Gepubliceerd: 13 januari 2010
Indiener(s): Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Diederik Samsom (PvdA)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31904-19.html
ID: 31904-19
Wijzigingen: 31904-49

31 904
Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

nr. 19
AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN SAMSOM

Ontvangen 13 januari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel G, tweede punt, wordt «actuele» vervangen door: correcte, tijdige en volledige.

Toelichting

In het huidige wetsvoorstel is vastgelegd dat de informatie die de netbeheerder van het landelijk gastransportnet verschaft aan de programmaverantwoordelijke actueel moet zijn. Daarmee is echter niet vastgelegd dat de informatie ook correct, tijdig en volledig dient te zijn. Het correct, tijdig en volledig is echter van groot belang voor het functioneren van het balanceringsregime. Zonder correcte, tijdige en volledige informatie kan een programmaverantwoordelijke zijn balansverantwoordelijkheid niet uitoefenen en zijn de (financiële) risico’s groot. Dit amendement maakt het mogelijk dat de NMa een mandaat heeft om de correctheid, tijdigheid en volledigheid van de verschafte informatie te controleren.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Samsom