Gepubliceerd: 28 november 2008
Indiener(s): Guusje ter Horst (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31792-VII-2.html
ID: 31792-VII-2

31 792 VII
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE blz.

A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL2
   
B.BEGROTINGSTOELICHTING3
   
1.Leeswijzer3
   
2.Het beleid4
2.1Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 4
2.2De beleidsartikelen 6
   
 Veiligheid6
 2: Politie6
 4: Partners in veiligheid8
 5: Nationale veiligheid10
 14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid11
 15: Crisisbeheersing12
 16: Brandweer en GHOR13
   
 Bestuur en democratie15
 1: Grondwet en democratie15
 6: Functioneren openbaar bestuur16
   
 Publieke Dienstverlening en Openbare Sector17
 7: Innovatie- en informatiebeleid openbare sector17
 10: Arbeidszaken overheid18
 11: Kwaliteit Rijksdienst19
   
2.3 De niet-beleidsartikelen21
 12: Algemeen21
 13: Nominaal en onvoorzien22

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in:

• departementale begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

• begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De tweede suppletore begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2008 en van de budgettaire gevolgen van beleidsplannen die het kabinet in het lopende jaar uitvoert. De stand van de tweede suppletore begroting wordt vanaf de stand van de vermoedelijke uitkomsten in de ontwerpbegroting 2009 opgebouwd door middel van de beleidsmatige en niet-beleidsmatige mutaties.

De belangrijkste uitgavenmutaties en/of mutaties groter dan € 5 miljoen worden separaat weergegeven in tabel 1 bij hoofdstuk 2, voorzien van een toelichting. Vervolgens zijn per beleidsartikel de tabellen budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Onder de tabellen worden alle mutaties toegelicht die groter zijn dan € 1 miljoen.

De technische wijzigingen betreffen onder andere niet-beleidsmatige verschuivingen binnen de begroting (reallocatie), bijdragen van en naar andere departementen (overboekingen) en gelijktijdige verhogingen of verlagingen van samenhangende uitgaven en ontvangsten (desalderingen). Deze worden toegelicht bij het beleidsartikel waar het geld is bijgekomen.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1: Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000)

 Art. nr. Uitgaven 2008
Stand ontwerpbegroting 2008 5 696 940
Stand 1e suppletore begroting 2008 6 120 102
Belangrijkste suppletore mutaties  
1. Verhuiskosten AIVD (inclusief FPU kosten)5.1 5 300
2. EU subsidies en BTW 6.2 11 596
3. e-overheid projecten 7.2 7 228
4. GBA 7.45 700
5. Compensatie postactieve 10.5 11 800
6. e-inspectie 11.7 6 200
7. Digitale werkomgeving.11.9 8 900
8. Overdracht preparatie decentraal 15.3– 5 651
9. Compensatie postactieve ambtenaren – 21 800
10. Overig diversen– 7 609
Stand 2e suppletore begroting 2008 6 141 766

Toelichtingen

1. Verhuiskosten AIVD. (inclusief FPU kosten AIVD)

  Medewerkers die in dienst waren in 1999 hebben recht op een aanvulling bij vervroegde uittreding als gevolg van de afschaffing van de toenmalige FLO-regeling. Het restant van de middelen wordt ingezet voor kosten in het kader verhuiskosten AIVD.

  De verhuizing van de AIVD heeft eind 2007 plaatsgevonden. De uitgaven komen voor een deel in 2008.

  De dekking wordt voor een deel gevonden in de beschikbare EJM middelen ten behoeve van huisvesting buitenpanden en apparaat zoals die bij Voorjaarsnota zijn opgenomen en voor een deel uit de FPU kosten AIVD.

2. EU subsidies en BTW. Overboeking vanuit Ministerie van Financiën voor compensabele BTW en EU subsidies. Door BZK wordt dit overgemaakt naar verschillende gemeenten.

3. e-overheid projecten. De ontwikkeling van een aantal e-overheid projecten ontvangt jaarlijks bij najaarsnota een budget van het ministerie van Economische Zaken in het kader van het Programma Implementatie Agenda ICT beleid (PRIMA)..

4. GBA. Het budget voor de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) is in 2008 niet helemaal tot besteding gekomen omdat het overheidsgebruik GBA en het aantal gratis nationale identiteitskaarten voor 14 jarigen achter zijn gebleven in de prognoses.

5. Compensatie postactieve ambtenaren. De eindafrekening inzake de uitkeringsregeling 2007 postactieve ambtenaren heeft geresulteerd in een (niet voorziene) ontvangst van € 11,8 mln.

6. E-inspectie. De raming voor 2008 wordt met 6,2 mln. verhoogd voor het project e-inspectie. Dit bedrag komt ten laste van het gereserveerde budget in het kader van het programma Vernieuwing Rijksdienst

7. Digital werkomgeving Rijk. De raming voor 2008 wordt met 8,9 mln. verhoogd voor het project Digitale werkomgeving Rijk. Dit project ontwikkelt een standaard rijkswerkplek. Dit bedrag komt ten laste van het gereserveerde budget in het kader van het programma Vernieuwing Rijksdienst

8. Reparatie decentraal. Het betreft een herschikking van het budget programma Preparatie Decentraal als gevolg van een interne reorganisatie.

9. Compensatie Post-actieven ambtenaren. De eindafrekening inzake de uitkeringsregeling 2007 postactieve ambtenaren heeft geresulteerd in een (niet voorziene) ontvangst van € 11.8 mln. Voor de uitkeringsregeling 2008 wordt een lagere uitgave van € 10 mln. voorzien. In totaal leidt dit tot een meevaller van 21,8 mln euro.

2.2 De beleidsartikelen

Thema Veiligheid

Artikel 2. Politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

2PolitieStand ontwerpbegroting 2008 Mutaties NvW en amendement Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4) (5)=(3+4)
Verplichtingen4 853 519 5 076 210 5 111 984
Waarvan garantieverplichtingen611 000     
       
Uitgaven:4 537 1397 5004 759 83035 7744 795 604
Apparaatuitgaven       
2.1Apparaat 10 576  10 693 1 735 12 428
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   1 735  
       
Programma-uitgaven4 526 563 7 500 4 749 137 34 039 4 783 176
waarvan juridisch verplicht 4 400 982    
       
2.2 Politie op regionaal niveau3 614 319  3 789 968 32 502 3 822 470
 waarvan juridisch verplicht 3 614 319    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009    14 458  
 b. Politietaken asiel (ind)   – 106  
 c. Forensisch opsporen   – 50  
 d. werkgeverslasten CAO (van art. 2.5.)    18 200  
       
2.3 Politie op bovenregionaal en landelijk niveau 589 002 7 500 627 4304 497 631 927
 waarvan juridisch verplicht578 181     
 *Bijdragen baten-lastendiensten KLPD (470 450)     
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009    1 289 
 b. forensisch opsporen    50 
 c. Europol Afghanistan    102 
 d. Havank    118 
 e. Landenprogramma’s (van art. 4.6)   2 688  
 f. Spreker herkenning   150  
 g. Financiering NCIPS   100  
       
2.4 Prestatievermogen van de politie 74 869  68 507 – 443 68 064
 waarvan juridisch verplicht 67 466    
 a. Boekwerk criminaliteit & rechtshandhaving in eurogio maas-rijn deel II    – 100 
 b. havank    – 118 
 c. Veiligheidsmonitor 2008    – 225 
       
2.5 Adequaat niveau van politiepersoneel 241 073 248 679 – 2 517 246 162
 waarvan juridisch verplicht 141 016     
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009    18 683 
 b. Werkgeverslasten CAO (naar art. 2.2.)   – 18 200  
 c. Incidenteel lagere kosten activiteiten    – 3 000  
       
2.6Geneeskundige verzorging politie 7 300  14 553 14 553
 waarvan juridisch verplicht 0    
       
Ontvangsten3 215 3 21503 215

2.2.d. / 2.5.b. Werkgeverslasten CAO. Conform de gebruikelijke systematiek krijgen korpsen de mutatie in de werkgeverslasten uitgekeerd (2.2.d), waarvoor de gemaakte reservering nu vrijvalt (2.5.b).

2.3.e. Landenprogramma’s. (van artikel 4.6.). De kosten voor landenprogramma’s en uitzendingen politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden zijn geraamd op artikel 4.6, maar worden betaald en verantwoord op artikel 2.3.

2.5.c. Incidenteel lagere kosten activiteiten. Een klein deel van het budget dat was geraamd voor doelstelling 2.5 adequaat niveau van politiepersoneel blijkt dit uitvoeringsjaar niet nodig te zijn vanwege het lager uitvallen van kosten van activiteiten binnen de doelstelling.

Artikel 4. Partners in Veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4Partners in veiligheidStand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4)=(2+3)
Verplichtingen77 408116 072 104 972
      
Uitgaven:109 398148 062– 11 100136 962
4.1 Apparaat10 941 10 119 799 10 918
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   299  
 b. Academie voor leiderschap   500  
      
Programma-uitgaven98 457 137 943 – 11 899 126 044
waarvan juridisch verplicht 3 664    
      
4.2Veiligheidsbeleid op nationaal niveau 49 107 48 285– 7 319 40 966
 waarvan juridisch verplicht2 359    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   699  
 b. Polarisatie en radicalisering   – 1 271  
 c. nanotechnologie  – 188  
 d. Overboekingen Min Justitie  – 2 459  
 e. Onderzoek Douanelab  – 40  
 f. Fietsendiefstal   440 
 g. Polarisatie en radicalisering   – 3 500 
 h. Veiligheid door innovatie   – 1 000 
4.3 ICT-infrastructuur 43 757 84 065– 1 218 82 847
 waarvan juridisch verplicht1 204    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   501  
 b. Fietsendiefstal  – 500  
 c. vervanging brandweermat  – 1 200  
 d. energiened C2000 (desaldering)  392  
 e. uitrol C2000 Limburg-Zuid (desaldering)  506  
 f. Medegebruik opstelpunten C2000 (desaldering)   1 583  
 g. informatievoorziening veiligheid   – 2 500  
      
4.6 Veiligheidsbeleid op internationaal niveau 5 593 5 593 – 3 3622 231
 waarvan juridisch verplicht 101   
 a. Europol Afghanistan   – 102 
 b. Landenprogramma’s (naar art. 2.2.)  – 2 688  
 c. Overheveling budget internationale samenwerking (naar artikel 12.1)   – 772 
 d. Polarisatie en radicalisering (van art. 4.2.)  200  
      
Ontvangsten02652 4812 746
 a. energiened C2000 (desaldering)  392  
 b. medegebruik opstelpunt C2000 (desaldering)   1 583  
 c. Uitrol C2000 Limburg-Zuid (desaldering)   506  

4.2.b. Polarisatie en radicalisering. Het betreft bijdragen aan gemeenten voor projecten op het gebied van polarisatie en radicalisering.

4.2.d. Overboekingen ministerie Justitie. BZK draagt o.a. bij aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

4.2.g. Polarisatie en radicalisering. De uitvoering van het operationele actieplan P&R 2008 heeft vertraging opgelopen, onder andere wat betreft de budgetaanvragen van gemeenten en maatschappelijke instellingen voor de lokale en bovenlokale aanpak van polarisatie en radicalisering.

4.2.h. Veiligheid door innovatie. Inzet TNO voor Veiligheid door innovatie. Het gaat hierbij om zoeken naar innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan de bescherming van hulpverleners, effectieve en compacte brandbestrijdingsmiddelen en het opstellen van roadmaps voor de inzet van Pijler 2 gelden.

4.3.c. Vervanging brandweermat. Reallocatie naar artikel 16.4 en 4.1. Onderuitputting wordt ingezet ter vervanging van verouderd materiaal bij de brandweer (o.a. haakarmvoertuigen) en de Academie voor leiderschap.

4.3.f. Medegebruik opstelpunten C2000. In 2002 is besloten tot medegebruik van de C2000 opstelpunten (zendmasten) door commerciële providers. De dienst Domeinen van het ministerie van Financiën ontvangt deze opbrengsten die volgens afspraak ten gunste worden gebracht van de BZK begroting ten behoeve van de bekostiging van het beheer van C2000.

4.3.g. Informatievoorziening veiligheid. Door vertraging van het project Informatie Basisvoorziening Veiligheid (IBV) is het budget niet nodig in 2008.

4.6.b. Landenprogramma’s.(naar artikel 2.2) De kosten voor landenprogramma’s en uitzendingen politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden zijn geraamd op artikel 4.6 maar worden betaald en verantwoord op artikel 2.3.

Artikel 5. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

5Algemene Inlichtingen- en VeiligheidsdienstStand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
  (1) (2) (3)(4)=(2+3)
Verplichtingen159 116162 994 172 122
      
Uitgaven:159 116162 9949 128172 122
5.1 Apparaat154 928 158 806 9 128 167 934
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   4 260 
 b. Trainees   – 432 
 c. Verhuiskosten AIVD (inclusief FPU kosten)( van art. 2.1)   5 300  
      
5.2 Geheime uitgaven 4 1884 188 0 4 188
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   0  
      
Ontvangsten3913 19103 191

5.1.c. (zie toelichting bij belangrijkste mutaties)

Artikel 14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

14Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheidStand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
  (1) (2) (3)(4)=(2+3)
Verplichtingen15 27315 431 15 854
      
Uitgaven:15 27315 43142315 854
      
14.1 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) 5 122 5 280 1935 473
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009  156  
 b. Sociaal flankeren beleid (van artikel 13.3)   5  
 c. apparaat   32 
      
14.2 Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) 10 15110 151 230 10 381
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   230  
      
Ontvangsten058058

Artikel 15. Crisisbeheersing

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

15CrisisbeheersingStand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4)=(2+3)
Verplichtingen35 01633 854 29 454
      
Uitgaven:36 38035 218– 4 40030 818
15.1 Apparaat 7 9548 051 262 8 313
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   262  
      
Programma-uitgaven28 426 27 167 – 4 662 22 505
waarvan juridisch verplicht 4 280    
      
15.2 Programma uitgaven 5 759 7 746 – 2 605 5 141
 a. Begroting jaarplan   – 2 259 
 b. Herschikking middelen voor risicokaart (naar art. 15.3)  – 346  
      
15.3 Functioneren crisisbeheersingsorganisatie 12 398 12 052 – 1 06410 988
 waarvan juridisch verplicht 518   
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009  1 258  
 b. Begroting jaarplan  2 528  
 c. Herschikking middelen voor risicokaart (van art. 15.2)   346  
 d. Looking through the wall (van artikel 4.2)   – 45 
 e. Overdracht preparatie decentraal (naar artikel 16)  – 5 651  
 f. NEC   500 
      
15.4 Aansturen crisisbeheersing 8 951 6 051– 2 697 3 354
 waarvan juridisch verplicht3 237    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   54  
 b. Begroting jaarplan  – 3 251  
 c. NCC/ERC en SSCB   500 
      
15.5 Crisiscommunicatie 1 318 1 3181 704 3 022
 waarvan juridisch verplicht 525   
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009  222  
 b. Begroting jaarplan   2 982 
 c. Denk Vooruit Campagne (van art. 16.4)  1 000  
 d. Cell Broadcasting  – 2 500  
      
Ontvangsten2 0003 98703 987

15.2.a. 15.3b. 15.4.b 15.5.b Herschikking middelen ten behoeve van jaarplan crisisbeheersing. Dit betreft een herschikking van het budget van de afdeling crisisbeheersing als gevolg van een interne reorganisatie.

15.3.e. Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

15.5.c. Denk Vooruit Campagne. (1000). Jaarlijks worden rampencampagnes uitgevoerd om de bewustwording bij de burgers in geval van rampen te verhogen. Om de rampencampagnes meer in een meerjarenperspectief te plaatsen en uit te breiden naar nieuwe specifieke doelgroepen is voor 2008 ca € 1,0 mln extra nodig. De focus ligt hierbij bijvoorbeeld ook op zelfredzaamheid en brandveiligheid.

15.5.d. 15.5.e. Cell Broadcasting (-1500). Het betreft een overboeking in verband met het uitstellen van de aanbesteding Cell Broadcast. Het budget wordt ingezet voor de implementatie van NEC, een landelijk netwerk voor het netcentrisch delen van informatie bij rampen, en voor de kosten van het samenvoegen van het Nationaal Crisis Centrum (NCC), het Expertisecentrum (ERC) en het Shared Servicecentrum crisisbeheersing (SSCB).

Artikel 16. Brandweer en GHOR

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

16Brandweer en GHORStand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4)=(2+3)
Verplichtingen155 602155 302 160 516
      
Uitgaven:155 629155 3295 214160 543
16.1 Apparaat3 220 3 303 224 3 527
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   103  
 b. sociaal flankerend beleid (van artikel 13.3)   121 
      
Programma-uitgaven 152 409 152 026 4 990157 016
 waarvan juridisch verplicht 120 256   
      
16.2 Bestuurlijke organisatie 117 756117 756 2 425 120 181
 waarvan juridisch verplicht 95 027    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   2 160 
 b. Brandveiligheid   – 200 
 c. Impuls Nederlandse Antillen (naar 16.3)  – 300  
 d. Overdracht preparatie decentraal (van artikel 15.3)   1 465  
 e. Restant convenantbudget   – 2 500  
 f. Bommenregeling (van art. 16.4)   1 800  
      
16.3 Taken5 491 5 110 1 872 6 982
 waarvan juridisch verplicht 2 943    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   55  
 b. Bijdrage Railplan  407  
 c. Brandveiligheid   400 
 d. Impuls Nederlandse Antillen (van art. 16.2)  300  
 e. Overdracht reparatie decentraal (van artikel 15.3)   710  
      
16.4 Kwaliteit29 162 29 160 693 29 853
 waarvan juridisch verplicht 22 286    
 * Bijdragen baten-lastendienst Landelijke faciliteit rampenbestrijding (LFR)(6 300)    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   – 447  
 b. Denk Vooruit Campagne (naar art. 15.5)   – 1 000 
 c. Looking Through the Wall (van artikel 4.2)  – 45  
 d. Overdracht preparatie decentraalv(van artikel 15.3)   3 476 
 e. Vervanging brandweermat   700 
 f. Bommenregeling (naar art. 16.2)   – 1 800 
 g. BZK Huisvestingsbudget   9 
 h. Brandveiligheid   – 200 
      
Ontvangsten2502500250

16.2.d./16.4.d. Preparatie decentraal. Dit betreft een herschikking van het budget van programma Preparatie Decentraal als gevolg van een interne reorganisatie.

16.2.e. Restant convenantbudget. Er is budget gereserveerd als stimuleringsbijdrage voor de veiligheidsregio’s om convenanten af te sluiten. Niet alle regio’s hebben een convenant afgesloten waardoor een deel van dit budget onbesteed blijft. Dit wordt ingezet voor knelpunten die ontstaan bij het uitvoeren van de afspraken die in de convenanten zijn gemaakt. Omdat begin 2009 een gespreksronde met de veiligheidsregio’s plaatsvindt, is pas dan inzichtelijk wat de financiële knelpunten precies zijn.

16.2.f./16.4.f. Bommenregeling. Aan gemeenten wordt conform het bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieve Tweede Wereldoorlog (BKRE) een bijdrage verstrekt aan gemeenten voor het ruimen van bommen. Verwacht wordt dat hierop een tekort ontstaat van 1,8 mln. Dit wordt binnen artikel 16 opgevangen met budget voor innovatie en het Center of Excellence for National Safety en Security (CENS2) die door vertraging dit jaar niet tot betaling komen.

16.4.b. Denk Vooruit Campagne. Jaarlijks worden rampencampagnes uitgevoerd om de bewustwording bij de burgers in geval van rampen te verhogen. De focus ligt hierbij ook op zelfredzaamheid en brandveiligheid. Er is budget vrijgemaakt door af te zien van een voorschot aan het Nederlandse Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV). In 2009 wordt het volledige budget uitbetaald.

Thema Bestuur en democratie

Artikel 1. Grondwet en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

1Grondwet en democratieStand ontwerpbegroting 2008 Mutaties NvW en amendement Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4)(5)=(3+4)
Verplichtingen6 78850012 773 11 968
       
Uitgaven:6 78850012 773– 80511 968
1.1 Apparaat4 244  4 680 344 5 024
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009    294 
 a. Detachering Brussel    50 
       
Programma-uitgaven 2 5445008 093– 1 1496 944
waarvan juridisch verplicht1 914     
       
1.2 Programma 2 117 5005 666 – 1 164 4 502
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009    76  
 waarvan juridisch verplicht 1 487     
 a. overboeking stemcomputers naar Gemeentefonds.    – 4 440 
 b. stemcomputers    3 900 
 c. Staatcommissie grondwet    – 700 
       
1.3 Kiesraad 427  2 427 15 2 442
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   15  
 waarvan juridisch verplicht 427    
       
Ontvangsten0 3000300

1.2.a./1.2.b. Vanaf 2009 wordt gestemd met het potlood. Gemeenten worden gecompenseerd voor de boekwaarde van de stemcomputers via Gemeentefonds. De eenmalige compensatie van 4,4 mln. komt ten laste van artikel 1 en artikel 6.

Artikel 6. Functioneren openbaar bestuur

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

6Functioneren openbaar bestuurStand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
  (1) (2) (3)(4)=(2+3)
Verplichtingen42 77443 101 54 235
      
Uitgaven:42 55042 87711 13454 011
6.1 Apparaat 9 490 9 357755 10 112
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   1 014  
 b. apparaat  – 271  
 c. Sociaal flankerend beleid (van artikel 13.3)   12  
      
Programma-uitgaven33 060 33 520 10 379 43 899
waarvan juridisch verplicht 29 957    
      
6.2 Inrichting en werking openbaar bestuur 7 807 7 907 11 73119 638
 waarvan juridisch verplicht 5 125   
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009  1 050  
 b. Nationale ombudsman  – 148  
 c. EU subsidies en BTW  11 596  
 d. NICIS-EUKN   75 
 e. Nationale ombudsman   148 
 f. stemcomputers   – 1 000 
 g. Subsidies politieke partijen   – 271 
 h. MR-Conferentie RVE   281  
      
6.3Rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers9 713 10 073 – 1 500 8 573
 waarvan juridisch verplicht 9 292    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   0 
 b. Wachtgelden en pensioenen   – 1 500 
      
6.4 Faciliteren politieke partijen 15 54015 540 148 15 688
 waarvan juridisch verplicht15 540    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   277  
 b. Subsidies Politieke Partijen   – 129  
      
Ontvangsten1 4551 5555042 059
 a. Nationale ombudsman   148  
 b. NICIS-EUKN   75 
 c. Schonen tussenrekening GSB   281  

6.2.c. Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

6.2.f. Stemcomputers. Vanaf 2009 wordt gestemd met het potlood. Gemeenten worden gecompenseerd voor de boekwaarde van de stemcomputers via Gemeentefonds. De eenmalige compensatie van 4,4 mln. komt ten laste van artikel 1 en artikel 6.

6.3.b. Wachtgelden en pensioenen. Er is een lager beroep gedaan op de diverse regelingen voor wachtgelden, pensioenen en uitkeringen voor politieke ambtsdragers.

Thema Publieke Dienstverlening en Openbare Sector

Artikel 7. Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

7Innovatie- en informatiebeleid Openbare SectorStand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
  (1) (2) (3)(4)=(2+3)
Verplichtingen89 054167 515 175 294
      
Uitgaven:89 222167 6837 779175 462
7.1 Apparaat3 234 3 185 1 984 5 169
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   1 564 
 b. Detachering Brussel   120 
 c. INAXIS   300 
      
Programma-uitgaven 85 988 164 498 5 795170 293
 waarvan juridisch verplicht 68 520   
      
7.2 Verbeteren ICT-voorzieningen 44 87360 559 8 834 69 393
 waarvan juridisch verplicht44 873    
 * Bijdrage baten-lastendiensten BPR(2 777)    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   – 1 094  
 b. INAXIS  – 300  
 c. DRI/ Primagelden (desaldering)  7 228  
 d. E-overheid (van artikel 7.3)  3 000  
      
7.3 Instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningn 22 836 61 359 – 2 897 58 462
 waarvan juridisch verplicht 11 747   
 * Bijdrage baten-lastendiensten CAS (4 868)  0
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   103  
 b. E-overheid (naar 7.2)  – 3 000  
      
7.4 Reisdocumenten en GBA-stelsel 18 279 42 580 – 142 42 438
 waarvan juridisch verplicht 11 900   
 * Bijdrage baten-lastendiensten BPR (12 300)  0
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   5 558  
 b. Budgetfinanciering GBA– 5 700  – 5 700  
      
Ontvangsten007 2287 228
 a. DRI/Prima gelden 2008   7 228  

7.2.d. Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

7.2.d./7.3.b. E-overheid. Het budget voor DigiD komt in 2008 niet geheel tot besteding doordat de doorontwikkeling van DigiD langzamer verloopt dan gepland. De middelen worden ingezet voor andere projecten in het kader van de E-overheid (Overheidsdienstenplatform, Gemeenschappelijke machtigingsvoorziening en het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening) waar de ontwikkeling sneller verloopt dan gepland.

7.4.b. Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

Artikel 10. Arbeidszaken Overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

10Arbeidszaken OverheidStand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4)=(2+3)
Verplichtingen99 300106 447 120 821
      
Uitgaven:99 300106 447– 7 42699 021
10.1 Apparaat10 448 10 292 3 098 13 390
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   1 277 
 b. apparaat   1 771  
 d. Sociaal Flankerend beleid (van artikel 13.3)   50 
      
Programma-uitgaven 88 852 96 155– 10 524 85 631
 waarvan juridisch verplicht81 618   0
      
10.5 Uitkeringsregelingen77 203 77 203 – 8 869 68 334
 waarvan juridisch verplicht 77 203    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   1 131 
 b. Compensatie post actieve ambtenaren (desaldering)  11 800  
 c. Compensatie Post Actieve Ambtenaren  – 21 800  
      
10.7 Vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever 6 565 8 665– 300 8 365
 waarvan juridisch verplicht 4 357   
 a. Vertraging SCP onderzoek Werkgelegenheid Publieke Sector   – 300  
      
10.8 Verbeteren kwaliteit dienstverlening 5 084 10 287 – 1 3558 932
 waarvan juridisch verplicht 58   
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009  – 908  
 b. Veilige publieke taak  – 447  
      
10.9 Verbeteren kwaliteit bedrijfsvoering 0 0  0
      
Ontvangsten82082011 80012 620
 a. Compensatie postactieven (desaldering)   11 800  

10.1.b. Apparaat. De raming wordt verhoogd om de kosten te dekken voor de verdere ontwikkeling van het nieuwe Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk.

10.5.c. Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

10.8.b. en c. Veilige Publieke Taak. De landelijke campagne voor het programma Veilige Publieke Taak loopt in 2008 vertraging op. Hierdoor wordt een deel van het budget voor het Programma niet besteed in 2008. De middelen worden in 2008 ingezet voor de pilot met camera’s op ambulances en op politiewagens in Amsterdam en Haaglanden.

Artikel 11. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

11Kwaliteit RijksdienstStand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4)=(2+3)
Verplichtingen48 80258 597 85 392
Waarvan garantieverplichtingen 608   
      
Uitgaven:48 80258 59726 79585 392
11.1 Apparaat 10 1709 982 660 10 642
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   308  
 b. apparaat (van artikel 11.11)   326  
 c. Sociaal flankeren beleid (van artikel 13.3)   26  
      
Programma-uitgaven38 632 48 615 26 135 74 750
waarvan juridisch verplicht 25 882    
      
11.2Professioneel topmanagement 15 130 17 052 – 72516 327
 waarvan juridisch verplicht 13 967   
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009  417  
 b. TMG functies bij VROM  – 142  
 d. Vertraging implementatie  – 1 000  
      
11.5 Garantieregelingen 00  0
      
11.6 Goed functionerend personeel13 460 16 968 2 000 18 968
 waarvan juridisch verplicht 5 055    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   3 500 
 b. apparaat   – 1 500  
      
11.7Goed functionerende organisatie 3 068 7 621 12 02219 643
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009  3 287  
 b. Inspectieraad VROM   235 
 c. Rijksmobiliteitsorganisatie (desaldering)  1 300  
 d. VRD Project E-Inspectie  6 200  
 e. VRD inspectie benchmark  1 000  
      
11.8 Goed functionerende informatie voorziening en HRM-functie 0 0  0
 * Bijdrage baten-lastendiensten P-Direkt     
      
11.9Kwaliteit informatievoorziening Rijk 6 635 6 63511 088 17 723
 waarvan juridisch verplicht 6 635   
 a. Vaststelling jaarplan Bundeling bijdrage departementen   1 113  
 b. Vaststelling jaarplan  75  
 c. Digitale werkomgeving   8 900 
 d. VRD Project vorm.dir.   800 
 e. VRD project inr. Gateway   200 
      
11.10 Bevorderen kwaliteit HRM-functie 339 339 339
 waarvan juridisch verplicht 225   
      
11.11 Inkoop, facilitaire zaken en huisvestingsbeleid Rijk   1 750 1 750
 a. overeenkomst regiebureau inkoop rijk   1 726 
 b. apparaat (naar artikel 11.1)   – 326 
 c. RGD bijdrage rijkshuisvesting   350 
      
Ontvangsten3678778 3159 192
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   6 665  
 a. Rijksmobiliteitsorganisatie  1 300  
 b. RGD Bijdrage Rijkshuisvesting  350  

11.2.d. Vertraging implementatie. Gedurende het jaar 2008 is gezocht naar het meest effectieve instrumentarium voor de implementatie van het beleidsdoel. De planvorming is thans gereed. De besteding van middelen zal in het begrotingsjaar 2009 aanvangen.

11.6.b. Apparaat. Om uitgaven te dekken voor de verdere ontwikkeling van het Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk is een reallocatie noodzakelijk. Deze uitgaven zijn niet door vernieuwing rijksdienst middelen gedekt en waren niet voorzien in de ontwerpbegroting.

11.7.c. Rijksmobiliteitsorganisatie. In de begroting voor 2008 was (nog) geen rekening gehouden met de opbrengsten en uitgaven die voortkomen uit de (shared service) dienstverlening op het gebied van mobiliteit aan de departementen. (o.a. Loopbaanbegeleiding en het verzorgen van div. trainingen).

11.7.d. Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

11.7.e. Vernieuwing Rijksdienst Project Benchm. Beleid. De ministerraad van 24 oktober 2008 heeft de claim op de middelen in het kader van de vernieuwing rijksdienst gehonoreerd. Ministerie van Financiën boekt de toegewezen middelen voor 2008 over van de aanvullende post.

11.9.c. Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

11.11.a. Overeenkomst Regiebureau Inkoop Rijk. Per 1 september is het Regiebureau Inkoop Rijk (RIR) overgekomen van het ministerie van Economische Zaken naar ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 12. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

12AlgemeenStand ontwerpbegroting 2008Mutaties NVW en amendement Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4)(5)=(3+4)
Verplichtingen91 903– 500104 132 103 786
       
Uitgaven:91 903– 500104 132– 346103 786
12.1Apparaat 81 956 – 500 94 185 – 64093 545
 * Bijdrage baten-lastendienst P-Direkt(2 364)     
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009    1 449 
 b. Overheveling budget internationale samenwerking (naar artikel 4.6)    772  
 c. Trainees   432  
 d. Sociaal flankerend beleid (van artikel 13.3)    567  
 e. Inrichting Schenkkade   1 000  
 f. Verhuiskosten AIVD (inclusief FPU-kosten) (naar artikel 5.1)    – 4 562 
 g. Overig    – 298  
       
12.2Bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis 9 947 9 947 294 10 241
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009    294 
       
Ontvangsten983 9 3951 92711 322
 a. Inrichting Schenkkade   1 000  
 b. Ontvangsten project pilot video   927  

12.1 .e. Huisvesting P-direkt. Ontvangst van P-Direkt voor de inrichting van de huisvesting.

12.1.f. Overlopende kosten en FPU-kosten AIVD. Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

13Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegroting 2008 Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
  (1) (2) (3) (4)=(2+3)
Verplichtingen– 2 06050 729 223
      
Uitgaven:– 2 06050 729– 50 506223
13.1 Loonbijstelling 0 32 077– 32 077 0
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   – 32 077  
      
13.2Prijsbijstelling 0 18 400 – 18 400 0
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009  – 18 400  
      
13.3 Onvoorzien – 2 060252 – 29 223
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2009   752  
 b. sociaal flankerend beleid   – 781  
      
Ontvangsten0000