Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Motie van de leden Bergkamp en Aartsen over een nationaal museum voor de presentatie van design en designerfgoed (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Bergkamp en Aartsen over een nationaal museum voor de presentatie van design en designerfgoed Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN AARTSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat aan de regio's gevraagd is om regioprofielen te ontwikkelen; overwegende dat design één van de profileringspunten is van het regioprofiel BrabantStad; overwegende dat er momenteel nog geen rijksmuseum in Brabant is en er ook nog geen rijksmuseum met de functie design bestaat; van mening dat er voor deze regio een mooie kans ligt om zich verder te profileren op het gebied van design en dat hiervan momenteel ook al goede voorbeelden bestaan, zoals het TextielMuseum, het Design Museum, de Dutch Design Week en de Design Academy; van mening dat een rijksmuseum met de functie design de bestaande instellingen, evenementen en initiatieven zou kunnen versterken; verzoekt de Minister, in de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de komende basisinfrastructuur ook expliciet te informeren naar de mogelijkheden voor een nationaal museum dat zich bezighoudt met de presentatie van design en designerfgoed, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Bruins en Rog over 250 duizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO/HVO (Dossier 35000-VIII)
Amendement van de leden Bruins en Rog over 250 duizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO/HVO Amendement begroting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRUINS EN ROG Ontvangen 31 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken over de maximale omvang van de reserve (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken over de maximale omvang van de reserve Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over het overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 213 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 juli 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 12 april 2019 inzake het overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en de evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. ...

Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS) (Dossier 35000-VIII)
Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS) Brief regering begroting financiën Nr. 112 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2018 Ik wil u informeren over de onderzoeken van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (hierna: NVAO) en de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) naar de Europe Islamic University of Applied Sciences (hierna: EIUAS, voorheen bekend als IUE). ...

Motie van de leden Van der Molen en Van der Graaf over bescherming van kinderen tegen schadelijke content (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Van der Graaf over bescherming van kinderen tegen schadelijke content Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN VAN DER GRAAF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het belangrijk is dat ouders en opvoeders direct kunnen zien of content schadelijk kan zijn voor kinderen; verzoekt de regering de nieuwe richtlijn «audiovisuele mediadiensten» zo spoedig mogelijk te implementeren; verzoekt de regering, voorts te bevorderen dat videosharing platforms hun verantwoordelijkheid nemen bij de bescherming van kinderen tegen schadelijke content en te bevorderen dat bij lineaire en online videocontent standaard, gedurende de «zendtijd», een leeftijdsaanduiding op grond van de Kijkwijzer in beeld staat, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten Motie begroting financiën Nr. 205 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat invalkrachten voor de continuïteit en de kwaliteit van het basisonderwijs van groot belang zijn; constaterende dat er een tekort is aan invalkrachten, mede als gevolg van onderbetaling en het vrijwel ontbreken van enige rechtspositie; verzoekt de Minister, in overleg te treden met werkgevers en vakbonden met als doel de betaling en rechtspositie van invalkrachten aanzienlijk te versterken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN HET LID SNELLER C.S. ...

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een kabinetsbrede inzet om de positie van journalisten en opiniemakers te beschermen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een kabinetsbrede inzet om de positie van journalisten en opiniemakers te beschermen Motie begroting financiën Nr. 133 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ook in Nederland het werk van journalisten en columnisten onder druk staat door bedreiging of geweld en dat daarmee de strijd voor een vrij en veilig publiek debat ook in Nederland allesbehalve een ver-van-mijn-bedshow is; overwegende dat dit om een actieve rol en eenduidige inzet en visie van de overheid vraagt, in de facilitering maar ook in de bescherming van het vrije woord; verzoekt de regering, een integrale, eenduidige kabinetsbrede inzet te formuleren om de positie van journalisten en opiniemakers te beschermen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul over het gelijkstellen van de salarissen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van den Hul over het gelijkstellen van de salarissen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs Motie begroting financiën Nr. 199 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de kansengelijkheid in het basisonderwijs wordt ondermijnd door een groeiend lerarentekort, dat naar verwachting oploopt tot 4.200 voltijdvacatures in 2023; van mening dat werken in het primair onderwijs even belangrijk is als werken in het voortgezet onderwijs; overwegende dat het voor het tegengaan van het lerarentekort in het primair onderwijs, naast het verlichten van de werkdruk, cruciaal is om de salariskloof tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs te dichten; verzoekt de regering, er bij de rijksbegroting voor 2020 zorg voor te dragen dat bij de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs van datzelfde jaar de salarissen in het primair onderwijs gelijk kunnen worden gesteld met die in het voortgezet onderwijs, zonder dat dit ten koste gaat van het onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over gratis voorscholen voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over gratis voorscholen voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van het lid Westerveld over een passend onderwijsaanbod voor jongeren in jeugdzorginstellingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld over een passend onderwijsaanbod voor jongeren in jeugdzorginstellingen Motie begroting financiën Nr. 197 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er veel signalen zijn dat jongeren in jeugdzorginstellingen geen passend onderwijsaanbod krijgen; overwegende dat ook deze jongeren recht hebben op goed onderwijs; verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre er een passend onderwijsaanbod is voor jongeren in jeugdzorginstellingen en hierbij de ervaringen van jongeren zelf mee te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kuzu en Azarkan over heroverwegen van de wijziging van de rentemaatstaf (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kuzu en Azarkan over heroverwegen van de wijziging van de rentemaatstaf Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN AZARKAN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering voornemens is de rentemaatstaf te wijzigen voor studieleningen in het hoger onderwijs en deze te baseren op de tienjaarsrente in plaats van op de vijfjaarsrente; constaterende dat er onder studenten en jongeren, waaronder bij de jongerenbeweging van het CDA, geen draagvlak is voor deze wijziging; constaterende dat de opbrengst van circa 200 miljoen gebruikt wordt om de overheidsfinanciën te verbeteren; verzoekt de regering, het wijzigen van de rentemaatstaf voor leningen in het hoger onderwijs te heroverwegen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Westerveld over het terugdringen van private bijdragen aan het onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kwint en Westerveld over het terugdringen van private bijdragen aan het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ouders en leerlingen steeds meer zelf moeten bijdragen aan het onderwijs, bijvoorbeeld door vrijwillige ouderbijdragen of schaduwonderwijs; overwegende dat onderwijs een publieke taak is en dat steeds meer private bijdragen kunnen leiden tot toenemende kansenongelijkheid; verzoekt de regering, een plan te maken samen met onderwijsbestuurders, leraren, ouders en leerlingen om de omvang van private bijdragen aan het onderwijs terug te dringen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Beertema en De Graaf over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën (t.v.v. 35000-VIII-32) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Beertema en De Graaf over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën (t.v.v. 35000-VIII-32) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 84 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN DE GRAAF TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 32 Voorgesteld 6 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de islam een totalitaire ideologie is; overwegende dat leerlingen van scholen niet blootgesteld zouden moeten worden aan een bezoek aan ideologische instellingen die normen en waarden uitdragen die onverenigbaar zijn met onze democratische rechtsstaat; constaterende dat de islam onderschrijft wat de Turkse president heeft gezegd: «De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten. ...

Reactie op verzoek commissie over de brief van Open State Foundation aangaande open data (Dossier 35000-VIII)
Reactie op verzoek commissie over de brief van Open State Foundation aangaande open data Brief regering begroting financiën Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 maart 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en wetenschap heeft gevraagd om een reactie op de brief van Open State Foundation d.d. 25 oktober 2018 aangaande open data. ...

Motie van het lid Rog over een kwalitatief onderzoek naar zijinstroom (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rog over een kwalitatief onderzoek naar zijinstroom Motie begroting financiën Nr. 143 MOTIE VAN HET LID ROG Voorgesteld 5 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de Wet op het onderwijstoezicht (hierna: WOT) de wettelijke bepalingen staan waaraan de inspectie moet voldoen; constaterende dat de Minister van Onderwijs ook taken bij de inspectie belegd heeft die niet in de WOT staan, bijvoorbeeld het toezicht op zijinstroom in het beroep; constaterende dat de populariteit van zijinstroom vanwege het lerarentekort enorm aan het toenemen is en de inspectie in 2015 voor het laatst een kwalitatief onderzoek heeft gedaan naar zijinstroom in beroep; verzoekt de regering, de inspectie in 2019 een kwalitatief onderzoek te laten doen naar zijinstroom in beroep, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Özdil over titulatuur voor mbo-studenten (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Özdil over titulatuur voor mbo-studenten Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID ÖZDIL Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de SER in 2013 concludeerde dat het imago en de waardering van het mbo in Nederland achterblijven; overwegende dat de Minister terecht heeft uitgesproken dat jongeren in het mbo net zo goed studenten zijn; constaterende dat deze regering een goede stap heeft genomen door in de wet de term «deelnemer» te veranderen in de term «student»; van mening dat de logische volgende stap titulatuur voor mbo-studenten is; verzoekt de regering in overleg met het hele veld het draagvlak te onderzoeken naar titulatuur voor mbo-studenten met als doel invoering; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Krol over opnemen in het basispakket van NPO Politiek (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Krol over opnemen in het basispakket van NPO Politiek Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het in een democratie van groot belang is dat iedereen toegang heeft tot parlementaire informatie, waaronder de in de Tweede Kamer gevoerde debatten; constaterende dat de zender NPO Politiek niet overal in het basispakket zit; verzoekt de regering, te bevorderen dat de zender NPO Politiek overal in Nederland standaard in het basispakket wordt opgenomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nazending rapport validatie begroting pilot regionale vensterprogrammering (Dossier 35000-VIII)
Nazending rapport validatie begroting pilot regionale vensterprogrammering Brief regering begroting financiën Nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 november 2018 Bijgaand treft u het validatierapport van Pwc over de begroting van de pilot regionale vensterprogrammering1. ...