Kamerstuk 30429-22

Wijziging van de Kernenergiewet (wegnemen aantal knelpunten); Amendement van het lid Jansen

Dossier: Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiƫle zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

Gepubliceerd: 2 juli 2009
Indiener(s): Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30429-22.html
ID: 30429-22

30 429
Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

nr. 22
AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN

Ontvangen 2 juli 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende:

D1

Er wordt na artikel 15aa een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 15ab

Een vergunning als bedoeld in artikel 15, onderdeel b, wordt slechts verleend aan een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan een of meer rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld het gehele geplaatste aandelenkapitaal houden.

II

Artikel I, onderdeel V, tweede punt, komt als volgt te luiden:

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. «Onze Ministers die de vergunning hebben verleend» wordt vervangen door: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

b. Er wordt na de eerste volzin een volzin ingevoegd, luidende: De toestemming voor de overdracht van een vergunning als bedoeld in artikel 15, onderdeel b, wordt slechts gegeven indien de rechtsverkrijger van de vergunning een vennootschap is, als bedoeld in artikel 15ab.

Toelichting

De Tweede Kamer heeft door het aannemen van de motie Van Gent (Kamerstukken II 2008/09, 28 982, nr. 78) uitgesproken dat de volledige (juridische en economische) eigendom van de kerncentrale Borssele in publieke handen dient te blijven. Gezien deze uitspraak is op grond van het gelijkheidsbeginsel niet goed denkbaar dat dit criterium niet voor eventuele nieuwe kerncentrales zou gelden. Het amendement regelt daarom dat de publieke eigendom van toepassing is op alle kerncentrales op Nederlands grondgebied.

Jansen