Kamerstuk 31903-11

Amendement van de leden Depla en Van Bochove over het mogelijk maken van een collectief verzoek bij vergelijkbare zaken

Dossier: Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

Gepubliceerd: 13 oktober 2009
Indiener(s): Staf Depla (PvdA), Bas Jan van Bochove (CDA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31903-11.html
ID: 31903-11

31 903
Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

nr. 11
AMENDEMENT VAN DE LEDEN DEPLA EN VAN BOCHOVE

Ontvangen 13 oktober 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel J een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ja

Na artikel 9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9a

1. Indien binnen een wooncomplex als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het overleg huurders verhuurder sprake is van verzoeken als bedoeld in de artikelen 7:255 of 7:260 van het Burgerlijk Wetboek die vergelijkbaar zijn, kunnen deze verzoeken door ten minste de helft van de bewoners van een woonruimte binnen dat wooncomplex of deel van dat wooncomplex collectief worden ingediend.

2. Onverminderd artikel 7:262 van het Burgerlijk Wetboek geldt de uitspraak van de huurcommissie op een collectief verzoek als bedoeld in het eerste lid voor alle zich binnen het betreffende wooncomplex of deel daarvan bevindende woonruimten.

3. Indien het verzoek niet voldoet aan de in het eerste lid genoemde vereisten, wordt het verzoek opgevat als per afzonderlijke woonruimte of groep van woonruimten ingediend.

Toelichting

Dit amendement maakt het mogelijk dat bij zaken van collectieve aard huurders collectief een zaak kunnen voorleggen aan de huurcommissie. Zaken van collectieve aard zijn: servicekosten en de verhoging van de huurprijzen na woningverbetering of renovatie. Een collectief verzoek kan worden gedaan als tenminste 50% van de bewoners van een wooncomplex het verzoek ondersteunt. De uitspraak van de huurcommissie wordt dan bindend voor alle zich binnen het betreffende wooncomplex of deel daarvan bevindende woonruimten; de uitspraak geldt voor een deel van het complex indien niet alle woonruimten een vergelijkbare zaak hebben. Als de huurcommissie oordeelt dat het collectieve verzoek niet voldoet aan de daarvoor gestelde vereisten, wordt het verzoek opgevat als per afzonderlijke woonruimte of groep van woonruimten ingediend; de groep omvat dan degenen die het collectieve verzoek hebben ondersteund.

Depla

Van Bochove