Kamerstuk 31904-22

Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het bespoedigen van aansluitingen van duurzame elektriciteit en elektriciteit uit hoogrenderende WKK

Dossier: Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

Gepubliceerd: 13 januari 2010
Indiener(s): Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Diederik Samsom (PvdA)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31904-22.html
ID: 31904-22
Wijzigingen: 31904-46

31 904
Titel Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang van duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen in deze wetten

nr. 22
AMENDEMENT VAN DE LEDEN SAMSOM EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Ontvangen 13 januari 2010

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II, onderdeel I, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Ia

Artikel 23, derde lid, derde volzin, komt te luiden: De vorige volzin is niet van toepassing op aansluitingen van 10 MVA of hoger, tenzij het een aansluiting betreft van installaties voor duurzame elektriciteit en hoogrenderende warmtekrachtkoppeling als bedoeld in artikel 24a, eerste lid.

Toelichting

Dit amendement beoogt de aansluiting van installaties voor duurzame elektriciteit en WKK te bespoedigen. Daartoe wordt de uitzonderingsbepaling van artikel 23 lid 3, die stelt dat de maximumtermijn van 18 weken niet van toepassing is op aansluitingen vanaf 10 MVA, niet van toepassing verklaard op deze twee categorieën. Voor de aansluiting van installaties voor duurzame elektriciteit en hoogrenderende warmtekrachtkoppeling geldt dus ook de redelijke termijn van maximaal 18 weken. Voor de indeling in deze twee categorieën wordt aangesloten bij art. 24a Elektriciteitswet en de daarbij horende AMvB.

Samsom

Wiegman-van Meppelen Scheppink