Gepubliceerd: 7 oktober 2009
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31560-21.html
ID: 31560-21

52,0 %
48,0 %

VVD

PvdA

SGP

GL

D66

CU

CDA

Verdonk

SP

PVV

PvdD


31 560
Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand)

nr. 21
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM

Ontvangen 7 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel VI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIa

Onze Minister van Justitie zendt in overeenstemming met Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de wet binnen vijf jaar te evalueren. De regering zal een evaluatie laten doen met onder meer aandacht voor de praktische uitwerking op lokaal niveau, en de verhouding tussen regelgeving en de capaciteit van de handhaving.

Van der Ham