Kamerstuk 31389-42

Amendement van het lid Cramer c.s. over het invoeren van vergunningen voor biotechnologie

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 7 oktober 2009
Indiener(s): Waalkens , Ernst Cramer (CU), Bas van der Vlies (SGP), Henk Jan Ormel (CDA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-42.html
ID: 31389-42
Wijzigingen: 31389-77

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 42
AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S.

Ontvangen 7 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 2.23 komt te luiden:

Artikel 2.23 [Vergunning biotechnologie]

1. Het is zonder vergunning verboden:

a. het genetisch materiaal van dieren te wijzigen op een wijze die voorbij gaat aan de natuurlijke barrières van geslachtelijke voortplanting en van recombinatie;

b. biotechnologische technieken bij een dier of een dierlijk embryo toe te passen.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op handelingen als bedoeld in het eerste lid voor zover die handelingen worden verricht ten behoeve van biomedisch onderzoek.

3.Onze Minister verleent een vergunning slechts indien naar zijn oordeel:

a. de handelingen geen onaanvaardbare gevolgen hebben voor de gezondheid of het welzijn van dieren; en

b. tegen de handelingen geen ethische bezwaren bestaan.

4. Hoofdstuk 7 is van overeenkomstige toepassing op de vergunning, bedoeld in artikel 2.23, eerste lid, met dien verstande dat artikel 7.1 niet van toepassing is.

5. In afwijking van artikel 7.7, eerste lid, stelt Onze Minister voor vergunningen als bedoeld in dit artikel bij ministeriële regeling een onafhankelijke commissie van advies in.

II

In artikel 10.1 wordt na het derde lid een lid toegevoegd, luidende:

4. Indien Onze Minister voornemens is een vrijstelling of ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2.23, kan deze vrijstelling of ontheffing niet eerder worden verleend dan vier weken nadat het ontwerp van deze vrijstelling of ontheffing aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe in de wet zelf regels op te nemen ten aanzien van biotechnologie bij dieren in plaats van regels bij amvb. Hiermee blijft het nee, tenzij principe zoals dat ook in de GWWD van toepassing was gehanteerd. Juist voor een maatschappelijk gevoelig thema als biotechnologie bij dieren is het van belang dat de norm uit de wet zelf blijkt, in dit geval dat het zonder vergunning verboden is het genetisch materiaal van dieren te wijzigen op een wijze die voorbij gaat aan de natuurlijke barrières van geslachtelijke voortplanting en van recombinatie en biotechnologische technieken bij een dier of een dierlijk embryo toe te passen.

Cramer

Waalkens

Ormel

Van der Vlies