Kamerstuk 31700-VII-37

Motie Anker c.s. over de inzet van convenantsgelden voor regionalisering

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 20 november 2008
Indiener(s): Ronald van Raak (SP), Ed Anker (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VII-37.html
ID: 31700-VII-37

28,7 %
71,3 %

CDA

CU

SGP

GL

PVV

SP

VVD

D66

PvdD

PvdA

Verdonk


31 700 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

nr. 37
MOTIE VAN HET LID ANKER C.S.

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister met veiligheidsregio’s convenanten afsluit over het kwaliteitsniveau voor de crisisbeheersing;

constaterende, dat aan een dergelijk convenant ook financiële ondersteuning is verbonden;

constaterende, dat sommige regio’s wel degelijk investeren in samenwerking en kwaliteit, maar niet overgaan tot volledige regionalisering;

overwegende, dat de Kamer met de motie-Slob (29 517, nr. 6) heeft uitgesproken dat «verplichte regionalisering van brandweerpersoneel de vaak sterke inbedding van brandweerpersoneel in de gemeentelijke organisatie niet mag doorbreken en dat er om die reden ruimte moet komen voor gemotiveerde afwijking»;

overwegende, dat in diezelfde lijn het coalitieakkoord stelt dat regionalisering niet verplichtend mag worden opgelegd aan lokale brandweerkorpsen;

verzoekt de regering de convenantgelden voor regionalisering ook ter beschikking te stellen aan die regio’s waar de kwaliteitseisen met minder vergaande vormen van regionalisering worden bereikt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker

Van der Staaij

Van Raak