Gepubliceerd: 20 mei 2009
Indiener(s): Guusje ter Horst (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31924-IIB-3.html
ID: 31924-IIB-3

31 924 IIB
Jaarverslag en slotwet van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba 2008

nr. 3
VOORSTEL VAN WET

20 mei 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2008 en vastgesteld bij de wet van 4 april 2008, Stb. 220, laatstelijk gewijzigd bij de wet van .........., Stb. ...;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2008

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB)

Bedragen x € 1 000

  (1) (2) (3)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvang-stenVerplichtingenUitgavenOntvang-stenVerplichtingenUitgavenOntvang-sten
 TOTAAL 95 5862 777 10 403140 – 2 9501 000
           
1Raad van State49 53849 5381 4525 0705 070140– 825– 8251 000
           
2Algemene Rekenkamer27 59827 5981 2176616610– 93– 930
           
3De Nationale ombudsman10 93110 931391 3011 30101931930
           
4Kanselarij der Nederlandse Orden3 2323 23229433433086860
           
5Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen2 6552 65540493493061610
           
6Kabinet van de Gouverneur van Aruba1 6551 65504040033330
           
10Nominaal en onvoorzien– 23– 2302 4052 4050– 2 405– 2 4050
  (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
Art.OmschrijvingTotaal geraamd RealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
  VerplichtingenUitgavenOntvang-stenVerplichtingenUitgavenOntvang-stenVerplichtingenUitgavenOntvang-sten
 TOTAAL 103 0393 917 102 0764 167 – 963250
           
1Raad van State53 78353 7832 59254 53353 4052 449750– 378– 143
           
2Algemene Rekenkamer28 16628 1661 21727 35328 0001 159– 813– 166– 58
           
3De Nationale ombudsman12 42512 4253912 51112 32714586– 98106
           
4Kanselarij der Nederlandse Orden3 7513 751293 9953 62272244– 12943
           
5Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen3 2093 209403 4013 041201192– 168161
           
6Kabinet van de Gouverneur van Aruba1 7281 72801 6821 681141– 46– 47141
           
10Nominaal en onvoorzien– 23– 23000023230