Kamerstuk 31266-22

Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs); Motie van het lid Dibi

Dossier: Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

Gepubliceerd: 17 juni 2009
Indiener(s): Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31266-22.html
ID: 31266-22

46,7 %
53,3 %

PvdD

GL

PvdA

Verdonk

CDA

SGP

SP

CU

VVD

PVV

D66


31 266
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

nr. 22
MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 17 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het initiatief tot verzelfstandiging van een eenheid die onderdeel is van een grotere bestuurlijke eenheid ook van de medewerkers, deelnemers en ouders moet kunnen komen;

overwegende, dat een groot draagvlak onder medewerkers, deelnemers en ouders daarbij een noodzakelijke voorwaarde is;

constaterende, dat de Onderwijsraad in zijn advies «De bestuurlijke ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs» de contouren schetst van een dergelijke wettelijke regeling;

verzoekt de regering dit voorstel nader uit te werken en de Kamer daarover te informeren voor 1 januari 2010,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi