Kamerstuk 30061-2

Wijziging Wet op de omzetbelasting 1968 ivm aanpak constructies mbt (on)roerende zaken; Voorstel van wet

Dossier: Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen

Gepubliceerd: 6 april 2005
Indiener(s):
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30061-2.html
ID: 30061-2

30 061
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een drempel op te werpen tegen BTW-constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede om de BTW-wetgeving op enkele andere onderdelen aan te passen, met name in verband met ontwikkelingen in de jurisprudentie en in verband met gewijzigde niet-fiscale regelgeving;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 2a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b vervalt «Economische».

2. Onderdeel c wordt vervangen door:

c. Gemeenschap: het binnenland van de lid-staten zoals dat voor de heffing van de omzetbelasting is omschreven in het Gemeenschapsrecht, het binnenland van het Vorstendom Monaco en van het Eiland Man, alsmede de zones Akrotiri en Dhekalia van de Republiek Cyprus; het Vorstendom Monaco wordt behandeld als gebied van de Franse Republiek, het eiland Man als gebied van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de zones Akrotiri en Dhekelia, zijnde de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk vallen, als gebied van de Republiek Cyprus;.

3. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel q door een puntkomma, wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

r. investeringsbedrijfsmiddelen: onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, roerende zaken alsmede diensten, waarvan de uitgaven voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting moeten worden geactiveerd en waarop een ondernemer voor die belastingen kan afschrijven.

B. In artikel 8, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Het vierde lid wordt vervangen door:

4. Ten aanzien van:

a. diensten als zijn bedoeld in artikel 4, tweede lid;

b. leveringen van investeringsbedrijfsmiddelen, en diensten bestaande uit het voor gebruik ter beschikking stellen van investeringsbedrijfsmiddelen, aan lichamen in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, andere dan ondernemers, of aan ondernemers die, met inachtneming van bij ministeriële regeling te stellen regels, voor de terzake in rekening gebrachte omzetbelasting geen of nagenoeg geen recht hebben op aftrek van de belasting op de voet van artikel 15;

wordt de vergoeding gesteld op de normale waarde van de dienst of het investeringsbedrijfsmiddel.

Als normale waarde wordt beschouwd het bedrag, de omzetbelasting niet daaronder begrepen, dat de afnemer van de levering of de dienst daarvoor, in de fase waarin de handeling wordt verricht, bij vrije mededinging in Nederland zou moeten betalen aan een zelfstandige leverancier.

2. Na het zesde lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

7. Het vierde lid, onderdeel b, is uitsluitend van toepassing indien de normale waarde meer bedraagt dan de in het tweede lid bedoelde vergoeding en indien de ondernemer die de prestatie verricht en diens afnemer ter zake van hun overeenkomst, direct of indirect, niet handelen als zelfstandige partijen. Bij ministeriële regeling kan nader worden bepaald in welke gevallen een in het vierde lid, onderdeel b, bedoelde afnemer en een ondernemer die de aldaar bedoelde levering of dienst verricht, al dan niet als zelfstandige partijen worden aangemerkt.

C. Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel g, onder 1°, wordt «de diensten door beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; de diensten door psychologen en door tandtechnici;» vervangen door: gezondheidskundige verzorging van de mens in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg alsmede gezondheidskundige verzorging van de mens door psychologen; de diensten die door tandtechnici als zodanig worden verricht;.

2. In het eerste lid, onderdeel g, onder 2°, wordt «de diensten bestaande in thuiszorg als bedoeld in artikel 15 van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering» vervangen door: de diensten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met f, en i, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Voorts wordt de zinsnede «ten behoeve van wie in een besluit overeenkomstig § 6 van het Zorgindicatiebesluit is vastgelegd dat ze op die zorg zijn aangewezen» vervangen door: ten behoeve van wie in een indicatiebesluit op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is vastgelegd dat ze op de in die onderdelen bedoelde zorg zijn aangewezen.

3. In het eerste lid wordt onderdeel w vervangen door:

w. opvang van kinderen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c en d, van de Wet kinderopvang, alsmede opvang als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, van dat artikel, door een ondernemer die voldoet aan de in en krachtens hoofdstuk 3 van die Wet gestelde regels.

D. In artikel 17c, tweede lid, wordt «artikel 8, tweede, vijfde en zesde lid» vervangen door: artikel 8, tweede en vierde tot en met zevende lid.

E. Artikel 18, eerste lid, onderdeel a, wordt vervangen door:

a. het brengen in Nederland van goederen die zich niet in het vrije verkeer bevinden in de zin van artikel 24 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;.

F. Aan tabel I, onderdeel b, worden, onder vervanging van de punt aan het slot van post 17 door een puntkomma, twee nieuwe posten toegevoegd, luidende:

18. het vervoer van gas dat valt onder de toepassing van post a 32. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld inzake de toepassing van deze post;

19. het opfokken van de in post a 4 bedoelde dieren alsmede het opkweken van de in de posten a 1 tot en met a 3 en a 48 bedoelde goederen.

ARTIKEL II

Het koninklijk besluit van 24 augustus 2004 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (Stb. 435) wordt goedgekeurd.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,