Gepubliceerd: 28 november 2008
Indiener(s): Guusje ter Horst (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31792-VII-1.html
ID: 31792-VII-1

31 792 VII
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 1
VOORSTEL VAN WET

28 november 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! Doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2008 en vastgesteld bij de wet van 20 maart 2008, Stb. 219, laatstelijk gewijzigd bij de wet van .........., Stb. ...;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangend met de Najaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2008

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

(x € 1 000)

Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting
  VerplichtingenUitgaven Ontvangsten Verplichtingen UitgavenOntvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
 Totaal 5 696 94031 853 423 16214 432 21 66432 255
           
 Beleidsartikelen         
1 Grondwet en democratie 7 288 7 288 0 5 485 5 485 300– 805 – 805 0
2 Politie 4 861 0194 544 639 3 215 215 191 215 191 0 35 77435 774 0
4 Partners in veiligheid 77 408109 398 0 38 664 38 664 265 – 11 100– 11 100 2 481
5 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 159 116 159 116 391 3 8783 878 2 800 9 128 9 128 0
6Functioneren Openbaar Bestuur 42 774 42 550 1 455327 327 100 11 134 11 134 504
7Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector 89 05489 222 0 78 461 78 461 0 7 779 7 7797 228
10 Arbeidszaken Overheid 99 300 99 300820 7 147 7 147 0 – 7 426 – 7 42611 800
11 Kwaliteit rijksdienst 48 802 48 802367 9 795 9 795 510 26 795 26 7958 315
14 Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid15 273 15 273 0 158 158 58 423 4230
15 Crisisbeheersing 35 016 36 380 2 000– 1 162 – 1 162 1 987 – 4 400 – 4 4000
16 Brandweer en GHOR 155 602 155 629 250– 300 – 300 0 5 214 5 214 0
           
 Niet-Beleidsartikelen         
12 Algemeen91 403 91 403 983 12 729 12 729 8 412– 346 – 346 1 927
13 Nominaal en onvoorzien– 2 060 – 2 060  52 789 52 789 0– 50 506 – 50 506 0
17 Vutfonds 0300 000 22 372 0 0 0 0 0 0

Suppletore begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ... Stb. ...

Begroting 2008

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

(x € 1 000)

Naam Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting
 Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten Totaal batenTotaal lasten Saldo baten en lasten Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten
Korps landelijke politiediensten534 484 534 484 0      
Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten 95 779 95 779 0      
Centraal Archief Selectiedienst 9 7359 735 0       
P-Direct 21 79421 608 186       
Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding 7 190 7 128 62      
Werkmaatschappij 0 0 0139 785 138 874 911    
Totaal 668 982668 734 248 139 785 138 874 911 0 00

Naam Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting
 Totaal kapitaal-uitgavenTotaal kapitaal-ontvangsten  Totaal kapitaal-uitgavenTotaal kapitaal-ontvangsten  Totaal kapitaal-uitgavenTotaal kapitaal-ontvangsten 
Korps landelijke politiediensten85 466 41 871  0 0  0 0 
Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten 25 03920 000  0 0  0 0  
Centraal Archief Selectiedienst 318 0  0 0  0 0 
P-Direct 5 067 1 000  0 0  0 0 
Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding 280 0  00     
Werkmaatschappij 0 0  1 5501 550  0 0 
Totaal 116 170 62 871 1 550 1 550  0 0