Kamerstuk 29937-11

Wijziging Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren i.v.m. aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren; Amendement om rechters- of raadsheren-plaatsvervangers die lange tijd niet zijn opgeroepen, te kunnen ontslaan

Dossier: Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage


54,0 %
46,0 %

CU

Lid-Verdonk

D66

SP

GL

PvdD

CDA

SGP

VVD

PVV

PvdA


29 937
Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage

nr. 11
AMENDEMENT VAN DE LEDEN WEEKERS EN WOLFSEN

Ontvangen 27 juni 2007

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Aan artikel I worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

D

Aan artikel 46m wordt, onder vervanging van de punt achter onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

c. als raadsheer- of rechter-plaatsvervanger gedurende een termijn van twee jaar niet is opgeroepen voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, tweede lid, en gedurende die termijn evenmin aangesteld is geweest of tijdelijk is aangewezen voor het vervullen van een volledige of een gedeeltelijke taak als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 6, eerste lid.

E

In artikel 46n, eerste lid, wordt «46m» vervangen door: artikel 46m, onderdelen a en b,.

Toelichting

Dit amendement behelst de invoering in de Wrra van de mogelijkheid van ontslag door de Hoge Raad van zogeheten spook-plaatsvervangers; rechtersof raadsheren-plaatsvervangers die feitelijk – om welke reden dan ook – gedurende lange tijd niet meer als zodanig door het gerechtsbestuur zijn opgeroepen. Aangezien het bij bovenvermeld ontslag om plaatsvervangers gaat, dient het bepaalde in artikel 46n buiten toepassing te worden verklaard.

Weekers

Wolfsen