Kamerstuk 29937-12

Wijziging Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren i.v.m. aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren; Amendement Om in het register op te nemen dat rechters- of raadsheren-plaatsvervangers lange tijd niet zijn opgeroepen

Dossier: Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage


52,7 %
47,3 %

D66

GL

Lid-Verdonk

CDA

VVD

PvdA

SP

PVV

PvdD

SGP

CU


29 937
Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage

nr. 12
AMENDEMENT VAN DE LEDEN WEEKERS EN WOLFSEN

Ontvangen 27 juni 2007

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 44a, onder vernummering van het negende lid tot tiende lid, een lid ingevoegd, luidende:

9. In het register wordt ten aanzien van de plaatsvervangers die gedurende een termijn van twee jaar niet zijn opgeroepen voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, tweede lid, en gedurende die termijn evenmin tijdelijk zijn aangewezen voor het vervullen van een volledige of een gedeeltelijke taak als bedoeld in artikel 6, eerste lid, vermeld dat zij gedurende die termijn niet als zodanig zijn opgeroepen of aangewezen.

Toelichting

Bij (ander) amendement wordt voorgesteld om in de Wrra de mogelijkheid in te voeren van ontslag door de Hoge Raad van zogeheten spook-plaatsvervangers; rechters- of raadsheren-plaatsvervangers die feitelijk – om welke reden dan ook – gedurende lange tijd niet meer als zodanig door het gerechtsbestuur zijn opgeroepen. Mocht dat niet onmiddellijk wenselijk zijn, dan is wel gewenst dat justitiabelen kunnen weten dat deze plaatvervangers feitelijk niet meer als zodanig werkzaam zijn binnen het rechterlijke college. Vermelding van dit gegeven in het register voorziet in die mogelijkheid.

Weekers

Wolfsen