Kamerstuk 32123-VI-101

Onderzoek seksueel misbruik van onder toezicht gestelde minderjarigen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 28 april 2010
Indiener(s): Hirsch Ballin , André Rouvoet (viceminister-president ) (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VI-101.html
ID: 32123-VI-101

Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR JEUGD EN GEZIN EN VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 april 2010

In onze brief van 31 maart 2010 (TK 2009-2010, 32 123 VI, nr. 91) en bevestigd bij het algemeen overleg van 1 april 2009 (kamerstuk 32 123 VI, nr. 100) hebben wij u geïnformeerd dat wij een onderzoek zullen instellen naar signalen van (seksueel) misbruik van kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in rijksjeugdinrichtingen of particuliere inrichtingen. Daarbij wordt tevens onderzocht of destijds signalen van vermeend misbruik bekend waren bij overheidsinstanties en zo ja hoe de overheidsinstantie is omgegaan met dergelijke signalen. Voorts zal een inventarisatie worden gemaakt van het (functioneren van) de huidige mechanismen voor signalering van (seksueel) misbruik van kinderen.

Het doet ons genoegen uw Kamer te kunnen meedelen dat wij mevrouw mr. H.W. Samson-Geerlings bereid hebben gevonden als voorzitter van de onderzoekscommissie op te treden. Mevrouw Samson nam in december 2009 afscheid als procureur-generaal. Binnen het college van procureurs-generaal was zij verantwoordelijk voor de jeugdportefeuille. Met mevrouw Samson vindt overleg plaats over de nadere invulling van de onderzoeksopdracht en over de namen van de overige commissieleden.

De minister voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin