Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

282 resultaten

Motie van het lid Kwint over een aangepaste coronaroutekaart voor het onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint over een aangepaste coronaroutekaart voor het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet in de zogenoemde coronaroutekaart geen enkel scenario heeft opgenomen waarin de scholen in het funderend onderwijs weer gesloten moeten worden; overwegende dat het weliswaar onwenselijk, maar in een hevige pandemie die nog verre van onder controle is, zeker niet ondenkbaar is dat er een moment komt waarop dit nodig is; van mening dat ouders, leerlingen en leraren recht hebben op voorspelbaarheid en duidelijkheid; verzoekt de regering, in een aangepaste versie van de coronakaart of anderszins inzicht te verschaffen in onder welke omstandigheden het sluiten van de scholen of andere onderwijsmaatregelen overwogen zullen worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kerstens en Van den Hul over de capaciteit van studiebegeleiding en psychologische ondersteuning (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Kerstens en Van den Hul over de capaciteit van studiebegeleiding en psychologische ondersteuning Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN VAN DEN HUL Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het studentenwelzijn heeft te lijden onder de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen, die grote impact hebben op studenten; overwegende dat de capaciteit van studiebegeleiding en psychologische ondersteuning onder druk staan; verzoekt de regering, om in overleg met instellingen en studentenorganisaties te onderzoeken wat instellingen nodig hebben om daarin te voorzien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over ervoor zorgen dat fysiek onderwijs de norm is (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over ervoor zorgen dat fysiek onderwijs de norm is Motie begroting financiën Nr. 262 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Motie van het lid Kwint over verplichte aansluiting van alle mediabedrijven bij de Geschillencommissie Auteursrechten (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint over verplichte aansluiting van alle mediabedrijven bij de Geschillencommissie Auteursrechten Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er sinds enkele jaren een Geschillencommissie Auteursrechten bestaat die laagdrempelig geschillen kan oplossen; verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat op korte termijn alle mediabedrijven zich verplicht aansluiten bij deze geschillencommissie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Beckerman over een pas op de plaats maken met de verkoop van de Seyss-Inquartbunker (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Kwint en Beckerman over een pas op de plaats maken met de verkoop van de Seyss-Inquartbunker Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN BECKERMAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uniek (dader)erfgoed en archeologie uit de Tweede Wereldoorlog belangrijk zijn voor ons collectieve geheugen; constaterende dat het Rijksvastgoedbedrijf de unieke Seyss-Inquartbunker wil verkopen; voorts constaterende dat de RCE stelt dat het mogelijk is dat dit vastgoed in de toekomst gebruikt gaat worden voor functies die minder passend zijn; verzoekt de regering, opnieuw een pas op de plaats te maken met de verkoop en linksom of rechtsom te garanderen dat de Seyss-Inquartbunker blijvend een functie krijgt die bijdraagt aan het verdiepen, vergroten en verankeren van de kennis van deze zwarte bladzijde van onze geschiedenis, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over onderzoeken waarom vavo-leerlingen moeite hebben reiskosten vergoed te krijgen (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over onderzoeken waarom vavo-leerlingen moeite hebben reiskosten vergoed te krijgen Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het niet kunnen betalen van openbaar vervoer nooit reden zou mogen zijn voor leerlingen of studenten om geen onderwijs te genieten omdat dit kansenongelijkheid in de hand werkt; overwegende dat er slechts een aantal vavo-locaties zijn in Nederland, waardoor sommige leerlingen ver moeten reizen naar school; in acht nemende dat vavo-leerlingen in principe aanspraak kunnen maken op gemeentelijke reiskostenvergoedingen; constaterende dat er veel signalen zijn dat vavo-klaslokalen aan het einde van de maand substantieel leger zijn omdat leerlingen de reiskosten niet meer kunnen opbrengen; verzoekt de regering, te onderzoeken of en waarom vavo-leerlingen moeite hebben reiskosten vergoed te krijgen en indien nodig een voorstel te doen ter verbetering van deze situatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over al vanaf 2022 handhaven op afbouw van bovenmatige reserve (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over al vanaf 2022 handhaven op afbouw van bovenmatige reserve Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Adviesrapport van de Onderwijsraad over 'Later selecteren, beter differentiëren' (Dossier 35570-VIII)
Adviesrapport van de Onderwijsraad over 'Later selecteren, beter differentiëren' Brief regering begroting financiën Nr. 218 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 mei 2021 Met deze brief bieden wij u het advies Later selecteren, beter differentiëren van de Onderwijsraad aan1. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 127 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 november 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 10 juli 2020 over uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. ...

Amendement van de leden Van den Hul en Van den Berge over het beperken van de schade van de coronacrisis op onderzoekers met veelal tijdelijke contracten (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van den Hul en Van den Berge over het beperken van de schade van de coronacrisis op onderzoekers met veelal tijdelijke contracten Amendement begroting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN DEN BERGE Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 33 over een dekking voor extra middelen voor de lerarenbeurs in 2020 (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigd amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 33 over een dekking voor extra middelen voor de lerarenbeurs in 2020 Amendement begroting financiën Nr. 144 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Futselaar c.s. over compensatie van studenten die voor 31 augustus hun wo-bachelors diploma halen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar c.s. over compensatie van studenten die voor 31 augustus hun wo-bachelors diploma halen Motie begroting financiën Nr. 200 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR C.S. ...

Motie van de leden Bisschop en Peters over het aandeel Nederlands onderzoek in de menukaart versterken (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Bisschop en Peters over het aandeel Nederlands onderzoek in de menukaart versterken Motie begroting financiën Nr. 238 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de context van onderwijsinterventies van groot belang is voor de effectiviteit ervan; constaterende dat de menukaart in overwegende mate gebaseerd is op onderzoek uit Engeland en de Verenigde Staten; verzoekt de regering, in overleg met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek het aandeel Nederlands onderzoek in de menukaart te versterken, in ieder geval voor wat betreft de leesbevordering, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over de financiering van de plannen tegen achterstanden (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over de financiering van de plannen tegen achterstanden Motie begroting financiën Nr. 160 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN RAAN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet bij monde van de premier heeft aangeven dat, naast het nu al aanpakken van achterstanden, ook wordt gewerkt aan een plan om deze achterstanden structureel aan te pakken; constaterende dat de premier gesteld heeft dat hiervoor geld wordt vrijgemaakt en dat hij stelt «geld mag hier geen rol spelen»; verzoekt de regering, bij de presentatie van de plannen in februari reeds een schets te geven van de (structurele) financiering van de plannen en de Kamer hiervan op de hoogte te houden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld over een plan om thuiszitters ook mee te nemen in het Nationaal Plan Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld over een plan om thuiszitters ook mee te nemen in het Nationaal Plan Onderwijs Motie begroting financiën Nr. 191 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Nationaal Programma Onderwijs geldt voor alle leerlingen en is bedoeld om achterstanden door corona weg te werken; constaterende dat het geld hiervoor aan scholen wordt gegeven maar niet alle kinderen staan ingeschreven bij scholen en thuiszitter zijn; overwegende dat de groep thuiszitters niet voorkomt in het programma; verzoekt de regering, om een specifiek plan te maken in overleg met ouderorganisaties om ook thuiszitters mee te nemen in het Nationaal Plan Onderwijs, bijvoorbeeld door het nog beter inzetten van afstandsonderwijs voor deze groep, zoals ook voorgesteld in de verbeterplannen passend onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Stand van zaken aanpassen van de ondersteuningsstructuur voor zieke leerlingen (Dossier 35570-VIII)
Stand van zaken aanpassen van de ondersteuningsstructuur voor zieke leerlingen Brief regering begroting financiën Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 mei 2021 Vanuit het Ministerie van OCW wordt samen met het veld gewerkt aan een aanpassing van de ondersteuningsstructuur van het onderwijs aan zieke leerlingen. ...

Gewijzigde motie van het lid Kwint over meer geld toekennen via de achterstandsindicatoren (t.v.v. 35570-VIII-228) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Kwint over meer geld toekennen via de achterstandsindicatoren (t.v.v. 35570-VIII-228) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 259 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KWINT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 228 Voorgesteld 29 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit onderzoek blijkt dat de opgelopen onderwijsachterstanden door de coronacrisis fors uiteenlopen tussen leerlingen; verzoekt de regering, om in de uitwerking van het Nationaal Programma Onderwijs in het tweede jaar fors meer geld toe te kennen aan scholen via de zogenaamde achterstandsindicatoren, en minder generiek per leerling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het bindend studieadvies niet onverkort toepassen (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het bindend studieadvies niet onverkort toepassen Motie begroting financiën Nr. 116 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het onderwijs en de studieomgeving vanwege de coronacrisis anders zijn opgezet en studeren daardoor veel meer zelfredzaamheid van studenten vraagt; overwegende dat sommige studenten in deze buitengewone omstandigheden niet goed tot hun recht komen terwijl zij normaliter wel geschikt zijn voor de opleiding; overwegende dat sommige studenten uit zorg voor de gezondheid van hun ouders of andere huisgenoten juist aan fysiek onderwijs of tentaminering niet volledig kunnen deelnemen; overwegende dat mbo-instellingen en universiteiten – in tegenstelling tot hogescholen – vasthouden aan het volledig en zonder aanpassingen in de normen toepassen van het bindend studieadvies voor eerstejaarsstudenten; overwegende dat in het studiejaar 2019/2020 vrijwel alle universiteiten en mbo-instellingen wél het BSA hebben uitgesteld vanwege bijzondere omstandigheden; spreekt de oproep aan universiteiten en mbo-instellingen uit om in dit door corona getekende studiejaar het BSA niet onverkort toe te passen, maar te komen tot een aangepaste norm die recht doet aan de buitengewone omstandigheden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over de toegang van gebarentolken tot het regulier onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over de toegang van gebarentolken tot het regulier onderwijs Motie begroting financiën Nr. 163 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er signalen zijn van Nederlandse gebarentolken dat hun en de kinderen die zij ondersteunen in het regulier onderwijs de toegang wordt bemoeilijkt of ontnomen; van mening dat dove of slechthorende kinderen recht hebben op onderwijs en dat het onacceptabel is als zij worden benadeeld; verzoekt de regering, in gesprek te treden met het onderwijs om te benadrukken dat tolken altijd toegang moeten krijgen tot het onderwijs en te verzekeren dat doven en slechthorenden niet benadeeld worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...