Kamerstuk 31389-15

Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 14 over de invoering van de preventieve toets huisvestingssystemen in de wet dieren

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 5 oktober 2009
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-15.html
ID: 31389-15
Origineel: 31389-14
Wijzigingen: 31389-67

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 15
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 5 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 2.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.2a

1. Het is verboden een seriematig vervaardigd huisvestingssysteem voor dieren van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten of categorieën van dieren, voorhanden te hebben, ten verkoop in voorraad te hebben, te verkopen, af te leveren of te gebruiken.

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet indien een huisvestingssysteem is toegelaten.

3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt eveneens niet ten aanzien van huisvestingssystemen die worden doorgevoerd of kennelijk bestemd zijn voor uitvoer.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze van toetsing in verband met toelating als bedoeld in het tweede lid. Deze regels hebben mede betrekking op de wijze waarop de toelating, bedoeld in het tweede lid, kan worden aangevraagd.

Toelichting

In de voorgestelde Wet Dieren zijn artikelen 46 tot en met 54 niet overgenomen uit de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Deze betreffen de mogelijkheid regels vast te leggen omtrent de huisvesting van dieren. Indiener acht het van belang dat preventieve toetsing van huisvesting mogelijk blijft en stelt daarom voor de preventieve toetsing op te nemen in het onderhavige wetsvoorstel waarvan de uitwerking. Hiermee beoogt indiener een extra waarborg in te bouwen voor het dierenwelzijn, alsook te voorkomen dat investeringen worden gedaan in de huisvesting die achteraf worden afgekeurd.

Van der Ham