Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

994 resultaten

Motie van de leden Dik-Faber en De Groot over verlenging van de extra ondersteuning voor SZH (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en De Groot over verlenging van de extra ondersteuning voor SZH Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN DE GROOT Voorgesteld 7 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zich inzet voor behoud van ons levend erfgoed en wil voorkomen dat oorspronkelijke rassen uitsterven; overwegende dat de SZH in de afgelopen jaren een belangrijke rol heeft vervuld bij het in stand houden en promoten van zeldzame huisdierrassen; van mening dat in het afgelopen jaar de beperkte capaciteit bij de SZH bovenmatig is ingezet bij het verminderen van de gevolgen van de fosfaatregelgeving voor zeldzame runderrassen en dat de SZH daardoor onvoldoende is toegekomen aan haar kerntaken; verzoekt de regering, de extra ondersteuning, gelet op de uitzonderlijke situatie in 2017, voor nog een jaar te verlengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over het Deltaplan Biodiversiteit (t.v.v. 34775-XIII-39) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over het Deltaplan Biodiversiteit (t.v.v. 34775-XIII-39) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 53 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een aparte regeling voor energiecoöperaties Zon-PV (#:-)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een aparte regeling voor energiecoöperaties Zon-PV Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van het lid Lodders c.s. over de voortgang van de Impulsagenda Greenport 3.0 (#:-)
Motie van het lid Lodders c.s. over de voortgang van de Impulsagenda Greenport 3.0 Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID LODDERS C.S. ...

Motie van het lid Moorlag c.s. over werven van technici en vakmensen (#:-)
Motie van het lid Moorlag c.s. over werven van technici en vakmensen Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID MOORLAG C.S. ...

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over inventariseren van belemmeringen bij innovaties (#:-)
Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over inventariseren van belemmeringen bij innovaties Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID YEŞILGÖZ-ZEGERIUS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over overleg over duurzame investeringen in Nederland (t.v.v. 34775-XIII, nr. 70) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over overleg over duurzame investeringen in Nederland (t.v.v. 34775-XIII, nr. 70) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 118 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Jetten over het pilotproject Blue Energy (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Jetten over het pilotproject Blue Energy Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN JETTEN Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Blue Energy is benoemd tot een van de Nationaal Iconen; overwegende dat Blue Energy grote kansen biedt voor de energietransitie en voor energieopslag, maar ook een interessant exportproduct is voor de Nederlandse watersector; overwegende dat wordt gewerkt aan een pilotproject in Katwijk, waarvoor een bestuursakkoord is afgesloten tussen Hoogheemraadschap Rijnland, Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Katwijk en Noordwijk; verzoekt de regering, actief bij te dragen aan het realiseren van het pilotproject Blue Energy, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden (#:-)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (t.v.v. 34775-XVI-86) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (t.v.v. 34775-XVI-86) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 116 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over specifieke experimenten over dementie en mantelzorg (#:-)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over specifieke experimenten over dementie en mantelzorg Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders tot 23 jaar (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders tot 23 jaar Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat tienermoeders vaak veel hulp nodig hebben; zij lopen meer dan anderen risico op problemen bij opgroeien en opvoeden; constaterende dat specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders vanuit verschillende financieringsstromen wordt betaald en het hulpaanbod per gemeente verschilt, omdat er geen landelijke afspraken zijn gemaakt over het aanbod van specialistische begeleiding en opvang; constaterende dat het gemeenten en instellingen ontbreekt aan cijfers over de vraag naar specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders en het bereik en de effectiviteit van hun aanbod; verzoekt de regering, als stelselverantwoordelijke de omvang en effectiviteit van specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders tot 23 jaar te borgen door waar nodig landelijke afspraken te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Dik-Faber waarmee budget vrijgemaakt wordt voor een multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom (Dossier 34300-XVI)
Amendement van het lid Dik-Faber waarmee budget vrijgemaakt wordt voor een multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom Amendement begroting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 4 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Curatieve Zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Voortman c.s. over maatregelen ter aanmoediging van preventie (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Voortman c.s. over maatregelen ter aanmoediging van preventie Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Motie van het lid Potters c.s. over persoonsvolgende bekostiging als volwaardig alternatief voor zorg in natura (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Potters c.s. over persoonsvolgende bekostiging als volwaardig alternatief voor zorg in natura Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID POTTERS C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over een multidisciplinaire richtlijn voor volwassenen met het Downsyndroom (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over een multidisciplinaire richtlijn voor volwassenen met het Downsyndroom Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een multidisciplinaire richtlijn bestaat voor de medische begeleiding van kinderen met het Downsyndroom, vanwege hun specifieke zorgvraag; overwegende dat de beroepsgroep het van belang acht dat er ook een multidisciplinaire richtlijn komt voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom; verzoekt de regering om, door de relevante beroepsgroep en het Kwaliteitsinstituut Zorg een multidisciplinaire richtlijn te laten opstellen voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom en die uiterlijk in de zomer van 2016 naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber (t.v.v. 34300-XVI, nr. 52) over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten (Dossier 34300-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber (t.v.v. 34300-XVI, nr. 52) over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 94 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BOUWMEESTER EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 52 Voorgesteld 10 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verzekerden in hun verschillende rollen als patiënten en cliënten momenteel te weinig zeggenschap hebben over hun zorg in een instelling en de zorginkoop door zorgverzekeraars; overwegende dat de stem van verzekerden, patiënten en cliënten, belangrijk is en een grote bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de dienstverlening door de zorgverzekeraar; overwegende dat de Minister nu een wetsvoorstel voorbereidt dat de positie van patiënten-, cliënten- en verzekerdenraden gaat versterken; verzoekt de regering, in het wetgevingstraject mee te nemen dat de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten bij hun zorginstelling en hun verzekeraar wordt vergroot door hen onafhankelijk te laten verkiezen en hun zeggenschap te geven over dienstverlening en kwaliteitsbeleid, waarbij ook ondersteuning en financiering beschikbaar zijn; verzoekt de regering tevens, dit eveneens mee te nemen in de consultatieronde van de wet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over bevorderen dat palliatieve zorg thuis ontzien wordt bij ombuigingen in de wijkverpleging (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over bevorderen dat palliatieve zorg thuis ontzien wordt bij ombuigingen in de wijkverpleging Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de bezuiniging op de wijkverpleging deels is ingegeven door de verwachting dat er meer informele zorg ingezet kan worden en er gewerkt kan worden aan het versterken van de zelfredzaamheid; overwegende dat er binnen de palliatieve zorg – in tegenstelling tot de gewone wijkverpleging – al maximaal gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers en mantelzorgers en het argument van zelfredzaamheid voor palliatieve patiënten ook niet meer van toepassing is; verzoekt de regering, in overleg met zorgverzekeraars te bevorderen dat de palliatieve zorg thuis ontzien wordt bij de ombuigingen op de wijkverpleging, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Voortman en Dik-Faber over een actieplan tegen kindermarketing voor ongezonde voeding (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Voortman en Dik-Faber over een actieplan tegen kindermarketing voor ongezonde voeding Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN DIK-FABER Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de basis voor een gezonde leefstijl al in de kindertijd wordt gelegd; overwegende dat de sponsoring van op kinderen gerichte activiteiten door de voedingsmiddelenindustrie alleen is toegestaan als tegelijkertijd ook subsidie van de overheid beschikbaar is gesteld; verzoekt de regering, in overleg met de Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding een actieplan tegen kindermarketing voor ongezonde voeding op te stellen en in ieder geval de koppeling tussen overheidssubsidie en sponsoring door de voedingsmiddelenindustrie bij op kinderen gerichte activiteiten te stoppen, en gaat over tot de orde van de dag. ...