Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1137 resultaten

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur organisatie en beleid werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur organisatie en beleid werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur organisatie en beleid werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap financieel toezicht financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten). ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet financieel toezicht financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 20 september 2010De vaste commissie voor Financiën1 belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Circulaire grensbedragen voor opdrachten onder de drempelwaarde (#:-)
Circulaire grensbedragen voor opdrachten onder de drempelwaarde Brief regering economie markttoezicht Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2014 Met de brief van de Minister van Economische Zaken van 3 oktober 2013, mede namens ondergetekende, betreffende de Circulaire grensbedragen voor opdrachten onder de drempelwaarde, is uw Kamer toegezegd dat de kaderstelling voor de rijksoverheid wordt uitgebreid met een nadere onderbouwing en dat in de circulaire naar deze onderbouwing wordt verwezen (Kamerstuk 32 440, nr. 86). ...

Blanco verslag (#:-)
Blanco verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 23 september 2010De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 september 2010De vaste commissie voor Financiën1 belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 september 2010De vaste commissie voor Financiën1 belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34992-(R2106))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting economie transport verkeer water Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34992-(R2106))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap verkeer water Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 34992-(R2106))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie transport verkeer water Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 8 juni 2017 en het nader rapport d.d. 9 juli 2018, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 34992-(R2106))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet verkeer water Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 april 2019, over het bericht ‘Koninkrijk onder supervisie Raad van Europa voor schending mensenrechten’ (Dossier 35000-IV)
Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 april 2019, over het bericht ‘Koninkrijk onder supervisie Raad van Europa voor schending mensenrechten’ Brief regering begroting financiën Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2019 Op 16 april 2019 heeft het lid Van Dam (CDA) tijdens het ordedebat (Handelingen II 2018/19, nr. 75, item 26) het kabinet gevraagd om een brief over het toezicht door het Comité van Ministers van de Raad van Europa in de zaak Corallo. ...

Terugroepen Nederlandse ambassadeur uit Iran (Dossier 35000-V)
Terugroepen Nederlandse ambassadeur uit Iran Brief regering begroting financiën Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 maart 2019 In de ochtend van 20 februari jl. werd de Nederlandse ambassadeur in Teheran door het Iraanse Ministerie van Buitenlandse Zaken te kennen gegeven dat twee Nederlandse uitgezonden medewerkers werkzaam op de ambassade in Teheran tot persona non grata zullen worden verklaard. ...

Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning Europese Zaken (Dossier 35000-V)
Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning Europese Zaken Brief regering begroting financiën Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2018 Hierbij bied ik u de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken van 19 oktober 2018. ...

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (Dossier 35000-V)
Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen Brief regering begroting financiën Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 april 2019 Zoals bekend is het gebruik dat de regering jaarlijks aan het parlement een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. ...

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de ontvoering van Ewold Horn in de Filipijnen (Dossier 35000-V)
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de ontvoering van Ewold Horn in de Filipijnen Mededeling begroting financiën Nr. 79 MEDEDELING 27 juni 2019 Bij de Tweede Kamer is een vertrouwelijke brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 juni 2019 ontvangen over de ontvoering van Ewold Horn in de Filipijnen. ...

Staat van het Consulaire – editie 2019 (Dossier 35000-V)
Staat van het Consulaire – editie 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2019 Hierbij bied ik u de jaarlijkse Staat van het Consulaire, editie 2019 aan1. ...