Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

282 resultaten

Motie van het lid Futselaar over online proctoring afschalen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar over online proctoring afschalen Motie begroting financiën Nr. 115 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een aantal hogescholen en universiteiten gebruikmaakt van online proctoring-software bij het afnemen van tentamens en dat dit in sommige gevallen ernstig mis is gegaan, met verloren tentamens en ingetrokken diploma's als gevolg; overwegende dat online proctoring de privacy van studenten schendt en hogescholen en universiteiten dit middel enkel moeten kunnen inzetten als er echt geen andere alternatieve toetsingsvorm gevonden kan worden; verzoekt het kabinet, om in gesprek te gaan met de Vereniging Hogescholen en de VSNU om online proctoring af te schalen en erop toe te zien dat online proctoring echt alleen gebruikt kan worden als er geen enkele alternatieve toetsingsvorm mogelijk is, conform de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Paternotte en El Yassini over aantrekkelijker maken van de aanschaf van kunst van individuele kunstenaars (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Paternotte en El Yassini over aantrekkelijker maken van de aanschaf van kunst van individuele kunstenaars Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN EL YASSINI Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de cultuursector en in het bijzonder individuele makers keihard worden getroffen door de coronacrisis; van mening dat zij elke extra steun hard nodig hebben en het daarom interessant is om te bezien hoe aankoop van kunst aantrekkelijker gemaakt kan worden; verzoekt de regering, met voorstellen te komen hoe het aanschaffen van kunst van individuele kunstenaars aantrekkelijker wordt, en de Kamer daarover voor het meireces 2021 te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul over een eenmalige financiële ondersteuning van de ODN (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul over een eenmalige financiële ondersteuning van de ODN Motie begroting financiën Nr. 112 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ODN een zeer effectieve dansregeling is die professionele dansers helpt om na hun danscarrière een tweede loopbaan te starten; van mening dat voor een eerlijke arbeidsmarkt in de danssector een goede omscholingsregeling cruciaal is; verzoekt de regering, om binnen de begroting ruimte te zoeken voor een eenmalige financiële ondersteuning van de ODN van 1 miljoen euro, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Wiersma en Bruins over het plan van een opleidingsfonds meenemen in het Nationaal Plan Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Wiersma en Bruins over het plan van een opleidingsfonds meenemen in het Nationaal Plan Onderwijs Motie begroting financiën Nr. 192 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN BRUINS Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat veel jongeren leren in de praktijk en dat dit voor zowel jongeren als ondernemers belangrijk is; overwegende dat het praktijkleren in de meest getroffen sectoren als horeca, recreatie en retail zwaar onder druk staat; overwegende dat een praktijkgerichte opleiding als een leerbaan een behoorlijke investering is voor ondernemers en dat de subsidie praktijkleren in de genoemde sectoren niet in alle gevallen afdoende is om opleidingsplekken overeind te houden; constaterende dat in de herstelfase het leren in de praktijk voor zowel jongeren als ondernemers een belangrijke bijdrage levert aan nieuw toekomstperspectief; verzoekt de regering, bij de uitwerking van de plannen binnen het Nationaal Programma Onderwijs ook het plan van een opleidingsfonds mee te nemen, waarbij ondernemers in de meest getroffen sectoren gedurende de looptijd van een leerbaan extra hulp kunnen krijgen, met als doel om het aantal praktijkplekken juist in de herstelfase aan te jagen en te borgen, en de Kamer over deze uitwerking te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beertema over het onmiddellijk staken van de herziening van het curriculum voor p.o. en onderbouw vo (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Beertema over het onmiddellijk staken van de herziening van het curriculum voor p.o. en onderbouw vo Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat alle partijen die niet in eerste instantie gekozen hebben voor het stopzetten van de voorloper van Curriculum.nu, Onderwijs2032, zich daarmee gecommitteerd hebben aan deze onderwijsvernieuwing; van mening dat deze partijen een tweede kans verdienen om de herziening van het landelijke curriculum een halt toe te roepen; overwegende dat het afwijzen van deze motie tot gevolg zal hebben dat deze onderwijsvernieuwing haar beslag zal krijgen, zij het met hier en daar een wijziging die niet of nauwelijks effect zal hebben op de onderliggende stelselwijziging; verzoekt de regering, de herziening van het curriculum voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs onder leiding van Curriculum.nu met onmiddellijke ingang te staken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen over een wekelijks OMT-advies over de mogelijkheid om meer onderwijs op school te geven (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over een wekelijks OMT-advies over de mogelijkheid om meer onderwijs op school te geven Motie begroting financiën Nr. 167 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er steeds meer inzichten komen over de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus; overwegende dat elke dag dat het (basis)onderwijs veilig en verantwoord eerder open kan telt; verzoekt de regering, een wekelijks OMT-advies te vragen over de mogelijkheid om meer onderwijs op school te geven, gebruikmakend van onder andere de laatste wetenschappelijke inzichten, internationale vergelijkingen en de inzet van alle beschikbare middelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Toezending Werkprogramma 2021-2022 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (Dossier 35570-VIII)
Toezending Werkprogramma 2021-2022 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed Brief regering begroting financiën Nr. 157 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 januari 2021 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, het werkprogramma 2021–2022 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed aan1. ...

Reactie op verzoek commissie over de burgerbrief m.b.t. beschikbaar stellen van middelen voor particulier onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Reactie op verzoek commissie over de burgerbrief m.b.t. beschikbaar stellen van middelen voor particulier onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 205 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag. 8 maart 2021 Van uw vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontving ik op 18 december 2020 een afschrift van een burgerbrief m.b.t. beschikbaar stellen van middelen voor particulier onderwijs. ...

Motie van de leden Peters en Bisschop over zo nodig de termijn voor besteding van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar verlengen (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Peters en Bisschop over zo nodig de termijn voor besteding van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar verlengen Motie begroting financiën Nr. 232 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN BISSCHOP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er voor de scholen in het funderend onderwijs tot en met het schooljaar 2022–2023 in totaal 5,8 miljard euro incidenteel beschikbaar wordt gesteld om de door COVID-19 ontstane achterstanden in te halen; overwegende dat er zorgen bestaan of het voor de scholen vanwege de tijdsdruk haalbaar is om de middelen op de meest effectieve manier in te zetten; tevens overwegende dat meerdere organisaties ervoor pleiten om de periode waarbinnen de middelen kunnen worden besteed te verlengen met twee schooljaren om tot het meest optimale effect te komen; verzoekt de regering, de periode waarbinnen de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs moeten worden besteed met twee schooljaren te verlengen als dat tussentijds nodig blijkt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2020 (Dossier 35570-VIII)
Beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2020 Op 22 april 2020 boden wij uw Kamer het verslag van de Staat van het Onderwijs 2020 aan (hierna: de Staat).1 De COVID-19-pandemie ontregelde toen de samenleving, en dus ook het onderwijsproces. ...

Motie van de leden Kwint en Van Meenen over klassen verkleinen op scholen met de 10% meeste achterstandsleerlingen (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Kwint en Van Meenen over klassen verkleinen op scholen met de 10% meeste achterstandsleerlingen Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN MEENEN Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een kleine klas de onderwijskwaliteit ten goede komt, omdat de leraar minder werkdruk ervaart en meer individuele aandacht kan bieden aan leerlingen; overwegende dat zeker kwetsbare leerlingen baat hebben bij een kleine klas en meer individuele aandacht van hun leraar, maar dat het lerarentekort juist op scholen in achterstandswijken het meest zichtbaar en voelbaar is; van mening dat de vicieuze cirkel die het lerarentekort alsmaar laat stijgen, doorbroken moet worden en dat daarmee gestart moet worden op de scholen in achterstandswijken; verzoekt de regering de mogelijkheden te verkennen om de klassen op de scholen met de 10% meeste achterstandsleerlingen te verkleinen tot 23 leerlingen per klas, en de Kamer hierover voor de Tweede Kamerverkiezingen te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Segers en Van Meenen over de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs eventueel in drie schooljaren besteden (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Segers en Van Meenen over de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs eventueel in drie schooljaren besteden Motie begroting financiën Nr. 236 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN MEENEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Nationaal Programma Onderwijs op dit moment een periode van twee schooljaren beslaat; overwegende dat er scholen zijn die al plannen hebben gemaakt om de NPO-middelen binnen dit tijdpad te besteden; overwegende dat er tegelijkertijd ook scholen zijn die meer tijd willen of nodig hebben om de middelen optimaal te besteden; verzoekt de regering, in het voorjaar van 2022 de Kamer te informeren over de voortgang van de besteding van de NPO-middelen en dan te bezien of scholen de ruimte moet worden geboden de besteding van de NPO-middelen in drie schooljaren te doen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Kwint c.s. over middel voor het dichten van de loonkloof tussen PO en VO (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Kwint c.s. over middel voor het dichten van de loonkloof tussen PO en VO Amendement begroting financiën Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over een substantieel bedrag in het tweede steunpakket uitkeren via het Steunfonds Rechtensector (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over een substantieel bedrag in het tweede steunpakket uitkeren via het Steunfonds Rechtensector Motie begroting financiën Nr. 111 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van de leden Van der Molen en Wiersma over de komende jaren structureel jaarlijks 2 miljoen extra voor de Taalunie (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Wiersma over de komende jaren structureel jaarlijks 2 miljoen extra voor de Taalunie Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland en Vlaanderen in Europees perspectief extreem weinig investeren in de studie van het Nederlands buiten het eigen taalgebied en deze investering steeds minder wordt; verzoekt de regering, om binnen artikel 8 van de begroting OCW ervoor te zorgen dat in de komende jaren structureel jaarlijks 2 miljoen extra beschikbaar wordt gesteld voor de Taalunie, waarbij deze middelen expliciet besteed moeten worden aan internationale neerlandistiek; verzoekt de Minister tevens, om met haar Vlaamse collega af te spreken dat ook Vlaanderen zijn bijdrage levert, en de Kamer voor het kerstreces hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kuzu over een financiële stimulans om te werken op scholen in het primair onderwijs met moeilijk te vervullen vacatures (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kuzu over een financiële stimulans om te werken op scholen in het primair onderwijs met moeilijk te vervullen vacatures Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er al jaren sprake is van een lerarentekort in het primair onderwijs; overwegende dat de onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat scholen waar leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond oververtegenwoordigd zijn landelijk meer moeite hebben om hun vacatures te vervullen; overwegende dat het lerarentekort daarmee ook een bedreiging voor gelijke kansen vormt; verzoekt de regering, om ook leraren in het primair onderwijs een financiële stimulans te geven om op scholen te gaan werken die de vacatures het moeilijkst vullen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Van den Hul en Belhaj over het niet verrekenen van additionele steun met de NOW (t.v.v. 35570-VIII-113) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van den Hul en Belhaj over het niet verrekenen van additionele steun met de NOW (t.v.v. 35570-VIII-113) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 136 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN BELHAJ TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 113 Voorgesteld 1 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gemeentelijke steun aan culturele instellingen wordt verrekend met de NOW; constaterende dat dit gemeenten huiverig maakt om additionele financiële steun te verlenen; verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe de richtlijnen van de NOW kunnen worden aangepast zodat steun niet met de NOW wordt verrekend, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Rog over een structurele doelfinanciering voor scholen met relatief veel kinderen met een achterstand (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Rog over een structurele doelfinanciering voor scholen met relatief veel kinderen met een achterstand Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID ROG Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het tegengaan van kansenongelijkheid een belangrijke doelstelling is van het kabinet; constaterende dat leerlingen met een achterstandssituatie veelal geen rustige plek hebben om hun huiswerk te doen, niet beschikken over goede ICT-voorzieningen of ouders die hen kunnen helpen; verzoekt het kabinet, om in overleg met de sector primair en voortgezet onderwijs (besturen, schoolleiders en leraren) te verkennen of een deel van de lumpsum en/of subsidieregelingen kunnen worden omgebogen naar een structurele doelfinanciering voor scholen met relatief veel kinderen met een achterstand, zodat scholen gratis extra ondersteuning kunnen aanbieden in de vorm van bijvoorbeeld inhaalprogramma’s, huiswerkvrije scholen of huiswerkbegeleiding, teneinde meer kinderen kansen te bieden, en de Kamer daarover voor de zomer 2021 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Futselaar t.v.v. nr. 13 over extra middelen voor hogescholen en universiteiten in het kader van de Coronacrisis (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigd amendement van het lid Futselaar t.v.v. nr. 13 over extra middelen voor hogescholen en universiteiten in het kader van de Coronacrisis Amendement begroting financiën Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 6 Hoger beroepsonderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 150.000 (x € 1.000). ...

Aandachtspunten bij het Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Aandachtspunten bij het Nationaal Programma Onderwijs Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 211 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 maart 2021 Met deze brief willen wij een aantal punten van aandacht met u delen ten aanzien van het Nationaal Programma Onderwijs1 in het algemeen en de zesde Incidentele Suppletoire Begroting 2021 OCW2 in het bijzonder. ...