blacklist in hun systemen op te kunnen nemen om zodoende te kunnen gaan filteren en blokkeren. Er heeft voortgangsoverleg plaatsgevonden met de ISP’s en andere betrokkenen in het Platform internet en veiligheid. Ook gaat aandacht uit – in het kader van het opstellen van de blacklist – naar veiligheidsaspecten aan de orde geweest. Hierbij gaat het niet alleen om een veilige wijze van opslag en distributie van de lijst bij het Meldpunt en de ISP’s, maar ook de veiligheidsaspecten in het algemeen rond het gebruik van de blacklist voor het filteren en blokkeren op het internet. Vooral dit laatste onderwerp is door de voortschrijdende techniek een steeds belangrijker thema aan het worden. Enige achtergrondinformatie is hier op zijn plaats.

Filteren en blokkeren van het internet is wereldwijd een onderwerp waar voorstanders en tegenstanders met elkaar de degens kruisen. Daarbij gaat het zeker niet alleen om het filteren en blokkeren van kinderporno, maar ook om het filteren van internetverkeer in landen als Noord-Korea of China. Ook de discussie over het filteren op up- en downloaden van auteursrechtelijk beschermde werken heeft op vele plaatsen in de wereld tot heftige discussies geleid. Zo wordt er bewust op internet gezocht naar bestaande filterlijsten die gebruikt worden zoals bij de bestrijding van kinderporno. Het openbaar maken of worden van dergelijke lijsten of gedeeltes daarvan is zeker niet in het belang van de bestrijding van kinderpornografie op het internet. Met name de hierboven genoemde veiligheidsthema’s vragen om nadere uitwerking. Het platform Internet en Veiligheid en het Meldpunt zullen dit de komende weken verder uitwerken. Via de justitie vertegenwoordiging in het platform zal ik de voortgang nauwgezet volgen.

De minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin