Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

282 resultaten

Motie van de leden Kerstens en Van den Hul over overleg over een aanpak van hoge werkdruk en structureel overwerk (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Kerstens en Van den Hul over overleg over een aanpak van hoge werkdruk en structureel overwerk Motie begroting financiën Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN VAN DEN HUL Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de werkdruk in het hoger onderwijs al voor de coronacrisis hoog was en die sindsdien enkel is toegenomen; constaterende dat zelfs gepensioneerden worden aangetrokken om correctiewerk te verrichten, om de werkdruk enigszins te verlichten; verzoekt de regering, in overleg te treden met vakbonden en werkgevers om te onderzoeken hoe tot een aanpak van de hoge werkdruk en het structurele overwerk gekomen kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verdeling achterstandsmiddelen en aanpak studievertraging ontstaan door de coronacrisis te voorkomen (Dossier 35570-VIII)
Verdeling achterstandsmiddelen en aanpak studievertraging ontstaan door de coronacrisis te voorkomen Brief regering begroting financiën Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juni 2021 Het Nationaal Programma Onderwijs neemt stevige maatregelen om school- en studievertraging ontstaan door de coronacrisis te voorkomen, opgelopen vertraging waar mogelijk zo snel mogelijk in te halen en het mentaal welzijn van leerlingen en studenten te herstellen. ...

Verslag van een notaoverleg. gehouden op 25 januari 2021, over Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een notaoverleg. gehouden op 25 januari 2021, over Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens Verslag van een notaoverleg begroting financiën Nr. 180 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 3 februari 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 25 januari 2021 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 17 december 2020 inzake vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van leraren (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. ...

Vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van leraren (Dossier 35570-VIII)
Vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van leraren Brief regering begroting financiën Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2020 De afgelopen tijd is er uitvoerig met uw Kamer gesproken over de vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van leraren in en rondom scholen. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021 (Kamerstuk 35570-VIII-215) (Dossier 35570-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021 (Kamerstuk 35570-VIII-215) Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 246 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 juni 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 14 april 2021 inzake de beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021 (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 215). ...

Verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2019-2020 (Dossier 35570-VIII)
Verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2019-2020 Brief regering begroting financiën Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 mei 2021 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, het Verslag aan over het toezicht 2019–2020 door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed1. ...

Motie van het lid Futselaar c.s. over ruimte vrijmaken voor thuiszitters in de verdere uitwerking van het Nationaal Plan (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar c.s. over ruimte vrijmaken voor thuiszitters in de verdere uitwerking van het Nationaal Plan Motie begroting financiën Nr. 202 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR C.S. ...

Voortgang Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Dossier 35570-VIII)
Voortgang Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk Brief regering begroting financiën Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 jul 2021 In deze brief informeren wij u over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland. ...

Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 7 juni over Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs inzake extra middelen voor niet-ingeschreven kinderen Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 7 juni over Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs inzake extra middelen voor niet-ingeschreven kinderen Nationaal Programma Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 279 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juli 2021 In het debat van 7 juni jl. ...

Motie van de leden Wiersma en Bruins over ondernemerschapsvaardigheden meenemen in de strategische agenda hoger onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Wiersma en Bruins over ondernemerschapsvaardigheden meenemen in de strategische agenda hoger onderwijs Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN BRUINS Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ondernemerschap een steeds belangrijkere rol krijgt binnen het Nederlandse hoger onderwijs; constaterende dat ondernemerschapsvaardigheden studenten helpen in het herkennen van kansen, onderkennen van risico's en proactief zijn – vaardigheden die studenten hun hele leven verder helpen; overwegende dat de VSNU en de Vrije Universiteit hierin al vooroplopen en dat deze aanpak gestimuleerd en verbreed kan worden; verzoekt de regering, om samen met de VSNU en de VH en samen met universiteiten en hogescholen ondernemerschapsvaardigheden mee te nemen in het in de strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek genoemde leertraject brede vaardigheden en het mbo hierbij te betrekken, en de Kamer hierover in de voortgangsrapportage over de strategische agenda te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Gündogan over geld uit het RRF oormerken voor onderwijs, onderzoek en innovatie (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Gündogan over geld uit het RRF oormerken voor onderwijs, onderzoek en innovatie Motie begroting financiën Nr. 267 MOTIE VAN HET LID GÜNDOGAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de indiening van de plannen voor het RRF door Nederland nog dient plaats te vinden; constaterende dat andere EU-lidstaten als Duitsland, Denemarken, Finland en Oostenrijk reeds hun plannen voor het RRF ingediend hebben en daarin een significant gedeelte oormerken voor onderwijs, onderzoek en innovatie; overwegende dat Nederland verder achterop dreigt te raken indien de nodige investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie met behulp van geld uit het RRF uitblijven; verzoekt de regering, een significant deel in haar plannen voor de besteding van het geld uit het RRF te oormerken voor onderwijs, onderzoek en innovatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Rudmer Heerema over middelen inzetten om aan de verplichting van twee uur bewegingsonderwijs te voldoen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Rudmer Heerema over middelen inzetten om aan de verplichting van twee uur bewegingsonderwijs te voldoen Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat scholen in het primair onderwijs vanaf 2023 door het amendement-Rudmer Heerema/Van Nispen de wettelijke verplichting hebben tot het geven van twee lesuren bewegingsonderwijs per week, maar dat uit onderzoek blijkt dat scholen tegen knelpunten aanlopen bij het realiseren hiervan en ondersteuning kunnen gebruiken; constaterende dat er op dit moment 8 miljoen euro aan structurele middelen voor bewegingsonderwijs beschikbaar zijn vanuit de prestatiebox; constaterende dat de academiën voor lichamelijke opvoeding (de alo's) een uitgebreid verzorgingsgebied van basisscholen hebben waar hun studenten stage lopen en daardoor inzicht hebben in de lokale problematiek en daarmee ook exact weten wat er nodig is; overwegende dat deze middelen tot meer aandacht voor het primair onderwijs op de alo's leidt, er meer collega's in het basisonderwijs komen te werken, de werkdruk voor de klassendocent verlaagd wordt, de kwaliteit van het bewegingsonderwijs omhooggaat en het bewegen op school in brede zin meer aandacht krijgt; verzoekt de regering, een fonds in te richten waarmee het huidige budget voor bewegingsonderwijs vanuit de prestatiebox, eerst voor twee jaar, beschikbaar komt voor innovatieve plannen van scholen in samenwerking met alo's om de wettelijke verplichting van twee uur bewegingsonderwijs te halen en het bewegen in brede zin steviger op school te verankeren, en de Kamer periodiek te informeren over de voortgang hiervan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen over pabostudenten de mogelijkheid bieden om kinderen te tutoren (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over pabostudenten de mogelijkheid bieden om kinderen te tutoren Motie begroting financiën Nr. 230 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat pabostudenten een aanvullende kracht kunnen zijn bij het persoonlijk begeleiden van leerlingen; overwegende dat extra handen in de klas het inhalen van leerachterstanden bij basisschoolleerlingen kan bevorderen; constaterende dat het Nationaal Programma Onderwijs de mogelijkheid biedt tot extra handen in de klas; overwegende dat pabostudenten extra ervaring kunnen opdoen in het persoonlijk begeleiden van kinderen en baat hebben bij extra praktijkervaring naast bestaande stages; verzoekt de regering, om pabostudenten als deel van het Nationaal Programma Onderwijs de mogelijkheid te bieden om als keuzevak of extra curriculaire activiteit kinderen te tutoren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bisschop over middelen voor gerichte ondersteuning van het vakgebied Nederlands (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Bisschop over middelen voor gerichte ondersteuning van het vakgebied Nederlands Amendement begroting financiën Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 12 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1.000). ...

Gevolgen van aannemen van het amendement van het lid Van Meenen over het ter beschikking stellen van de extra middelen voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is (Dossier 35570-VIII)
Gevolgen van aannemen van het amendement van het lid Van Meenen over het ter beschikking stellen van de extra middelen voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is Brief regering begroting financiën Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 december 2020 Op 16 november jl. informeerde ik Uw Kamer dat het kabinet 210 miljoen euro extra beschikbaar stelt, waarmee scholen in het funderend onderwijs en instellingen in het mbo extra hulp binnen en buiten de klas kunnen inschakelen in deze coronatijd. ...

Motie van de leden Paternotte en Geluk-Poortvliet over in gesprek gaan met Frascati en PLAN Brabant (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Paternotte en Geluk-Poortvliet over in gesprek gaan met Frascati en PLAN Brabant Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN GELUK-POORTVLIET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Raad voor Cultuur positief heeft geadviseerd over de aanvraag van Frascati en PLAN Brabant voor de BIS-periode 2021–2024; voorts constaterende dat in de integrale afweging de raad heeft geadviseerd geen subsidie toe te kennen aan deze twee brede instellingen voor talentontwikkeling; overwegende dat het juist nu vanwege de crisis van belang is voor de cultuursector om jong en beginnend talent te ondersteunen en te behouden voor de podiumkunsten, in het bijzonder theater en dans; overwegende dat het kabinet de ambitie heeft om de sector te vernieuwen en te verbreden en te investeren in talentontwikkeling en dat beide instellingen gezamenlijk een goed onderbouwd, aanvullend plan hebben opgesteld waarin hun kerntaak voor de ontwikkeling van talent op een duurzame manier tot uiting komt; verzoekt de regering, in gesprek te gaan met beide instellingen om te onderzoeken of het mogelijk is om een oplossing te vinden voor de stimulering van de groep jonge theatermakers, die specifiek door deze instellingen een kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen, en de Kamer hierover voor de stemmingen over de cultuurbegroting te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kuzu over een taskforce discriminatiepreventie bij de onderwijsinspectie (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kuzu over een taskforce discriminatiepreventie bij de onderwijsinspectie Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er de afgelopen jaren talloze voorbeelden zijn opgedoken van lesmateriaal dat discriminatoir en stigmatiserend gedrag in de hand werkt; van mening dat de onderwijsinspectie hier niet voldoende op acteert; verzoekt de regering, om een taskforce discriminatiepreventie in te stellen als nieuw onderdeel van de onderwijsinspectie teneinde discriminatie en stigmatisering in het onderwijs tegen te gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beertema over het opheffen van de functie van diversity officer in het hoger onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Beertema over het opheffen van de functie van diversity officer in het hoger onderwijs Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in onze instellingen van hoger onderwijs geen sprake is van structureel, geïnstitutionaliseerd, systematisch racisme of van structurele, geïnstitutionaliseerde, systematische discriminatie van gender, lhbti of van welke groep dan ook; van mening dat het aanstellen van zogenaamde «diversity officers» daarom niet proportioneel is; overwegende dat het werk van deze diversity officers onrust, ongemak, irritatie en frustratie met zich meebrengt voor de werknemers; verzoekt de regering, instellingen van hoger onderwijs dringend te adviseren de functie van diversity officer op te heffen en hen elders in de instellingen te werk te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op de motie van de leden Paternotte en El Yassini over aantrekkelijker maken van de aanschaf van kunst van individuele kunstenaars (Kamerstuk 35570-VIII-107) (Dossier 35570-VIII)
Reactie op de motie van de leden Paternotte en El Yassini over aantrekkelijker maken van de aanschaf van kunst van individuele kunstenaars (Kamerstuk 35570-VIII-107) Brief regering begroting financiën Nr. 253 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2021 Naar aanleiding van de motie van de leden Paternotte en El Yassini1 wil ik u middels deze brief informeren over het aantrekkelijker maken van de aanschaf van kunst van individuele kunstenaars. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat (Kamerstuk 35570-VIII-184) (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat (Kamerstuk 35570-VIII-184) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 247 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 15 juni 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 17 februari 2021 inzake de reactie op de aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat (Kamerstuk 35 570-VIII, nr. 184). ...