Stemming

Invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (PbEU 2022, L 328/1) (Wet minimumbelasting 2024)

93,3 %
5,3 %


SGP

D66

Groep Van Haga

BBB

SP

PvdD

Fractie Den Haan

VVD

GL

FVD

DENK

Omtzigt

Ephraim

PVV

CU

JA21

PvdA

CDA

Volt

BIJ1