Kamerstuk 30429-23

Wijziging van de Kernenergiewet (wegnemen aantal knelpunten); Brief van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Dossier: Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiƫle zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

Gepubliceerd: 21 augustus 2009
Indiener(s):
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30429-23.html
ID: 30429-23

30 429
Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

nr. 23
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 augustus 2009

Hierbij kom ik, mede namens de ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tegemoet aan uw verzoek van 23 juni 2009 om een brief waarin wordt aangegeven of het uitstel van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Kernenergiewet (30 429) geen gevolgen heeft voor de eventuele aanvraag van Delta voor de bouw van een nieuwe kerncentrale.

Het uitstel van de plenaire behandeling van het genoemde wetsvoorstel tot vlak na het zomerreces heeft in principe geen gevolgen voor een eventuele aanvraag voor een vergunning op grond van de Kernenergiewet van Delta voor de bouw van een nieuwe kerncentrale.

Dit wordt slechts anders wanneer het wetsvoorstel zoveel vertraging oploopt, dat een ontwerp-besluit reeds is genomen vóórdat het wetsvoorstel in werking is getreden. In dat geval kunnen elementen uit het wetsvoorstel niet worden meegenomen in de besluitvorming (met name niet de mogelijkheid om een verouderd type kerncentrale te weigeren). Dit is echter hoogst onwaarschijnlijk, aangezien Delta in de startnotitie zelf aangeeft te verwachten eerst medio 2011 een aanvraag te zullen indienen en voor het nemen van een beslissing daarover ook enige tijd benodigd is.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer