Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1490 resultaten

De onroerende zaakbelasting in 2013 naar aanleiding van de berichtgeving van Vereniging Eigen Huis (Dossier 33400-B)
De onroerende zaakbelasting in 2013 naar aanleiding van de berichtgeving van Vereniging Eigen Huis Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2012 Op uw verzoek, met kenmerk 2012Z19818, zal ik, mede namens de staatssecretaris van Financiën, in deze brief ingaan op de ontwikkelingen rondom de onroerende zaakbelasting (ozb) voor 2013. ...

Voortgangsraportage Single information Single audit (SiSa) (Dossier 33400-B)
Voortgangsraportage Single information Single audit (SiSa) Brief regering ...

Monitor Inkomsten Lokale Heffingen 2013 (Dossier 33400-B)
Monitor Inkomsten Lokale Heffingen 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 april 2013 Bijgaand treft u ter informatie aan de «Atlas Lokale Lasten 2013» en de «Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macro- en micro niveau» van het COELO.1 De Atlas is dit jaar voor het eerst in opdracht van het ministerie van BZK en in nauwe samenspraak met de VNG, het IPO, de UvW en het ministerie van Financiën opgesteld. ...

Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2013 (Dossier 33400-B)
Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2013 Bijgaand treft u ter informatie de meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2013 aan1. ...

Verslagen financieel toezicht 2013 (Dossier 33400-B)
Verslagen financieel toezicht 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 mei 2013 Hierbij bied ik u het Toezichtverslag 2013 aan1. ...

Uitstelbrief inzake uitvoering van de aangenomen motie van het lid Schouw (33400 B/ 33400 C, nr. 13) over een onderzoek naar de risico's van decentralisaties (Dossier 33400-B)
Uitstelbrief inzake uitvoering van de aangenomen motie van het lid Schouw (33400 B/ 33400 C, nr. 13) over een onderzoek naar de risico's van decentralisaties Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 april 2013 Op 26 maart jl. heeft uw Kamer de motie Schouw aangenomen (Kamerstuk 33 400 B/33 400 C, nr. 13), waarmee de regering wordt verzocht onderzoek te laten doen door een onafhankelijke partij, bijvoorbeeld het CPB en/of het SCP, naar de financiële risico’s en uitvoeringsrisico’s van de decentralisaties, en in dit onderzoek aandacht te besteden aan de mogelijkheden deze risico’s te ondervangen en bij de uitvoering te adresseren, onder de voorwaarde dat dit onderzoek niet tot vertraging van het decentralisatieproces leidt. ...

Financieel akkoord Rijk en medeoverheden (Dossier 33400-B)
Financieel akkoord Rijk en medeoverheden Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 januari 2013 Mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Financiën willen wij uw Kamer informeren over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) dat 18 januari 2013 heeft plaatsgevonden. ...

Reactie op de door de Algemene Ledenvergadering van de VNG aangekomen resolutie ‘Een vitale lokale samenleving’ (Dossier 33400-B)
Reactie op de door de Algemene Ledenvergadering van de VNG aangekomen resolutie ‘Een vitale lokale samenleving’ Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2013 Hierbij stuur ik u in afschrift de brief die het kabinet op 10 juni jl. aan de voorzitter van de VNG heeft doen toekomen in reactie op de op 5 juni jl. door de Algemene Ledenvergadering van de VNG aangekomen resolutie «Een vitale lokale samenleving»1. ...

Kabinetsreactie op de Centraal Planbureau (CPB) rapportage inzake decentralisaties in het sociaal domein (Dossier 33400-B)
Kabinetsreactie op de Centraal Planbureau (CPB) rapportage inzake decentralisaties in het sociaal domein Brief regering begroting financiën Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Den Haag, 10 september 2013 Tijdens de stemmingen op 26 maart jl. werd door uw Kamer de motie Schouw aangenomen (Kamerstuk 33 400-B/33 400-C, nr. 13). ...

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2013 (Dossier 33400-B)
Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2013 Hierbij bied ik u mede namens de Staatssecretaris van Financiën op grond van artikel 20 van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) het jaarlijkse Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) aan. ...

Uitvoering van de motie van het lid Schouw inzake decentralisaties sociaal domein (Kamerstuk 33400-B/33400-C, nr. 13). (Dossier 33400-B)
Uitvoering van de motie van het lid Schouw inzake decentralisaties sociaal domein (Kamerstuk 33400-B/33400-C, nr. 13). ...

Maten voor gemeenten 2012 – Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2005 – 2010 (Dossier 33400-B)
Maten voor gemeenten 2012 – Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2005 – 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 januari 2013 Hierbij doe ik u toekomen het rapport Maten voor gemeenten 2012 – Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2005–20101. ...

Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2012 (Dossier 33400-B)
Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2013 Bijgaand treft u ter informatie de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2012 aan.1 De circulaires zijn op www.rijksoverheid.nl geplaatst en informeren gemeenten en provincies over de uitkeringen 2010 en verder. ...

Jaarverslag van de Hoge Raad van Adel over het jaar 2012 (Dossier 33400-VII)
Jaarverslag van de Hoge Raad van Adel over het jaar 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 mei 2013 Hierbij zend ik u als te doen gebruikelijk het verslag van de Hoge Raad van Adel over het jaar 2012.1 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. ...

Toezegging informatieverstrekking aanpak bedrijfsvoering van BZK (Dossier 33400-VII)
Toezegging informatieverstrekking aanpak bedrijfsvoering van BZK Brief regering begroting financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2013 Tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 juni 2013 (Kamerstuk 33 605 VII, nr. 13) heb ik toegezegd uw Kamer schriftelijk te informeren over een drietal onderwerpen: – De verbeteringen in de bedrijfsvoering van het ministerie van BZK op door de Algemene Rekenkamer geconstateerde onvolkomenheden; – De norm van 10% externe inhuur voor BZK, en; – De (invulling van de) systeemverantwoordelijkheid door de minister van BZK op het functioneren van de Rijksdienst Caribisch Nederland. ...

Afhandeling toezeggingen inzake woonwagencentra en Vinkenslag (Dossier 33400-VII)
Afhandeling toezeggingen inzake woonwagencentra en Vinkenslag Brief regering begroting financiën Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 januari 2013 In het vragenuurtje van 11 december 2012 heb ik u toegezegd ambtsberichten op te vragen bij de burgemeester van Maastricht en de commissaris van de Koningin van Limburg. ...

Uitstel toezending reactie op de motie Voortman c.s. omtrent de inclusieve samenleving (Dossier 33400-VII)
Uitstel toezending reactie op de motie Voortman c.s. omtrent de inclusieve samenleving Brief regering begroting financiën Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2013 Bij het debat over de begroting voor 2013 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Handelingen II 2013/13, nr. 37, item 8, blz. 101–136) heeft uw Kamer de motie Voortman c.s. aangenomen (Kamerstuk 33 400-VII, nr. 54 ter vervanging van die gedrukt onder nr. 29), omtrent de visie van dit Kabinet op de decentralisaties en de inclusieve samenleving vanuit de uitgangspunten participatie, toegankelijkheid, zelfstandigheid en kwaliteit van bestaan. ...

Nota van wijziging (Dossier 33400-VII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 december 2012 Artikel I 1. ...

Verantwoordelijkheden en informatieafspraken over decentralisatieprojecten in het sociale domein (Dossier 33400-VII)
Verantwoordelijkheden en informatieafspraken over decentralisatieprojecten in het sociale domein Brief regering begroting financiën Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juli 2013 Op 13 juni jl. heeft de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken een brief gestuurd, met het verzoek om in te gaan op mijn verantwoordelijkheden, en om tot informatieafspraken te komen over de drie decentralisatieprojecten in het sociale domein. ...

Rapport van De Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) (Dossier 33400-VII)
Rapport van De Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) Brief regering begroting financiën Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2013 De Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa, de GRECO heeft het afgelopen jaar het Nederlandse parlement onder de loep genomen aangaande de preventie van corruptie en bevordering van integriteit. ...