Kamerstuk 31389-60

Motie van de leden Dibi en Van der Ham over een plan van aanpak voor reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouwsector

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 7 oktober 2009
Indiener(s): Boris van der Ham (D66), Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-60.html
ID: 31389-60

24,7 %
75,3 %

D66

PVV

SGP

CDA

PvdD

CU

PvdA

VVD

GL

Lid-Verdonk

SP


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 60
MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN VAN DER HAM

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het welzijn van dieren in de veehouderij het beste gegarandeerd wordt bij productiemethoden die klimaat en milieu ontzien, namelijk de minder intensieve veehouderij;

constaterende, dat de minister van LNV dit voorjaar bij de evaluatie van het kabinetsprogramma Schoon en Zuinig aan de Kamer duidelijk moet maken hoe de landbouwsector zijn klimaatdoelen gaat halen;

verzoekt de regering bij deze evaluatie met een plan van aanpak te komen waarmee op korte en lange termijn een aanzienlijke reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouwsector bereikt kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Van der Ham