Kamerstuk 30061-4

Wijziging Wet op de omzetbelasting 1968 ivm aanpak constructies mbt (on)roerende zaken; Oorspronkelijke tekst

Dossier: Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen

Gepubliceerd: 6 april 2005
Indiener(s):
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30061-4.html
ID: 30061-4

30 061
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen

nr. 4
OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGD

I. VOORSTEL VAN WET

1. In het in artikel I, onderdeel A.2, opgenomen onderdeel c ontbraken oorspronkelijk de woorden «, het binnenland van het Vorstendom Monaco en van het Eiland Man, alsmede de zones Akrotiri en Dhekalia van de Republiek Cyprus».

2. In het in artikel I, onderdeel C.3, opgenomen onderdeel w ontbraken oorspronkelijk de woorden «, alsmede opvang als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, van dat artikel».

II. MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Algemeen

1. In paragraaf 2.3 onder de aanduiding «Voorgestelde maatregelen» ontbraken oorspronkelijk de tweede tot en met de zevende volzin.

2. In paragraaf 2.3 onder de aanduiding «b. Maatregelen met betrekking tot de herzieningsregeling» ontbraken oorspronkelijk de laatste vier volzinnen.

3. In paragraaf 3.2 onder de aanduiding «Kinderopvang» luidde de laatste volzin oorspronkelijk: Het onderhavige wetsvoorstel voorziet in een definitieve regeling terzake, waarin de bestaande wettelijke vrijstelling c.q. de voorlopige voorziening worden gecontinueerd.

2. Artikelsgewijze toelichting

1. In de toelichting op Artikel I, onderdeel A (artikel 2a), luidde de zinsnede na de puntkomma in de eerste volzin van de achtste alinea oorspronkelijk: een als objectief criterium bedoelde formulering die aan de directe belastingen is ontleend.

2. In de toelichting op Artikel I, onderdeel C.3 (artikel 11, eerste lid, onderdeel w), ontbraken oorspronkelijk de laatste twee alinea's.