Kamerstuk 31903-13

Amendement van de leden Van Bochove en Depla over het maximeren van het zittingsvoorzitterschap op 8 jaar

Dossier: Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

Gepubliceerd: 13 oktober 2009
Indiener(s): Staf Depla (PvdA), Bas Jan van Bochove (CDA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31903-13.html
ID: 31903-13

31 903
Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

nr. 13
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BOCHOVE EN DEPLA

Ontvangen 13 oktober 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt artikel 3b, eerste lid, vierde volzin, vervangen door: De zittingsvoorzitters worden benoemd voor een tijdvak van vier jaar en kunnen voor een aansluitend tijdvak van vier jaar eenmaal als zittingsvoorzitter worden herbenoemd.

II

In artikel VI, eerste lid, wordt «voor aansluitende tijdvakken van vier jaar kan worden herbenoemd» vervangen door: eenmaal voor een aansluitend tijdvak van vier jaar kan worden herbenoemd.

Toelichting

Dit amendement strekt er toe om de maximum zittingsduur van zittingsvoorzitters vast te stellen op acht jaar (twee maal vier jaar). Dit komt de doorstroming, regelmatige vernieuwing en een frisse blik ten goede, zonder afbreuk te doen aan de continuïteit in de aansturing.

Van Bochove

Depla