Kamerstuk 31903-12

Amendement van de leden Van Bochove en Depla over het maximeren van het (plaatsvervangend) voorzitterschap op 12 jaar

Dossier: Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

Gepubliceerd: 13 oktober 2009
Indiener(s): Staf Depla (PvdA), Bas Jan van Bochove (CDA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31903-12.html
ID: 31903-12

31 903
Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

nr. 12
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BOCHOVE EN DEPLA

Ontvangen 13 oktober 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt artikel 3b, eerste lid, tweede volzin, vervangen door: De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden benoemd voor een tijdvak van zes jaar en kunnen voor een aansluitend tijdvak van zes jaar eenmaal als voorzitter onderscheidenlijk plaatsvervangend voorzitter worden herbenoemd.

Toelichting

Het amendement strekt er toe om de maximum zittingsduur van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter te beperken tot maximaal 12 jaar (twee maal zes jaar). Dit komt de doorstroming, regelmatige vernieuwing en een frisse blik ten goede, zonder afbreuk te doen aan de continuïteit.

Van Bochove

Depla