Gepubliceerd: 2 februari 2010
Indiener(s): Halbe Zijlstra (VVD)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31904-47.html
ID: 31904-47

100,0 %
0,0 %

CDA

SP

PvdD

CU

PvdA

Verdonk

D66

SGP

PVV

VVD

GL


31 904
Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

nr. 47
AMENDEMENT VAN HET LID ZIJLSTRA

Ontvangen 2 februari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel R, komt onderdeel 3 te luiden:

3. Het tweede lid komt als volgt te luiden:

2. De geschatte kosten die een netbeheerder voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 16, eerste lid, bij een andere netbeheerder in rekening zal brengen, worden zonder toepassing van de formule, bedoeld in het eerste lid, onder d, toegevoegd aan de totale inkomsten uit de tarieven van deze andere netbeheerder. Het verschil tussen de geschatte en gerealiseerde kosten wordt betrokken bij de vaststelling van de totale inkomsten uit de tarieven van de andere netbeheerder in een volgend jaar.

Toelichting

Voor een regionale netbeheerder zijn de transporttarieven van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, net als de transporttarieven van een eventueel hoger gelegen regionale netbeheerder, niet te beïnvloeden kosten. Momenteel houdt de wet hier echter geen rekening mee en wordt de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering van de lagergelegen netbeheerder ook toegepast voor de kosten die de hoger gelegen netbeheerder bij hem in rekening brengt. Dit is te meer onterecht daar deze kosten al onderhevig zijn aan de korting die geldt voor de hoger gelegen netbeheerder. Het onderhavige amendement leidt ertoe dat voor deze kosten bij de lagergelegen netbeheerder niet meer de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering wordt toegepast.

De urgentie om de bestaande, onrechtvaardige situatie op te heffen wordt vergroot door het feit dat de kosten van congestiemanagement ten minste voor een deel zullen worden verdisconteerd in de transporttarieven van – naar verwachting – met name TenneT. In de toelichting op de tweede nota van wijziging geeft de Minister aan dat deze kosten sterk kunnen wisselen en moeilijk vooraf kunnen worden geschat. Vanwege deze jaarlijkse kostenfluctuaties beoogt het onderhavige amendement tevens om de tarieven van de lager gelegen netbeheerder beter te laten aansluiten bij zijn kosten in het betreffende jaar. Dit zorgt voor een stabieler en daardoor beter voorspelbaar bedrijfsresultaat op grond waarvan zijn positie om te investeren verbetert.

Zijlstra